Вы здесь

Учет и аудит расчетов с поставщиками и покупателями

(2013)

Облік і аудит розрахунків з постачальниками і покупцями

1. 958131    Організація бухгалтерського обліку : навч. посібник для вузів / 
    65.052.9(4Укр)2    Ю. Д. Чацкіс [та ін.]. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 568 с.
    О-64    С. 240-291: Організація обліку розрахунків з покупцями та 
            постачальниками.

2. Власюк Г. В. Напрями вдосконалення обліку операцій з продажу товарів // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2010. - № 4. - С. 37-41.

3. Власюк Г. В. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками // Держава та регіони. Сер. : Економіка і підприємництво. - 2009. - № 5. - С. 40-44.

4. Зарудна Н. Сучасні вимоги до організації обліку процесу постачання // Журн. європ. економіки. – 2011. – Т. 10, № 4. – С. 446-456.

5. Кобилянська Г. Ю. Методика проведення обліку і аудиту розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. – 2005. - № 77/78 : Економіка. – С. 88-91.

6. Мелехова Т. О. Документування обліку розрахунків з постачальниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. – 2011. - № 6. – С. 166-169.

7. Попкова И. Анализ расчетов с покупателями и поставщиками в 1С. Счета или договоры? // Справочник экономиста. - 2011. - № 6. - С. 84-90.

8. Слюсарчук Л. І. Методика та організація аудиту реалізації продукції // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2010. - № 3. – С. 22-25.

9. Знамеровська Т. М. Методичні аспекти обліку розрахунків з покупцями та замовниками [Електронний ресурс] // Аграр. вісн. Причорномор’я. Економічні науки. - 2011. - № 60. – Режим доступу: http: www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/avpch/En/2011_60/Znamerov.pdf

10 .Попович І. В. Аудит розрахунків із постачальниками та покупцями за придбані (реалізовані) товари [Електронний ресурс] // Управління розвитком. – 2012. - № 7. – С. 84-85. - Режим доступу: http: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2012_7/u1207pop.pdf

11. Сливка Я. В. Актуальні питання щодо обліку розрахунків з покупцями та замовниками: систематизація поглядів [Електронний ресурс] // Вісн. ЖДТУ. Екон. науки. – 2010. - № 2. – Режим доступу: http: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vzhdtu_econ/2010_2/35.pdf

12. Югос Е. Ф. Економічна сутність договірних відносин підприємства та форми розрахунків з постачальниками і підрядниками [Електронний ресурс] // Екон. вісн. ун-ту. – 2011. - № 17/2. - Режим доступу: http: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2011_17_2/Yugas.pdf