Вы здесь

Досвід професійно-технічної освіти зарубіжних країн

(2014 р.)

Опыт профессионально-технического образования зарубежных стран

1. 966159            Два кита испанской экономики: опыт развития малого и среднего бизнеса
    65.9(4Исп)09  / под ред. В. Л. Верникова ; Рос. акад. наук, Ин-т Европы. - М. : Весь мир,
    Д22                  2010. - 176 с.      
                             С. 106-122: Ермольева Э. Профтехобразование: уметь учить и хотеть    
                                                      постоянно учиться.

2. 953012       Модульные технологии: проектирование и разработка образовательных программ :
    74.56          учеб. пособие для сред. проф. образования / [Олейникова О. Н. и др.]. - М. :
    М74            АЛЬФА-М : ИНФРА-М, 2010. - 256 с.
                       С. 24-38: Связь содержания образовательных программ с потребностями рынка труда: зарубежный опыт.

3. 943522      Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб.
    74.58          наук. пр. / [редкол.: Сущенко Т. І. (гол. ред.) та ін.] ; КЗ "ЗОІППО" ЗОР, Класич.
    П24           приват. ун-т. - Запоріжжя : [КПУ], 2008. - Вип. 52. - 416 с.
                      С. 109-114: Кнодель Л. В. Дуальна система професійної освіти в Німеччині: її  
                                      переваги та недоліки / Л. В. Кнодель, В. С. Максимчук.

4. 954581      Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб.  
    74.58          наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [гол. ред. Сущенко Т. І. ; редкол. : В. Й. Бочелюк
    П24            та ін.]. - Запоріжжя : [КПУ], 2010. - Вип. 6. - 452 с.
                       С. 258-266: Леонтьєва О. Ю. Основні цілі та особливості організації системи професійної освіти в Данії.

5. Аксенова Э. А. Инновационные программы профессиональной подготовки школьной молодежи Швеции // Педагогика. – 2007. - № 6. – С. 87-92.

6. Боревская Н. Е.  Обеспечение доступности и привлекательности среднего профессионального образования в КНР // Педагогика. – 2012. – № 7. – С. 109-119.

7. Вишневская Н. Т. Немецкая модель первичного профессионального образования // Труд за рубежом. – 2009. - № 3. – С. 27-43.

8. Воробьев Н. Е.  Профессионально-техническое образование в Германии / Н. Е. Воробьев, Е. В. Марчук // Педагогика. – 2008. – № 8. – С. 101-106.

9. Гермольева Э. Г. Примета мирового кризиса: ставка на профобучение (испанский подход) // Педагогика. – 2009. - № 10. – С. 95-102.

10. Копытов А. Д.  Инновационные педагогические технологии профессионального образования в США и Германии / А. Д. Копытов, М. П. Пальянов // Педагогика. – 2009. – № 8. – С. 86-93.

11. Кузнецов В. Профессия для будущего: ученичество и бизнес : [зарубеж. опыт взаимодействия рынка труда и системы проф. образования] // Нар. образование. – 2007. - № 1. – С. 194-199.

12. Куценко В. І.  Професійно-технічна освіта - важливий чинник модернізації економіки : (зарубіжний досвід) / В. І. Куценко, О. В. Гаращук // Агросвіт. – 2011. – № 9. – С. 57-60.

13. Луговий В. І.  Світовий досвід професіоналізації освіти: концептуальні засади і практична реалізація // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 2. – С. 5-22.

14. Мактавіш Г. Канадська система професійно-технічної освіти // Управління освітою. Профтехосвіта: спецвип. – 2008. - № 27. – С. 7-9.

15. Муравьева Н. В. Трансформация системы профессионального образования и обучения // Труд за рубежом. – 2006. - № 3. – С. 60-77.

16. Пальчук М. Модель професійної освіти й навчання Фінляндії – третій етап європейської інтеграції // Вища освіта України. – 2010. - № 4. – С. 96-102.

17. Попко І. А. Розвиток професійного дистанційного навчання у Франції // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2012. – Вип. 28: Військово-спец. науки. – С. 46-48.

18. Постригач Н. Професійна освіта Греції // Проф.-техн. освіта. – 2006. - № 4. – С. 35-37.

19. Припотень В. Національні проблеми та зарубіжний досвід професійної освіти та профорієнтації молоді // Вісн. КНТЕУ. – 2010. - № 5. – С. 120-127.

20. Торопов Д. А.  Инновации в профессиональном образовании Германии // Педагогика. – 2012. – № 8. – С. 113-120.