Вы здесь

Педагогічна освіта. Підготовка майбутніх вчителів (2009-2011)

 1. Бачевська І. В. До проблеми математичної освіти студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації // Гуманітарні науки. – 2011. – № 2. – С. 90-95.
 2. Галета Я. Інформаційна культура в професійній підготовці майбутнього педагога // Рідна шк. – 2011. – № 11. – С. 24-27.
 3. Ганжа О. Критерії формування соціально-професійної зрілості майбутнього вчителя // Рідна шк. – 2011. – № 6. – С. 65-69. – Бібліогр.: 21 назв.
 4. Донченко І. А. Педагогічна підтримка в системі засобів розвитку професійної самосвідомості майбутніх викладачів ВНЗ у процесі магістерської підготовки // Теорія і практика сучас. психології. - 2011. - № . - С. 109-112.
 5. Драч І. Особистісно орієнтований підхід до підготовки магістрів за спеціальністю "Управління навчальним закладом" / І. Драч, Є. Чернишова // Рідна шк. – 2011. – № 6. – С. 51-54.
 6. Бернвальдт Т. Формування мотивації навчальної діяльності майбутніх учителів в умовах сьогодення // Рідна шк. – 2011. – № 11. – С. 60-63.
 7. Кучерявий О. Концепція підготовки педагога-дослідника в класичному університеті // Рідна шк. – 2011. – № 4-5. – С. 19-26. – Бібліогр.: 9 назв.
 8. Лебедюк О. О. Забезпечення інформаційних потреб студентів педагогічних внз у процесі науково-дослідницької роботи // Вісник ХДАК. – 2011. – Вип. 34. – С. 235-242. – Бібліогр.: 6 назв.
 9. Левченко О. О. Проблема соціально-педагогічного впливу мотивації на самовизначення студентської молоді в педагогічній професії // Вісник ЗНУ. Пед. науки. - 2011. - № 1. - С. 143-147.
 10. Микитюк С. О. Ресурсний підхід у формуванні правосвідомості майбутніх учителів через зміст правознавчих дисциплін // Теорія і практика управління соц. системами. – 2013. – № 4. – С. 54-61.
 11. Михальчук Р. Ю. Компетенція полікультурної підготовки педагога: орієнтація на європейський освітній процес // Історія та правознавство. - 2011. - № 27. - С. 2-5.
 12. Набока О. Професійно орієнтовані технології навчання у підготовці майбутніх педагогів  // Рідна школа. – 2011. – № 4/5. – С. 31-35. – Бібліогр.: 6 назв.
 13. Пєтухова Л. Є. Актуальні питання формування інформаційних компетентностей майбутніх учителів початкових класів // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2011. - № 1. - С. 7-11.
 14. Пономаренко О. В. Інноваційні технології підготовки майбутніх учителів в умовах кредитно-модульної системи навчання // Вісник ЗНУ. Пед. науки. - 2011. - № 3. - С. 158-165.
 15. Рощіна С. Психофізіологічні основи розвитку професійного мовлення студентів педагогічних ВНЗ // Укр. літ. в загальноосв. шк. – 2011. – № 11. – С. 44-48. –
 16. Харченко Т. Г. Індивідуальний підхід у підготовці майбутніх учителів як чинник гуманізації педагогічної освіти // Шлях освіти. - 2011. - № 4. - С. 11-18.
 17. Хілінська Л. Формування стійкого інтересу до педагогічної професії в умовах профільного навчання в ліцеї // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2011. - № 1. - С. 46-56.
 18. Шаньшань Лу Формы и методы профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы в КНР // Новий колегіум. - 2011.- № 4. - С. 68-72.

* * *

 1. 954568 74.58 А72 Аносова І. П. Сенсожиттєвий вимір потенціалу методології вищої педагогічної освіти / І. П. Аносова, Т. С. Троїцька // Антропологічний вимір якості сучасної вищої освіти: проблеми методології, досвід, рецепції : [монографія]. – Мелітополь : Вид. буд. ММД, 2010. - С. 11-41.
 2. Бурчак Л. Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя // Біологія і хімія в школі. - 2010. - № 2. - С. 38-40.
 3. 956925 74.58 П24 Волкова Н. П. Засоби  підготовки майбутніх педагогів до здійснення переконувальної комунікації // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. -  Запоріжжя, 2010. – Вип. 9. - С. 259-265.
 4. Кондрашова Л. Емоційна домінанта підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності // Рідна шк. – 2010. – № 7/8. – С. 14-19.
 5. Мартинюк М. Актуальні питання підготовки майбутніх учителів. (До 80-річчя УДПУ імені Павла Тичини) // Рідна шк. – 2010. – № 6. – С. 40-44.
 6. Павко А. І. Загальні риси й особливості підготовки педагогічних кадрів в університетах України у ХІХ - на початку ХХ ст. // Укр. іст. журнал. – 2010. – № 4. – С. 99-115.
 7. 956926 74.58 П24 Полякова І. В. Змістовий аспект поняття “креативність” у контексті підготовки майбутнього вчителя // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. - Запоріжжя, 2010. – Вип. 10. - С. 346-352.
 8. Чернишова Є. Управління процесом підготовки та професійного зростання науково-педагогічних кадрів в умовах євроінтеграції / Є. Чернишова, Г. Штомпель, В. Саюк // Шлях освіти. – 2010. – № 1. – С. 8-12. – Бібліогр.: 6 назв.
 9. Чернуха О. Інформаційна культура майбутніх учителів // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2010. - № 3. - С. 32-38.
 10. Ястремська О. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Вища школа. - 2010. - № 10. - С. 114-126.

* * *

 1. 950897 74.58 П24 Ажиппо О. Ю. Система індивідуального навчання  майбутніх вчителів та деякі фактори, що впливають на ефективність її функціонування // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. -  Запоріжжя, 2009. – Вип. 4. - С. 10-16.
 2. 949961 74.58 П24 Актуальні питання сучасної педагогічної освіти //  Педагогіка вищої школи і вищої освіти : курс лекцій для магістрів : підручник для вузів / І. П. Аносов [та ін.]. – Мелітополь : Вид. буд. ММД, 2009.  - С. 264-315.
 3. Баб’як-Білецька Л. Особливості формування професійних компетенцій майбутніх фахівців початкової освіти // Початкова шк. - 2009. - № 10. - С. 12-14.
 4. Базурін В. М. Педагогічна модель розвитку дослідницьких умінь майбутніх учителів математики й фізики під час навчання інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогіка і психологія.  – 2009. – № 4 (65). – С. 51-56.
 5. Волик Л. Модель підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до анімаційної діяльності // Шлях освіти. – 2009. – № 3. – С. 10-14.
 6. Голуб Н. Інтерактивні методи у навчанні риторики майбутніх учителів // Укр. мова і літ. в школі. - 2009. - № 2. - С. 36-43.
 7. Дем'яненко Н. До джерел вищої педагогічної освіти в Україні: дати, події, аналітичний коментар (до 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова) // Рідна шк. – 2009. – № 11. – С. 60-65.
 8. Лалак Н. Формування професійної компетентності у майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема / Н. Лалак // Рідна шк. – 2009. – № 5-6. – С. 17-20. –
 9. Пелех Ю. Теоретико-методичний аналіз впливу аксіологічної складової на розвиток навчально-змістового компонента системи підготовки майбутніх учителів  // Рідна шк. – 2009. – № 12. – С. 8-12.
 10. Потапова Н. І. Педагогічні умови оптимізації підготовки майбутнього вчителя до виховної діяльності в початковій школі // Педагогіка і психологія.  – 2009. – № 4 (65). – С. 36-43. – Бібліогр.: 9 назв.
 11. 950045 74.58 Н34 Самойленко Н. Б. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні ефективності підготовки майбутніх учителів // Наука і вища освіта в Україні: міра інтеграції : теор. та наук.-метод. часопис. – К. : [Пед. преса], 2009. - С. 212-221.
 12. Тарасенко Г. С. Використання педагогічної евристики у фаховій підготовці вчителя початкових класів / Г. С. Тарасенко, О. А. Тішик // Педагогіка і психологія.  – 2009. – № 4 (65). – С. 18-26.
 13. Чепка О.В. Наступність у підготовці майбутніх учителів початкових класів в освітньому комплексі "педколедж - педуніверситет" (теоретичний аспект) // Педагогіка і психологія.  – 2009. – № 2 (63). – С. 96-104. – Бібліогр.: 19 назв.
 14. Шевцова С.М. Проектна діяльність і духовність майбутніх педагогічних кадрів: проблеми взаємозв'язку // Гуманітар. вісн. ЗДІА. – 2009. – № 4 (39). – С. 36-43. –
 15. Шевцова С.М. Теоретико-методологічні засади дослідження методу проектів як складової формування духовності майбутніх педагогічних кадрів // Гуманітар. вісн.