Вы здесь

Нормативно-правове регулювання управління персоналом в сучасних умовах

(2014 р.)

Нормативно-правовое регулирование управления персоналом в современных условиях

1.  Про професійний розвиток працівників : Закон України від 12.01.12. № 4312 // Кадровик. Трудове право і управління персоналом. - 2012. - № 3. - С. 80-83.
 
2.  Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки : затв. Указом Президента України від 01.02.2012 р. № 45 // Офіц. вісн. України. - 2012. - № 10. - С. 44-47.
 
3.  Національна рамка кваліфікацій : затв. постановою KM України від 23 листоп. 2011 р. № 1341 // Уряд. кур'єр. - 2013. - 29 серп. (№ 155).
 
4.  Классификатор профессий : сб. законодат. и нормат. актов. - Запорожье, 2008. - 170 с. -          
        (Сер. «Шпаргалка для бухгалтера» ; вип. 3).
 
5.  Клименко О. КП 003: 2010. Чим він відрізняється від попередніх видань :   
         (класифікатор професій) // Секретарь-референт. - 2011. - № 5. - С. 28-41.
 
6.  Юров Ю. Зміна № 1 до Класифікатора професій ДК 003: 2010 // Кадровик-01. - 2012. - № 9. - С. 16-24.
 
7.  Методика расчета численности отдельных категорий работников на основе норм по  
        труду : утв. приказом Минтруда Украины 04.09.2000 г. № 222 // Справочник кадровика.  
        - 2012. - № 7. - С. 90-96.
 
8.  Клименко О. Колективний договір: основні положення колективно-договірного  
         регулювання трудових відносин в Україні // Секретарь-референт. - 2012. - № 7. - С. 40- 
         47.
 
9.  Каляпіна Є. Коментар до нового Трудового кодексу // Кадровик України. - 2012. - № 8. -  С. 3-48. - (Вкладка).
 
10. Кравчук О. Правила внутрішнього трудового розпорядку // Дебет-кредит. - 2013. - 7 жовт. (№ 40). 
 
11. Ф82467 Рульєв В. А. Управління персоналом: навч. посіб. для внз / В. А. Рульєв,  
      65.9(4Укр)240   С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. - К. : Кондор, 2013. - 312 с. 
      Р85                      С. 38-41: Норматив.-правове забезпечення управління персоналом.
 
12. Мізерна Т. В. Кадровий менеджмент у системі управління персоналом підприємства //  
         Формування ринк. відносин в Україні. - 2012. - № 12. - С. 234-237.
 
13. Швець Н. Проблемні аспекти правосуб'єктності працівників / Н. Швець, Т. Грушко // 
        Підприємництво, госп-во і право. - 2013. - № 3. - С. 64-67.
 
14. Онищенко Е. Система управління кадровим потенціалом підприємства: підхід до 
проектування підсистем // Вісник ТНЕУ. - 2012. - № 1. - С. 137-144.
 
15. Правовые основы управления персоналом [Электронный ресурс] // Кадровик. Трудовое   
право для кадровика. - 2010. - № 12. - Режим доступу: www// hr-portal/ru/artikle/pravovye-osnovu-upravleniua-personalom.
 
16. 933465            Менеджмент персоналу / за ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха.- К. : 
      65.9(4Укр)24 КНЕУ, 2006. - 400 с. 
      М50                 С. 47-53: Нормативно-правова база менеджмента персоналу.
 
17. 942314              Мурашко М. I. Менеджмент персоналу : навч. посіб. - К. : Знання,
      65.9(4Укр)240 2008. - 440 с. 
      М91                   С. 192-331: Труд. законодавство про персонал.
 
18. 933306             Михайлова Л. І. Управління персоналом: навч. посіб. - К. : Центр навч.
      65.9(4Укр)240 літ., 2007. - 248 с.
      М69                  С. 38-45: Правові аспекти управління персоналом.
 
19. 967423             Управління персоналом та економіка праці : комплекс. держ. іспит :
      65.9(4Укр)240 навч. посіб. для внз / Толок В. О. та ін. - Запоріжжя : ЛІПС, 2012. – 
      У67                    376 с.