Вы здесь

Проблема пам'яті в літературознавстві

1.      Гадеев А. В. Прошлое как феномен исторической памяти // Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 35. – С. 121-125. – Библиогр.: 6 назв.

2.      Голобородько Я. Мандри закапелками пам’яті : (П. Модіано) // Віче. - 2014. - № 24. - С. 51-52.

3.      Головко О. Мистецтво пам’яті : [творчість П. Модіано] // Уряд. кур’єр. - 2014. - 15 жовт. (№ 190). - С. 19.

4.      Шуляр В. Сучасний урок літератури і проблеми художньої рецепції свідомості/пам'яті в методиці середньої школи // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2012. – № 1. – С. 19-21. – Бібліогр.: 6 назв.

5.      Гулевич Л. О. Історична пам’ять у творчості Миколи Устияновича [Електронний ресурс] // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилян. акад."]. Серія: Філологія. Літературознавство. - 2010. - Т. 141, вип. 128. - С. 19-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2010_141_128_6

6.      Демська-Будзуляк Л. М. Принцип історизму та пам’ять у літературних історіографіях [Електронний ресурс] // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилян. акад."]. Серія: Філологія. Літературознавство. - 2010. - Т. 135, вип. 122. - С. 20-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2010_135_122_6

7.      Комінярська І. Художня трансформація історичної пам’яті – основа національної ідентичності героя в прозі Уласа Самчука [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. - 2013. - № 13. - С. 56-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2013_13_15

8.      Мележик В. "Одержимий передісторією, одержимий минулим...". Урок з вивчення твору П. Модіано "Нічна трава" // Всесвіт. літ. та культура в навч. закладах України. - 2017. - № 6. - С. 32-40.

9.      Молокова О. Ф. Сильні позиції художнього твору в ідентифікації текстового концепту ПАМ’ЯТЬ (на матеріалі роману П. Модіано "Livret de famille”) [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Романо-слов'янський дискурс. - 2011. - Вип. 537. - С. 63-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_rsd_2011_537_16

10.  Павлова О. А. Категории «История» и «Память» в романах Дж. М. Кутзее и К. Исигуро [Электронный ресурс] / О. А. Павлова // Знание. Понимание. Умение. – 2011. - № 2. – С. 192-196. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/kategorii-istoriya-i-pamyat-v-romanah-dzh-m-kutzee-i-k-isiguro

11.  Павлова О. А. Концепция героя как носителя универсальной памяти человечества в романах Дж. М. Кутзее и К. Исигуро [Электронный ресурс] // Вестн. Моск. гос. ун-та печати. – 2011. - № 3. – С. 91-100. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/kontseptsiya-geroya-kak-nositelya-universalnoy-pamyati-chelovechestva-v-romanah-dzh-m-kutzee-i-k-isiguro

12.  Петрова О. Пам’ять та уява в художній свідомості Віктора Сидоренка [Електронний ресурс] // Сучасне мистецтво. - 2015. - Вип. 11. - С. 33-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2015_11_8

13.  Солецький О. "Пам’ять жанру": барокові форми в художніх структурах Валерія Шевчука [Електронний ресурс] // Волинь - Житомирщина. - 2008. - № 18. - С. 54-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2008_18_6

14. Улюра Г. А. Мотив розслідування в "Горизонті подій" І. Полянської та "Перевалі Дятлова" А. Матвєєвої: історична пам’ять як текстуальність [Електронний ресурс] // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилян. акад."]. Серія: Філологія. Літературознавство. - 2010. - Т. 141, вип. 128. - С. 101-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2010_141_128_24