Вы здесь

Педагогічна освіта, підвищення педагогічної кваліфікації в Україні (2006-2008)

1.      943498 74.58 В95 Гура О. І. Основні напрями реформування вітчизняної педагогічної освіти // Наука і вища освіта в Україні: міра взаємодії : теоретичний та наук.-метод. часопис / Ін-т вищої освіти АПН України ; [редкол. вип. : В. П. Андрущенко (співголова) та ін. ; відп. ред. вип. Козлакова Г. О.]. - [Запоріжжя : КПУ], 2008. - С. 18-25. - Бібліогр.: 9 назв.

2.      943449 60.5 С69 Черепєхіна О. А. Сучасний стан і перспективи розвитку вищої педагогічної освіти в українському суспільстві // Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики : международ. межвузов. сб. науч. работ. - К. ; М. ; Одесса ; Запорожье, 2008. - Вып. 37. - С. 431-440.

3.      Авдєєва І. Модель організації особистісно зорієнтованої педагогічної освіти // Психологія і суспільство. - 2008. - № 1. - С. 127-129.

4.      Барна М. Підготовка майстрів освіти : [іст. аспект] // Пед. думка. - 2008. - № 2. - С. 44-52.

5.      Бірюк Л. Аксіологічний підхід до формування майбутнього вчителя початкової ланки освіти // Шлях освіти. - 2008. - № 4. - С. 24-27.

6.      Герман В. Спецкурс "Академічна риторика" в системі фахової підготовки вчителя-філолога // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. - 2008. - № 10. - С.49-56. - Бібліогр.: 37 назв.

7.       Глузман О. Методологічні засади дослідження університетської педагогічної освіти // Психологія і суспільство. - 2008. - № 2. - С. 8-44. - Бібліогр.: 45 назв.

8.      Глузман Н. А. Хочу все знать! : Организация самостоятельной работы будущих учителей начальной школы по методике математики в условиях личностно ориентированного обучения // Гуман. науки. - 2008. - № 1. - С. 40-47. - Бібліогр.: 7 назв.

9.       Гончарова І. Самоосвіта вчителя в системі підвищення кваліфікації // Дир. шк. Україна. - 2008. - № 5. - С. 30-31.

10.  Дятченко Т. Педагогічна практика в системі підготовки майбутнього вчителя-словесника // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. - 2008. - № 7/8. - С.29-32.

11.  Єфименко Є. Криза самовизначення майбутнього педагога / Є. Єфименко, В. Васильков // Дир. шк. Україна. - 2008. - № 12. - С. 48-52.

12.   Калюжна Т. Г. Формування загальнолюдських цінностей майбутнього вчителя під час вивчення курсу "Основи педагогічної творчості і майстерності" // Педагогіка і психологія. - 2008. - № 3/4(60/61). - С. 100-106.

13.  Коломієць А. М. Основні аспекти теоретико-методологічної переорієнтації професійної підготовки педагога // Гуман. вісн. ЗДІА. - 2008. - № 34. - С. 221-228. - Бібліогр.: 13 назв.

14.  Кондрашова Л. Проблеми вищої педагогічної освіти та її модернізації у світлі Болонської угоди // Вища шк. - 2008. - № 1. - С. 26-34.

15.  Криловець М. Г. Роль курсу “Медична географія” в професійній підготовці вчителя // Основи здоров'я та фіз. культура. - 2008. - № 1-2. - С. 19-21.

16.  Купреєва Н. Управління процесом професійного зростання вчителя // Дир. шк. - 2008. - № 5, 6, 7.

17.  Лендєл В. Підготовка майбутніх учителів у системі класичного університету: деякі проблеми та шляхи їх розв'язання / В. Лендєл, В. Староста // Вища освіта України. - 2008. - № 1. - С. 177-127.

18.  Мартинюк О. Розвиток професійних ціннісних орієнтацій майбутніх учителів // Психологія і суспільство. - 2008. - № 3. - С. 28-40. - Бібліогр.: 33 назв.

19.  Пахальчук Н. Мистецький тренінг у системі фахової підготовки вчителя початкових класів // Мистецтво та освіта. - 2008. - № 1(47). - С. 18-24.

20.  Семенова А. Концепція системи парадигмального моделювання професійної підготовки майбутніх учителів // Вища шк. - 2008. - № 11. - С. 52-62.

21.  Семеног О. Реалії та перспективи формування культуромовної особистості вчителя: (На матеріалі дослідницького пошуку наукової лабораторії університету) // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. - 2008. - № 9. - С.31-34.

22.  Сисоєва С. О. Творчість і технології у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти // Теорія і практика управління соц. системами. - 2008. - № 2. - С. 79-87.

23.  Сорочан Т. Модель професійного розвитку педагогічних працівників ЗНЗ у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня // Шлях освіти. - 2008. - № 2. - С. 11-15.

24.  Сметанський М. Деякі аспекти поліпшення якості педагогічної освіти майбутніх учителів // Вища освіта України. - 2008. - № 1. - С. 103-109.

25.  Уліщенко А. Кредитно-модульна форма підвищення кваліфікації як інноваційний шлях до інтеграції освіти і самоосвіти педагогічних працівників // Дир. шк., ліцею, гімназії. - 2008. - № 1.- С. 13-20.

26.  Цикін В. Болонский процес и педагогическое образование // Філософія освіти. - 2008. - № 1-2. - С. 277-296.

27.  Чепурна Н. Інформаційно-комунікативні технології у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників // Післядиплом. освіта в Україні. - 2008. - № 1. - С. 25-29.

 

*  *  *

28.  935765 74.58 П24 Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. праць. Вип. № 41 / Т. І. Сущенко (гол. ред.) ; редкол.: Н. Ф. Денисенко, О. І. Іваницький [та ін.]. - Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2007. - 388 с.

С. 40-47: Білостоцька О. В. Види та форми організації науково-дослідної роботи студентів педагогічних ВНЗ.

С. 80-86: Волкова Н. П. Емоційний інтелект як інтегральна властивість, що забезпечує компетентність майбутнього вчителя в здійсненні професійно-педагогічної комунікації.

С. 121-125: Гусак О. Г. Особливості формування професійно-педагогічної спрямованості особистості майбутнього вчителя.

С. 346-351: Сущенко Т. І. Адаптація післядипломної педагогічної освіти до нових умов її розвитку.

29.  935766 74.58 П24 Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. Вип. № 42 / Т. І. Сущенко (гол. ред.); редкол.: Н. Ф. Денисенко, О. І. Іваницький [та ін.]. - Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2007. - 412 с.

С. 103-111: Волкова Н. П. Сутність і компоненти  компетентності  майбутнього вчителя у здійсненні професійно-педагогічної комунікації.

С. 200-204: Кара С. І. Загальнонаукові підходи до організації науково-дослідної діяльності студентів у процесі проходження педагогічної практики.

С. 252-255: Легкіх В. В. Педагогічні умови функціонування педагогічного тренінгу в індивідуалізації підготовки студентів.

30.  943513 74.58 П24 Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. Вип. № 47 / Т. І. Сущенко (гол. ред.) ; редкол.: Н. Ф. Денисенко, О. І. Іваницький [та ін.] - Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2007. - 380 с.

С. 43-47: Білостоцька О. В. Формування позитивної мотивації як умова реалізації виховного потенціалу науково-дослідної роботи майбутніх педагогів. 

С. 74-78: Васильєва О. А. Характеристика системи підготовки майбутніх учителів початкових класів до запобіжно-корекційної роботи.

С. 89-99: Галус О. М. Аналіз труднощів у процесі навчання студентів педагогічного вищого навчального закладу : управлінський аспект.

С. 217-224: Лісіна Л. О. Рефлексія як механізм формування Я-концепції вчителя в післядипломному навчанні.

31.  Андрущенко В. Педагогічна освіта: історико-філософська рефлексія для майбутнього розвитку // Філософія освіти. - 2007. - № 1. - С. 7-16.

32.  Бобрицька В. І. Здоров'язберігальні технології в системі вищої педагогічної освіти // Основи здоровья та фіз. культура. - 2007. - № 9. - С. 18-21.

33.  Бондар В. Управління розвитком конкурентоспроможності вчителя в процесі професійної підготовки // Освіта і управління. - 2007. - № 3/4. - С. 44-52.

34.  Волкова Т. В. Педагогічна практика як етап інтерпретації педагогічної та комп'ютерно-інформаційної підготовки майбутніх викладачів спеціальних дисциплін // Інформатика. - 2007. - № 1. - С. 83-100.

35.  Завіна В. Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів початкових класів  // Рідна шк. - 2007. - № 4. - С. 6-9.

36.  Заєць О. Управлінські кадри освіти: проблема підготовки // Вища освіта України. - 2007. - № 4. - С. 56-62. - Бібліогр.: 18 назв.

37.  Квас В. Самодостатність вузівських дисциплін для професійної підготовки студентів [вищих навчальних педагогічних закладів] // Рідна шк. - 2007. - № 4. - С. 20-23.

38.  Квасник О. В. Педагогічна модель громадянського виховання майбутніх учителів // Теорія і практика управління соц. системами. - 2007. - № 4. - С. 88-96.

39.  Клокар Н. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації [педагогів] // Шлях освіти. - 2007. - № 4. - С. 38-41.

40.  Клокар Н. І. Характеристика моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників на засадах диференційованого підходу // Педагогіка і психологія. - 2007. - № 4. - С. 53-61.

41.  Козлова О. Оновлення освітнього простору в системі постдипломної підготовки педагога // Післядиплом. освіта в Україні. - 2007. - № 2. - С. 25-27. - Бібліогр.: 4 назв.

42.  Колодько Т. Основні тенденції розвитку сучасної педагогічної освіти в Україні // Рід. шк. - 2007. - № 6. - С. 64-66. - Бібліогр.: 13 назв.

43.  Корецька Л. В. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні кваліфікації вчителя // Комп'ютер у шк. та сім'ї. - 2007. - № 1. - С. 4-6.

44.  Коробович Л. Управління якістю підготовки спеціалістів в умовах переходу до ринкових економічних відносин // Дир. шк., ліцею, гімназії. - 2007. - № 1/2.- С. 132-138.

45.  Краснощок І. Професійно-особистісний саморозвиток майбутнього вчителя як складова педагогічної освіти // Рідна шк. - 2007. - № 4. - С. 9-11. - Бібліогр.: 8 назв.

46.  Кудін С. Ф. Формування валеологічної мотивації майбутніх педагогів / С. Ф. Кудін [та ін.] // Основи здоровья та фіз. культура. - 2007. - № . 6. - С. 3-6.

47.  Лазаренко І. Модерація - форма підвищення кваліфікації / І. Лазаренко, М. Лобанова // Дир. шк. Україна. - 2007. - № 1. - С. 65-67.

48.  Ніколенко Л. Модернізація післядипломної педагогічної освіти в контексті особистісно орієнтованого підходу // Післядиплом. освіта в Україні. - 2007. - № 2. - С. 38-41. - Бібліогр.: 7 назв.

49.  Олійник В. Післядипломна педагогічна освіта в Україні: стагнація чи розвиток? // Освіта України. - 2007. - № 55-56. - С. 8-9.

50.  Остапчук О. Професійний саморозвиток і самопроектування в системі педагогічної освіти // Шлях освіти. - 2007. - № 4. - С. 13-18.

51.  Покроєва Л. Умови активізації переходу до створення системи безперервної післядипломної педагогічної освіти // Післядиплом. освіта в Україні. - 2007. - № 2. - С. 54-56. - Бібліогр.: 8 назв.

52.  Рожкова Н. Особливості формування моральних якостей особистості майбутнього вчителя // Шлях освіти. - 2008. - № 2. - С. 34-40.

53.  Савченко О. Шкільна освіта як замовник підготовки майбутнього вчителя // Рідна шк. - 2007. - № 5. - С. 5-8.

54.  Семаков М. П. Актерская психотехника в подготовке педагогов: действие, взаимодействие и упражнения // Школ. технологии. - 2007. - № 4. - С. 145-155.

55.  Семиченко В. Проблема вибору освітньої парадигми у педагогічній діяльності [майбутніх педагогів] // Післядиплом. освіта в Україні. - 2007. - № 2. - С. 84-89.

56.  Сущенко Т. Концепція розвитку післядипломної педагогічної освіти // Післядиплом. освіта в Україні. - 2007. - № 1. - С. 23-27.

57.  Троцько Г. В. Особистість вчителя у суспільстві знань: гуманістичні перспективи педагогічної освіти в Україні // Нов. колегіум. - 2007. - № 4. - С. 26-28.

58.  Химинець В. В. Інноваційно-гуманістичне спрямування післядипломної педагогічної освіти // Гуман. науки. - 2007. - № 2. - С. 4-11.

59.  Чернишов О. Система підготовки та перепідготовки педкадрів / О. Чернишов, Л. Чернікова // Дир. шк. Україна. - 2007. - № 4. - С. 17-22.

60.  Чобітько М. Особистісні компоненти у професійному становленні майбутнього вчителя // Освіта і управління. - 2007. - Т. 10, № 1. - С. 70-75.

61.  Шапран О. Сучасні підходи до проблеми інноваційної підготовки майбутнього вчителя // Рідна шк.. - 2007. - № 9. - С. 31-33. - Бібліогр.: 15 назв.

 

*   *   *

62.  925858 67.9(4Укр) Д36 Табачек І. В. Модернізація педагогічної освіти як основа формування розвитку особистості сучасного вчителя // Держава і право : зб. наук. пр. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.), І. О. Кресіна, В. Б. Авер'янов [та ін.] - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. - С. 527-532.

63.  Бернвальдт Т. Дім, у який хочеться повертатися завжди: [діяльність Бериславського пед. училища] // Рідн. шк. - 2006. - № 11. - С. 54-56.

64.  Буртовий С. Сучасні інформаційні технології в системі післядипломної педагогічної освіти // Післядиплом. освіта в Україні. - 2006. - № 2. - С. 36-37.

65.  Васильченко Л. Управлінська культура керівника школи в системі післядипломної педагогічної освіти // Дир. шк. Україна. - 2006. - № 8. - С. 52-63. - Бібліогр.: 14 назв.

66.  Дорогих Р. Моделювання педагогічних ситуацій у процесі формування професійних якостей майбутніх учителів // Рідна шк. - 2006. - № 6. - С. 7-9.

67.  Дубяга С. Підготовка майбутніх учителів до розв'язання непередбачуваних педагогічних ситуацій // Рідна шк. - 2006. - № 1. - С. 28-29.

68.  Землянська В. Підготовка майбутнього вчителя в умовах особистісно орієнтованої освіти // Шлях освіти. - 2006. - № 1. - С. 31-35.

69.  Клокар Н. Диференційований підхід до підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти // Шлях освіти. - 2006. - № 1. - С. 41-44.

70.  Комар Ю. Дослідження теоретичних засад мікрорівневої системи підготовки студентів-управлінців у контексті атрибутивності // Освіта і управління. - 2006. - Т. 9, № 3/4. - С. 168-172.

71.  Кошовська Т. Екологічні цінності в системі підготовки сучасного вчителя // Рід. шк. - 2006. - № 11. - С. 65-66. - Бібліогр.: 7 назв.

72.  Кривильова О. Готуємо майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності // Рід. шк. - 2006. - № 6. - С. 16-17. - Бібліогр.: 15 назв.

73.  Макаренко О. Соціальний аспект художньої літератури як фактор становлення майбутнього педагога // Вища освіта України. - 2006. - № 2. - С. 89-93.

74.  Музиченко Ю. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів - передумова формування мобільності // Рідна шк. - 2006. - № 9. - С. 20-22. - Бібліогр.: 12 назв.

75.  Операйло С. І. До концепції освітньої системи педагогічних університетів // Педагогіка і психологія. - 2006. - № 4. - С. 63-69.

76.  Операйло С. Принципи добору змісту культурологічної педагогічної освіти // Шлях освіти. - 2006. - № 2. - С. 13 - 16.

77.  Остапенко Н. Лінгводидактичні компетентності як основа професійно-педагогічної діяльності майбутніх учителів-філологів // Укр. мова і літ. в шк. - 2006. - № 4. - С. 44-48.

78.  Подоляк Л. Психологічна підготовка майбутнього викладача як передумова гуманізації і демократизації вищої освіти // Освіта і управління. - 2006. - Т. 9, № 3-4. - С. 99-107.

79.  Прокоф'єва М. Становлення інтеграційного знання фахівця // Рідна шк. - 2006. - № 7. - С. 10 - 13.

80.  Саєнко Т. Формування творчої активності майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки // Рід. шк. - 2006. - № 12. - С. 5-8. - Бібліогр.: 4 назв.

81.  Скрябіна Т. Структура інноваційної діяльності майбутнього вчителя // Рідна шк. - 2006. - № 7. - С. 7 - 9.

82.  Стефанюк С. К. Болонський процес у педагогічному університеті // Теорія і практика управління соц. системами. - 2006. - № 2. - С. 63-69.

83.  Тупікіна С. Сходинки до педагогічної майстерності. (З досвіду організації педагогічної практики) // Рід. шк. - 2006. - № 11. - С. 49-50.

84.  Чернуха-Гадзецька К. Стратегічне та адаптивне управління. Складові змісту курсової підготовки спеціалістів районних (міських) відділів освіти // Дир. шк., ліцею, гімназії. - 2006. - № 6. - С. 94-97.

85.  Шаповалова, Т. Використання навчально-дослідної ділянки станції юннатів у системі професійної підготовки студентів / Т. Шаповалова, Р. Науменко // Рід. шк. - 2006. - № 1. - С. 77-79. - Бібліогр.: 7 назв.