Вы здесь

Сучасна польська література

(2019)

1.      Ф77648 83.3(4=Пол) П64 Потяг до Польщі. Спецрейс : [зб. творів пол. авторів] / голов. ред. Ю. Андрухович. - Чернівці : Книги-XXI, 2006. - 270 с. - (Потяг 76: Центрально-Європейський часопис).
2.      Адельгейм И. Е. В мире «Реала». Молодая польская проза и реалии постсоциалистической Польши // Славяноведение. – 2007. -  № 1. – С. 28-40.
3.      Адельгейм И. Вчера, сегодня, завтра : [соврем. пол. проза] / Ирина Адельгейм // Иностр. лит. – 2006. - № 8. – С. 272-276.
4.      Адельгейм И. Поколение неприкаянных. Молодая проза России и Польши начала ХХІ века // Звезда. – 2009. - № 10. – С. 226-234.
5.      Адельгейм И. Постмодернизм как «постравматический опыт» в польской прозе 90-х годов // Вопр. лит. – 2001. - № 6. – С. 172-198.
6.      Бакула Б. Постмодернізм і польський історичний роман // Слово і час. – 1997. - № 8. – С. 13-22.
7.      Береш Ст. Прощавай, андеграунд… Літературне життя і польське книговидання після падіння комунізму (1989-2000) // Книжк. клуб (плюс). – 2002. - № 4. – С. 39-41.
8.      Довжок Т. Роль багатокультурності у польській літературі кінця XX – початку XXI століття = The role of multiculturalism in Polish literature of the late XX - early XXI century / Тетяна Довжок // Київ. полоністичні студії. - 2011. - Т. 18. - С. 340-346. - Відомості доступні також з Інтернету: http://philology.knu.ua/files/library/polonist/18/58.pdf
9.      Залесский М. Польская литература – какая она сегодня? // Иностр. лит. – 2006. - № 8. – С. 264-271.
10.  Ісаєнко К. П. Жанрові трансформації у сучасній польській і українській літературі (теоретичний аспект) // Література та культура Полісся. Серія: Філол. науки. - 2017. - Вип. 86. - С. 157-162. - Відомості доступні також з Інтернету: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2017_86_16
11.  Крапивко І. Сакральна географія постмодерної прози (на матеріалі української й польської літератур) : [Ю. Андрухович, В. Даниленко, Т. Конвіцький, О. Думанська та ін.] // Слово і час. - 2017. - № 8. - С. 38-48. - Бібліогр.: 28 назв.
12.  Оляндер Л. Польська література ХХ – початку ХХІ століть як складова частина європейского красного письменства і волинський текст / Л. Оляндер // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філол. науки. Літературознавство. - 2014. - № 9. - С. 112-118. - Відомості доступні також з Інтернету: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2014_9_25
13.  Польская литературная жизнь последнего десятилетия // Лит. учеба. – 2002. - № 6. – С. 203-208.
14.  Соболевская Ю. Читаем польскую литературу : [пол. лит. за границей] // Новая Польша. – 2001. - № 11. – С. 58-61.
15.  Тихомирова В. Я. О «немецком течении» в новейшей польской прозе // Вестн. Моск. ун-та. Серия 19, Лингвистика и межкультур. коммуникация. – 2005. - № 2. – С. 76-81.
16.  Хорев В. А. Литература «человеческого документа». Польский опыт 1960-1990-х годов // Славяноведение. – 2002. - № 5. – С. 59-65.
17.  Шаруга Л. Література після 1989 року / Лешек Шаруга // Нова Польща. – 2005. – Спец. укр. номер. – С. 36-42.
18.  Semenova Daria. Exotic adventure and the identity of once-colonized nations: two structural types in Polish and Ukrainian literature / D. Semenova // Ukraina : narracje, jezyki, historie / pod red. M. Gaczkowskiego. - Wroclaw : Trickster, 2015. - P. 62-72.
Цибульська А. З. Країнознавство Польщі : навч. посіб. / А. З. Цибульська. – Миколаїв : [Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили], 2017. – 292 с. – пол. мовою. – Режим доступу: http://dspace.chmnu.edu.ua/bitstream/123456789/66/1/Цибульська А.-З. Країнознавство Польщі.pdf. – Із змісту [біографії]: Andrzej Sapkowski. – С. 131; Janusz Leon Wiśniewski. – С. 133-135; Andrzej Stasiuk. – С. 135-137; Olga Tokarczuk. – С. 139-141; Dorota Masłowska.