Вы здесь

Перевірка і оцінка знань. Успішність студентів. (2004-2007)

(2016)

1.    940424 74.58 П24 Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / за ред. З. Н. Курлянд. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 496 с. - Із змісту: Основи педагогічного контролю у вищих навчальних закладах та основні форми його здійснення. - С. 148-154.
2.    Варгалюк В. Ф. Аналіз результатів педагогічного експерименту з впровадження шкали ECTS у ВНЗ України / В. Ф. Варгалюк, Т. М. Деркач // Інформатика. - 2007. - № 1. - С. 66-70.
3.    Гусак Т. Роль і мета іспитів у процесі навчання // Рідн. шк. – 2007. – № 5. – С. 58-60.
4.    Диагностика знаний студентов в условиях технологии обучения // Нов. колегіум. - 2007. - № 4. - С. 49-52.
5.    Заїка Д. О. Особливості мотивації студентів в умовах суміщення навчальної та трудової діяльності // Вісн. КНУ ім. Шевченка. Соціологія. Психологія, Педагогіка. - 2007. - № 27-28. - С. 51-55.
6.    Зварич І. Педагогічна майстерність у процесі оцінювання знань студентів США // Рід. шк. – 2008. – № 6. – С. 76-79. – Бібліогр.: 6 назв.
7.    Сікоза О. М. Способи отримання рейтингових оцінок : [оцінювання рівня знань студентів. Класифікація способів] // Наук. Вісті НТУУ “КПІ”. - 2007. - № 5. - С. 68-76.
8.    Тлукашова Р. Х. Компьютерное тестирование при оценке качества знаний абитуриентов // Информатика и образование. - 2007.- № 5. - С. 108-110.
9.    Федорук П. І. Конструювання критеріально-орієнтованих тестів в адаптивних системах дистанційного навчання // Управляющие системы и машины. - 2007. - № 3. - С. 67-75.
10.    Ясінський В. В. Системне моделювання процесів накопичення і дисипації знань : [контроль якості залишкових знань у випускників вищих навчальних закладів] // Сист. дослідження та інформ. технології. - 2007. - № 3. - С. 111-121. 
*  *  *
11.    Волярська О. С. Діагностування научуваності студентів як напрямок управління якістю навчання у вищій школі // Вісн. ЗНУ. Пед. науки.- 2006. - № 2. - С. 25-32.
12.    Калиновська Л. Проведення безсесійного підсумкового контролю знань студентів // Вісн. КНТЕУ. - 2006. - № 2. - С. 113-116.
13.    Максимов О. Системний підхід до вивчення дисциплін вищої школи // Рід. шк. – 2006. – № 1. – С. 17-19.
14.    Малихін А. Тестовий контроль і підвищення якості освіти у вищій педагогічній школі // Рід. шк. – 2006. – № 6. – С. 9-11. – Бібліогр.: 9 назв.
15.    Садиков М. Впровадження кредитно-модульної системи навчання при вивченні фундаментальних мативних дисциплін // Вища шк. - 2006. - № 4. - С. 35-41.
16.    Швець Є. Я. Перспективи впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес // Гуманіт. вісн. ЗДІА. - 2006. - Вип. 26. - С. 30-38.
*  *  *
17.    920829 74.04 Ц55  Цехмістрова Г. С. Управління в освіті та педагогічна діагностика : навч. посіб. для вузів / Г. С. Цехмістрова, Н. А. Фоменко / МОН України. – К. : Слово, 2005. – 278 с. - Із змісту: Цехмістрова Г. С. Дидактичні принципи, види та форми контролю навчальних досягнень студентів. Сучасні методики контролю якості навчання студентів. - С. 141-155.
18.    Гурч Л. Деякі аспекти впровадження європейської системи ECTS у вищу освіту України // Освіта і управління. - 2005. - Т.8, № 3-4. - С. 185-189.
19.    Гусак Т. Використання контролю знань студентів у КНЕУ / Т. Гусак, В. Лобанова, М. Кобець // Рід. шк. – 2005. – № 9-10. – С. 51-52.
20.    Зварич І. Об’єктивність у процесі оцінювання знань студентів // Рід. шк. – 2005. – № 9-10. – С. 19-21.
21.    Козак Т. Кредитно-модульна система: перші результати впровадження // Рід. шк. - 2005. - № 12. - С. 22-25.
22.    Нагаєв В. Адаптація традиційної рейтнгової оцінки до європейської кредитно-трансферної системи // Нов. колегіум. - 2005. - № 3. - С. 39-44.
23.    Пішванова В. Незалежне тестування майбутніх спеціалістів в Україні: проблеми і перспективи // Вісн. Кн. палати. - 2005. - № 11. - С. 20-22.
24.    Пожуєв В. І. Особливості впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес // Гуманіт. вісн. ЗДІА. - 2005. - Вип. 21. - С. 4-11.
25.    Сікорський П. Наступність модульно-рейтингової і кредитно-модульної технологій навчання // Вища шк. - 2005. - № 5. - С. 59-70.
26.    Спиваковский А. Здание образования: нужен капитальный ремонт. О моделях управления качеством подготовки студентов // Зеркало недели. - 2005. - № 34.
27.    Швець  Є. Я. Контроль знань в умовах впровадження кредитно-модульної системи / Є. Я. Швець, Д. Є. Швець // Гуманіт. вісн. ЗДІА. - 2005. - Вип. 21. - С. 30-38.
28.    Швець Є. Я. та ін. Проблема аналізу і контролю якості освіти [у ВНЗ]  // Гуманіт. вісн. ЗДІА. - 2005. - Вип. 23. - С. 17-24.
*  *  *
29.    911820 74.58 В95 Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / М. Ф. Степко [та ін.]; за ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2004. – 384 с. - Із змісту: Європейська кредитно-трансферна та система накопичення ECTSС. -  186-230 ; Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). - С. 265-360.
30.    Головенкін В. Щеплення від споживацтва, або чим можна замінити сесії? : [запровадження в ун-тах країни модульно-рейтингової системи оцінки знань студентів] // Освіта. - 2004. - № 3.
31.    Зварич І. Засади педагогічного контролю й оцінювання знань студентів США // Рід. шк. - 2004. - № 2. - С. 75-76.
32.    Информационно-аналитическая система оценки качества знаний студентов очной формы обучения // Теория и практика физ. культуры. - 2004. - № 8. - С. 9-12.