Вы здесь

Трудові конфлікти і спори. Право на страйк (2000-2009)

 1. Андрющенко А. Пріоритетні напрями діяльності НСПП в умовах світової фінансово-економічної кризи / А. Андрющенко. І. Євдокимова // Бюл. Нац. служби посередництва і примирення. - 2009. - № 3/4. - С. 22-29.
 2. Бойко Н. Трудовые споры // Справочник кадровика. - 2008. - № 11. - С. 10-22 ; № 12 ;  2009. - № 2. - С. 6-14.
 3. Вангородська Н. А. Мирова угода як результат вирішення спорів третейськими судами в Україні в Х- ХVIII ст. // Бюл. М-ва юстиції України. - 2009. - № 12. - С. 98-104.
 4. Колективний трудовий збір на національному рівні // Бюл. Нац. служби посередництва і примирення. - 2009. - № 5/6. - С. 4-33.
 5. Місце і призначення Національної служби посередництва і примирення в системі державних органів України та її статус // Бюл. Нац. служби посередництва і примирення. - 2009. - № 9/10. - С. 4-11.
 6. Пазенок А. Сутність та способи реалізації права на страйк: вітчизняний та світовий досвід // Право України. - 2009. - № 2. - С. 68-73.
 7. Процишен М. Право на страйк, його конституційне визначення та можливості вдосконалення // Право України. - 2009. - № 10. - С. 211-218.
 8. Процишен М. Гарантії реалізації права на страйк та можливості їх удосконалення // Юрид. Україна. - 2009. - № 11/12. - С. 26-31.
 9. Швець Н. Умови реалізації права на страйк // Підприємництво, госп-во і право. - 2009. - № 10. - С. 118-121.
 10. Швець Н. До питання про правові наслідки участі у страйках // Право України. - 2009. - № 11. - С. 139-144.

* * *

 1. 939971 67.9(4Укр) Д36 Гольцова О. Є. Соціальне регулювання: підходи до визначення та ракурси розуміння // Держава і право: зб. наук. пр. - К., 2008. - Вип. 39: Юрид. і політ. науки. - С. 98-103.
 2. Ільницький О. Загальнометодологічні положення до визначення поняття “правовий спір” // Підприємництво, госп-во і право. - 2008. - № 3. - С. 27-30.
 3. Майданик Р. Недоговірні цивільно-трудові конструкції // Юрид. Україна. - 2008. - № 7. - С. 40-44.
 4. Соколо М. Незаконний страйк: порівняльна характеристика українського та європейського законодавства // Підприємництво, госп-во і право. - 2008. - № 3. - С. 124-127.
 5. Щербина В. Органи представництва трудового колективу: права та гарантії в законодавстві України і міжнародних актах // Підприємництво, госп-во і право. - 2008. - № 12. - С. 45-47.

* * *

 1. Акіліна О. В. Розвиток соціального партнерства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 10. - С. 116-122.
 2. Андрушко А. Огляд судової практики вирішення трудових спорів при звільненні працівників за п. 1 ст. 40 КзпП України / А. Андрушко, А. В. Андрушко // Право України. - 2007. - № 11. - С. 85-89.
 3. Бєліков О. Конфлікти у підприємницькій діяльності та можливості їх регулювання // Юрид. журнал. - 2007. - № 5. - С. 98-100.
 4. Процишен М. Питання вдосконалення процедури оголошення та проведення страйку // Юрид. Україна. - 2007. - № 8. - С. 19-25.
 5. Ставицька О. Роль депривації у виникненні конфліктів між державою і громадянським суспільством // Вісн. Акад. прав. наук України. - 2007. - № 1. - С. 236-241.
 6. Ставицька О. В. Трудові конфлікти: загальнотеоретичний аналіз // Бюл. Нац. служби посередництва і примирення. - 2007. - № 2. - С. 38-42.
 7. Швець Н. Порядок проведення страйку: спірні питання // Підприємництво, госп-во і право. - 2007. - № 5. - С. 93-95.
 8. Швець Н. Відмінності страйків від інших акцій протесту // Право України. - 2007. - № 8. - С. 57-60.
 9. Шепіло Ю. Конфлікти в організації: причини виникнення та шляхи їх розв’язання // Бюлетень Нац. служби посередництва і примирення. - 2007. - № 4. - С. 22-32.

* * *

 1. Вінник О. Корпоративні конфлікти: поняття, види, правові механізми попередження і розв’язання // Законодавство України. - 2006. - № 11. - С. 29-41.
 2. Кабанець В. До питання вдосконалення класифікації трудових спорів // Право України. - 2006. - С. 106-114.
 3. 929400 67.9(4Укр) Д36 Лазор В. В. Социальное партнерство как принцип разрешения трудовых споров и конфликтов на современном этапе // Держава і право: зб. наук. пр.: Юрид. і політ. науки. - К., 2006. - Вип. 33. С. 234-240.
 4. Швець Н. Випадки, коли забороняється проведення страйків в Україні // Право України. - 2006. - № 10. - С. 89-90.
 5. Шиянь О. Масові заворушення: історичний аспект // Підприємництво, госп-во і право. - 2006. - № 5. - С. 110-113.
 6. Ясеницький О. Вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) // Бюлетень Нац. служби посередництва і примирення. - 2006. - № 11. - С. 42-45.

* * *

 1. Беззубко Л. В. Про створення механізму державного управління колективними трудовими конфліктами // Статистика України. - 2005. - № 2. - С. 80-84.
 2. Запара С. І. Особливості правового регулювання страйків // Вісн. Запоріз. Нац. ун-ту. Юрид. науки. - 2005. - № 1. - С. 146-151.
 3. Осовий Г. Вирішення трудових спорів : (страйк) // Бюлетень Нац. служби посередництва і примирення. - 2005. - № 4. - С. 8-24.
 4. Руденко В. Цивілізованість, злагода, правопорядок: НСПП : підсумки діяльності в 1998-2004 роках, завдання і пріоритети // Профспілки України. - 2005. - № 1. - С. 25-30.
 5. Скригонюк М. І. Обставини, які треба встановити при розслідуванні масових заворушень // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Юрид. науки. - 2005. - № 65/66. - С. 90-92.

* * *

 1. Запара С. Працівники як суб’єкти трудових правовідносин при вирішенні колективного спору // Право України. - 2004. - № 5. - С. 87-90.
 2. Лоза О. Право на страйк і його законодавче врегулювання // Профспілки України. - 2004. - № 6. - С. 8-16.
 3. Петришин О. Конфлікт та співробітництво як соціальне середовище права // Вісн. Акад. прав. наук Україи. - 2004. - № 3. - С. 24-33.
 4. Руденко В. Правові аспекти взаємодії Національної служби посередництва і примирення та обласних і районних рад в стабілізації соціально-трудових відносин // Бюлетень Нац. служби посередництва і примирення. - 2004. - № 1. - С. 44-47; № 2. - С. 51-55; № 3. - С. 31-34.
 5. Сильченко С. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора: сущность и характеристика / С. Сильченко, Д. Архиреев // Підприємництво, госп-во і право. - 2004. - № 6. - С. 101-105.
 6. Скригонюк М. Плебсологічне визначення суспільних (масових) заворушень: їх класифікація // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 11. - С. 88-92.
 7. Сорокина Е. Конфликты в организации: пути преодоления // Справочник кадровика. - 2004. - № 5. - С. 88-92.
 8. Стаховська Н. Првовий статус комісії по трудових спорах // Справочник кадровика. - 2004. - № 7. - С. 23-25.

* * *

 1. Запара С. Генезис юридичного змісту поняття “колективні трудові спори (конфлікти)” // Право України. - 2003. - № 8. - С. 113-116.
 2. Коваленко М. Розгляд трудових спорів у суді: аналіз та поради роботодавцю // Справочник кадровика. - 2003. - № 12. - С. 27-33.
 3. Колос М. Конфлікт: теорія і практика // Бюлетень Нац. служби посередництва і примирення. - 2003. - № 8. - С. 39-43.
 4. Костюк В. Особливості розгляду колективних трудових спорів (конфліктів) // Довідник кадровика. - 2003. - № 5. - С. 21-25.
 5. Лазор В. Правовые проблемы совершенствования порядка разрешения коллективных трудовых разногласий // Підприємництво, госп-во і право. - 2003. - № 9. - С. 74-77.
 6. Лазор В. Регулювання строків позовної давності при вирішенні індивідуальних трудових спорів // Право України. - 2003. - № 8. - С. 78-80.
 7. Руденко В. Запорука стабільності: (Нац. служба посередництва і примирення. Вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) // Профспілки України. - 2003. - № 3.- С. 27-35.
 8. Ставицька О. Основні правила ведення переговорів із спірних питань // Бюлетень Нац. служби посередництва і примирення. - 2003. - № 12. - С. 41-47.
 9. Шемяков О. Баланс економічних інтересів - шлях збереження соціального миру: (Про вирішення колектив. труд. спорів) // Бюлетенб Нац. служби посередництва і примирення. - 2003. - № 8. - С. 33-38.

* * *

 1. 878010 67.9(4Укр)310 Б77 Трудові спори: (Позов. заяви, контракт. форма труд. договору, труд. угода, договори про матеріальну відповідальність та ін.) // Бойко М. Д. Цивільно-правові документи: зразки заяв… / М. Д. Бойко, В. М. Співак, М. А. Хазін - К., 2001. - С. 208-279.
 2. Чанишева Г. Право на страйк: міжнародні стандарти та законодавство України // Право України. - 2000. - № 12. - С. 80-86.