Вы здесь

Управління корпоративною культурою на підприємствах

 1. 987853 60.5 С69 Банникова Е. Б. Влияние организационной культуры на стратегию управления человеческими ресурсами в компании // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [редкол. В. П. Бех та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2016. - Вип. 72. - С. 29-35. - Библиогр.: 10 назв.
 2. Ф84614 60.5 С69 Соціальна відповідальність : навч. посіб. / за заг. ред. А. М. Колота ; МОН України, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». - К. : КНЕУ, 2015. - 520 с. – Із змісту: Корпоративна культура соціально відповідальної організації. - С. 221-254.
 3. 983850 65.9(4Укр)30 М74 Модернізація та структурна трансформація соціально-економічної системи України: комунальна контента організації обслуговування промислового підприємства : монографія / за ред.: О. В. Покатаєвої, Г. Ю. Кучерової ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2015. - 432 с. – Із змісту: Роль організаційної культури в системі управління персоналом в умовах кризи / А. В. Зеркаль. - С. 328-348. - Бібліогр.: 8 назв.
 4. 975009 65.9(4Укр)240 М80 Мороз О. С. Управління людськими ресурсами : навч. посіб. для ВНЗ / О. С. Мороз ; МОН України, ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2015. - 326 с. – Із змісту: Організаційна (корпоративна) культура й управління людськими ресурсами. - С. 266-273.
 5. 952305 67.9(4Укр) Д36 Сікач Я. В. Корпоративна культура організації та держави як стратегічний інструмент управління // Держава і право : юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.]. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. - Вип. 46. - С. 654-658.
 6. 962741 65.9(4Укр)240 С83 Стратегическое управление человеческими ресурсами : учеб. пособие / Лукьянченко Н. Д. [и др.]. - Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2012. - 372 с. – Из содерж.: Стратегии управления культурой. – С. 123-150.
 7. 975453 60.5 С69 Туленков М. В. Типологічні засади корпоративної культури господарської організації / М. В. Туленков, О. С. Ковтун // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [редкол.: Бех В. П. та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - Вип. 64. - С. 21-27. - Бібліогр.: 9 назв.
 8. Ф84607 65.524.0 У67 Управління персоналом : підручник : до 110-річчя КНЕУ та 80-річчя НКМЗ / за заг. та наук. ред. В. М. Данюка ; МОН України, Держ. вищ. навч. заклад «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; ПАТ «Новокраматор. машинобуд. з-д». - Вид. 2-ге, зі змін. - К. : КНЕУ, 2014. - 672 с. – Із змісту: Корпоративна культура в системі управління персоналом. - С. 123-150.
 9. Антонюк А. А. Оцінювання економічної ефективності управління корпоративною культурою / А. А. Антонюк, Н. М. Шмиголь // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 4. - С. 27-31. - Бібліогр.: 5 назв.
 10. Антонюк А. А. Методика оцінювання стратегічного використання організаційної культури підприємства / А. А. Антонюк, Н. М. Шмиголь // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 3. - С. 161-166. - Бібліогр.: 7 назв.
 11. Дмитренко М. Й. Конструктивні та деструктивні смисли сучасної корпоративної культури: переоцінка цінностей // Гілея. Наук. вісн. - 2014. - № 10 (89). - С. 282-287. - Бібліогр.: 18 назв.
 12. Дмитренко М. Й. Корпоративна культура та її функціональний потенціал // Гілея. Наук. вісн. - 2014. - № 9 (88). - С. 244-249. - Бібліогр.: 4 назв.
 13. Дяченко Т. О. Використання методу експертних оцінок в дослідженні організаційної культури підприємства // Стратегія розвитку України. - 2012. - № 3. - С. 67-71. - Бібліогр.: 5 назв.
 14. Захарчин Г. М. Формування інституту організаційної культури в контексті інституціоналізації економіки // Регіон. економіка. - 2010. - № 4. - С. 157-163. - Бібліогр.: 8 назв.
 15. Зеркаль А. В. Перспективи підвищення якості управління персоналом крізь призму корпоративної культури // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 24. - С. 45-48.
 16. Зінов'єв Ф. В. Сутність і складові організаційної культури підприємства / Ф. В. Зінов'єв, Д. В. Брустінов, Я. І. Пижинський // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - № 3. - С. 46-50. - Бібліогр.: 13 назв.
 17. Ковтун О. С. Формування корпоративної культури господарської організації в умовах транзитного суспільства // Укр. соціум. - 2013. - № 3 (46). - С. 54-62.
 18. Красніцька Г. М. Методологічні засади формування корпоративної культури // Гілея. Наук. вісн. - 2015. - № 12 (103). - С. 155-158. - Бібліогр.: 8 назв.
 19. Криворучко А. С. Модель організаційної культури підприємства, спрямованої на саморозвиток його персоналу // Проблеми науки. - 2009. - № 5. - С. 36-39. - Бібліогр.: 10 назв.
 20. Кригульська Т. Б. Деякі аспекти проблеми структуризації організаційної культури підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - № 3. - С. 76-80. - Бібліогр.: 6 назв.
 21. Ліфінцев Д. С. Вплив корпоративної культури на мотивацію персоналу // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 2. - С.154-158.
 22. Майсюра О. М. Організаційна культура в управлінні персоналом // Економіка та держава. - 2011. - № 9. - С. 34-36. - Бібліогр.: 10 назв.
 23. Русіна Ю. О. Організаційна культура та основні аспекти її типологій // Формування ринк. відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 186-189. - Бібліогр.: 7 назв.
 24. Савчук Л. М. Теоретичні аспекти впливу корпоративної культури на ефективність організації / Л. М. Савчук, О. О. Савчук // Проблеми науки. - 2011. - № 9. - С. 23-27. - Бібліогр.: 8 назв.
 25. Семикіна М. В. Еволюція організаційної культури на українських підприємствах: проблеми та суперечності // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. - 2009. - № 6. - С. 197-200.
 26. Синицька О. І. Елементи системи корпоративної культури та їхній взаємозв'язок // Формування ринк. відносин в Україні. - 2012. - № 10. - С. 17-22. - Бібліогр.: 12 назв.
 27. Синицька О. І. Корпоративна культура: зарубіжний та вітчизняний досвід // Формування ринк. відносин в Україні. - 2012. - № 12. - С. 229-234. - Бібліогр.: 15 назв.
 28. Скриньковський Р. М. Система діагностики корпоративної культури підприємства: європейський вектор // Економіка та держава. - 2015. - № 4. - С. 58-60. - Бібліогр.: 10 назв.
 29. Федорова А. С. Ефективна взаємодія у колективі як важлива складова формування корпоративної культури підприємства // Економіка АПК. - 2015. - № 11. - С. 118-125. - Бібліогр.: 15 назв.
 30. Чугай О. М. Корпоративна культура та соціальна відповідальність у соціокультурному вимірі економіки // Гілея. Наук. вісн. - 2015. - № 7 (98). - С. 306-309. - Бібліогр.: 13 назв.
 31. Шаповал О. Ф. Бізнесові аспекти удосконалення управління корпоративною культурою підприємства // Формування ринк. відносин в Україні. - 2014. - № 7/8. - С. 77-80 (№ 8). - Бібліогр.: 7 назв.