Вы здесь

Дистанційна освіта

(2014 р.)

Дистанционное образование

1. 952312 74.202 В19 Васильченко Л. В. Створення навчально-методичних комплексів дистанційного навчання : метод. рек. / Лілія Васильченко, Ірина Лапшина ; Упр. освіти і науки Запоріз. облдержадмін., КЗ "Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" Запоріз. обл. ради, Навч.-метод. центр дистанційного навчання. - Запоріжжя : ЛІПС, 2010. - 124 с.

2. 968435 88.4 Д48 Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / за ред. М. Л. Смульсон ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : [Імекс-ЛТД], 2012. - 240 с.

3. 963338 74.58 П24 Пилаєва Т. В. До питання про історію розвитку теорій дистанційного навчання //  Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [голова ред. ради : Монаєнко А. О. ; голов. ред. Сущенко Т. І.]. - Запоріжжя : КПУ, 2012. - Вип. 22. – С. 45-50.

4. Положення про дистанційне навчання : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 25 квіт. 2013 р. № 466 // Офіц. вісн. України. – 2013. - № 36. – С. 203-206.

5. Про внесення змфн до Положення про дистанційне навчання : наказ М-ва освтіи і науки України від 01.06.2013 р. № 660 // Офіц. вісн. України. – 2013. - № 46. – С. 149.

6. Артеменко В. Б. персональные учебные среды в дистанционном обучении / В. Б. Артеменко [и др.] // Управляющие системы и машины. – 2012. - № 2. – С. 20-26.

7. Богачков Ю. М. Дистанційне навчання школярів – можливості і проблеми / Ю. М. Богачков, П. С. Ухань, Ю. Л. Новіков // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2011. - № 2. – С. 29-33.

8. Бут В. А. Дистанційна система освіти в Україні та країнах світу: становлення й особливості державного регулювання / В. А. Бут // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2012. - № 1. - С. 130-134.

9. Евдокимов Ю. К. Дистанционные и виртуальные информационные технологии в современном школьном образовании / Ю. К. Евдокимов, А. Ш. Салахова, А. Ю. Кирсанов // Школьные технологии. - 2010. - № 5. - С. 71-78.

10. Євтушенко Н. І. Дистанційне навчання в школі // Пед. майстерня. – 2012. - № 4. – С. 2-7.

11. Житня Д. П. Навчання без учителів. Ілюзії чи перспективи? : [дистанційне навчання] // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2011. - № 2. – С. 34-36.

12. Зозуля С. Досвід організації дистанційного навчання // Інформатика та інформаційні технології в навч. закладах. – 2010. - № 3. – С. 57-65.

13. Колесник М. Ю. Розвиток дистанційної освіти в Україні / М. Ю. Колесник, О. П. Ренкас // Нові технології навчання. – 2013. – Вип. 75. – С. 28-32.

14. Куклев В. А. Становление системы мобильного обучения // Школьные технологии. - 2010. - № 4. - С. 89-107.

15. Кухаренко В. Масові відкриті дистанційні курси у світовому просторі // Освіта і управління. – 2011.- Т. 14, № 4. – С. 18-25.

16. Марігодов В. С. Аналіз ефективності системи дистанційної освіти на основі когнітивної карти // Нові технології навчання. – 2011. – Вип. 70. – С. 7-12.

17. Мельниченко В. Дистанційне навчання // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2010. - № 5. – С. 49-52.

18. Моисеенко Е. Дистанционное образование в школе // Директор шк. Україна. – 2010. - № 2. – С. 51-54.

19. Непомняща Т. Використання дистанційного навчання в школі // Школа. – 2011. - № 10. – С. 44-48.

20. Олексієвець Д. Дистанційне навчання: переваги та недоліки // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2013. - № 3. – С. 88-90.

21. Пасіхов Ю. Я. Ресурс організації дистанційного навчання в ЗНЗ // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2011. - № 2. – С. 37-40.

22. Петрук В. Динаміка розвитку дистанційної освіти в межах її соціально-філософського значення // Освіта і управління. – 2012. – Т. 15, № 2/3. – С. 14-19.

23. Петрук В. Дистанційне навчання в загальноосвітніх закладах України // Українознавство. – 2010. - № 4. – С. 187-189.

24. Рись А. Упровадження елементів дистанційного навчання // Школа. – 2012. - № 12. – С. 69-72.

25. Садкіна В. І. Асоціативні схеми. Вісті з дистанційної освіти // Пед. майстерня. – 2011. - № 1. – С. 41-46.

26. Строгонова Т. В.,  Оптимізація економічного забезпечення системи дистанційної освіти //Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2011. - № 4. – С. 68-73.

27. Третьяк Т. М. Методические подходы к проведению дистанционных занятий в системе повышения квалификации // Школьные технологии. - 2013. - № 3. – С. 159-163.

28. Третьяк, Т. М. Организация дистанционной поддержки учебного процесса в средней школе / Т. М. Третьяк, Н. С. Левина // Школьные технологии. - 2013. - № 1. - С. 86-89.

29. Третьякова Ю. Застосування технологій дистанційного навчання для підвищення якості засвоєння навчального матеріалу // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Сер. Психологія... – 2011. - № 2. – С. 68-71.

30. Тюрікова О. Д. Технології дистанційного навчання: теоретичні підходи й практичне застосування // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2011. - № 5. – С. 25-27.

31. Чошанов М. А.  Обучающие системы дистанционного образования // Школьные технологии. - 2011. - № 4. - С. 81-88.