Вы здесь

Дитяча безпритульність в УРСР у повоєнний період (1944-1955 рр.)

 1. Ф52290 63.3(4Укр) И 90 История Украинской ССР : в 10 т. Т. 9. Украинская ССР в период построения развитого социалистического общества (1945 - начало 60-х годов) / редкол.: А. В. Лихолат (отв. ред.) [и др.] / гл. редкол.: Ю. Ю. Кондуфор (гл. ред) [и др.] ; АН УССР, Ин-т истории. - К. : Наук. думка, 1985. - 584 с.

            С. 190-204: Народное образование (в т. ч. работа с детьми сиротами и малообеспеченными).

 1. 940332 60.5 Д 44 Дивицына Н. Ф. Социальная работа с детьми группы риска : кратк. курс лекций для вузов / Н. Ф. Дивицына. - М. : ВЛАДОС, 2008. - 352 с.

            С. 136-138: Проблема беспризорности во второй половине ХХ века.

 1. 961149 74.24(4Укр) К27 Картавий, П. В. Світ осиротілих дітей: крізь біль і міфи - до справжності : есе про дитячі будинки мовою документів та в спогадах вихованця, доповнених віршами і фото : [діяльність діт. будинків і доля осиротілих дітей у воєнні та повоєнні роки на Сумщіні] / Петро Картавий. - Суми : МакДен, 2011. - 72 с.
 1. 936798 63.3(4Укр)62 К56 Ковпак Л. В. Найближча історія: Україна 1945-2000 рр. / Л. В. Ковпак. - К. : Наш час, 2007. - 248 с. : іл.

            С. 6-22: Нестатки перших повоєнних років. Голод в Україні у 1946-1947 рр.

 

 1. 960781 74.24(4Укр-4Зап) К96 Кушніренко І. К. Дім, повний сонця і тепла / І. К. Кушніренко, В. І. Жилінський. - Запоріжжя : Дніпров. металург, 2011. - 144 с.

            С. 7-35: Гуляйпіл. дит. будинок № 1: воєнні та повоєнні роки.

 

 1. 927089 74.03(0) Л37 Левківський М. В. Історія педагогіки : підруч. для вузів / М. В. Левківський. - 2-е вид., доп. - К. : Центр навч. літ., 2006. - 376 с.

            С. 296-298: Особливості становлення освіти у післявоєнний час ( у т.ч. заходи по                        боротьбі з безпритульністю).

 

 1. 964090 60.5 П37 Платонова Н. М. Социальная работа с бездомными : учеб. пособие для среднего проф. образования / Н. М. Платонова. - М. : Академия, 2011. - 160 с.

           С. 95-101: Историч. опыт соц. призрения детей, оставшихся без попечения родителей [с. 99-100: 1940-1955 гг.].

 

 1. 926807 74.24 Ш31 Шахманова А. Ш. Воспитание детей-сирот дошкольного возраста : учеб. пособие для студентов  вузов / под ред. С. А. Козловой. - М. : Академия, 2005. - 189 с.

           С. 18-19: Вторая волна детской беспризорности (послевоенные годы).

 

 1. 250181 37С Ф53 Філіппов О. М. Розвиток радянської школи УРСР в період першої післявоенної п'ятирічки. - К. : Рад. шк., 1957. - 150 с.

           С. 22-33: Завдання післявоєнного п'ятирічного плану в галузі нар. освіти.

           С. 72-73: [Боротьба з безпритульністю і бездоглядністю дітей.]

 

 1. 215834 3КПУ Ю83 Юрчук В. І. Боротьба КП України за відбудову і розвиток народного господарства. (1945-1952 рр.). - К. : Політвидат України, 1965. - 255 с.

            С. 181-182: [Піклування про сиріт та півсиріт].

 

 1. Вакуленко, В. М. Досвід подолання дитячої безпритульності в Радянській Україні // Соц. педагогіка: теорія та практика. - 2010. - № 2. - С. 93-100.

 

 1. Гриценко Т. Т. Піклування партії та уряду про дітей : [повоєнні роки] // Укр. іст. журн. - 1975. - № 3. - С. 58-62.

 

 1. Зезина М. Р. Социальная защита детей-сирот в послевоенные годы (1945-1955) // Вопросы истории. - 1999. - № 1. - С. 127-136.

 

 1. Майборода С. Державна освітня політика України у повоєнні роки (1945-1950) / С. Майборода, О. Жабенко // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. - 2001. - № 4. - С. 187-195.

 

 1. Пилипенко Л. В. Зігріті всенародною любов'ю: Турбота про дітей сиріт у період Великої Вітчизняної війни та в перші повоєнні роки // Рад. шк. - 1988. - № 6. - С. 85-86.

 

 1. Покась В. Інтернатна освіта: історія становлення та розвитку в Україні // Вища освіта України. - 2010. - № 2. - С. 109-116.

 

 1. Спека І. С. Боротьба з дитячою безпритульністю та бездоглядністю у повоєнні роки [Електронний  ресурс] // Актуальні питання сучасної науки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 жовт. 2014 р.). - Херсон: Видавн. дім “Гельветики, 2014. - С. 100-103 с. - Режим доступу: molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/02oct2014/02oct2014.pdf

 

 1. Суддя І. Подолання дитячої безоглядності в УРСР на завершальному етапі другої світової війни // Схід. - 2010. - № 2. - С. 93-97.

 

 1. Швидкий, В. П. Бродяжництво й жебрацтво як елемент соціального життя в Україні у першій половині 1950-х рр. // Укр. іст. журн. - 2007. - № 1. - С. 149-169.

 

 1. Швидкий, В. П. Голод 1946-1947 рр. як чинник сплеску девіантних явищ в Україні // Укр. іст. журн. - 2010. - № 1. - С. 142-164.