Вы здесь

Особливості бюджетного процесу на місцевому рівні

(2017)

 1. 969796 67.9(4Укр) Д36 Гайка О. Р. Проблеми правового регулювання набрання чинності рішенням про місцевий бюджет // Держава і право : зб. наук. пр. : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол. : Ю. С. Шемшученко та ін.]. - К. : [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України], 2013. - Вип. 59. - С. 318-324.

 2. 968068 67.9(4Укр) Д36 Гайка О. Р. Система рішень про місцеві бюджети: особливості структури та зв'язків між елементами / О. Р. Гайка // Держава і право : зб. наук. пр. : юридичні і політичні науки / Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол. ред.) та ін.]. - К. : [б. в.], 2012. - Вип. 58. - С. 472-477. - Бібліогр.: 16 назв.

 3. Бр1536 67.9(4Укр)302 Г19 Ганущак Ю. І. Місцеві бюджети / Юрій Ганущак. - К. : Легальний статус, 2011. - 48 с. - (Б-ка депутата місцевої ради).

 4. Бр880 67.9(4Укр)302 С46 Скуляк М. В. Бюджетний процес на місцевому рівні : 12.00.07 - адмін. право і процес; фінансове право; інформ. право : автореферат на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Скуляк Марина Валентинівна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : [КПУ], 2010. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

 5. 982931 65.9(4Укр)261 С89 Сунцова О. О. Організація, формування і розподілу коштів органів місцевого самоврядування : [в т. ч. складання, затвердження, виконання] // Сунцова О. О. Місцеві фінанси : навч. посіб. для внз / О. О. Сунцова. - К. : Центр учб. літ., 2016. - С. 152-232.

 6. Кириленко О. Вдосконалення ресурсного забезпечення та виконання місцевих бюджетів // Вісн. ТНЕУ. - 2012. - № 4. - С. 36-46.

 7. Кущик А. П. Удосконалення державного механізму управління формуванням та використанням місцевих бюджетів в Україні // Вісник ЗНУ. Економічні науки. - 2013. - № 4. - С. 128-135. - Бібліогр.: 13 назв.

 8. Пришва Н. Питання бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування // Право України. - 2013. - № 1-2. - С. 72-78. - Бібліогр.: 11 назв.

 9. Рябоконь О. О. Проблеми формування місцевих бюджетів в Україні // Економіка та держава. - 2015. - № 12. - С. 134-136.

 10. Сукач О. М. Механізм реалізації бюджетних програм місцевого рівня на основі показників ефективності їх виконання / О. М. Сукач // Формування ринк. відносин в Україні. - 2012. - № 2. - С. 205-208.

 11. Фурдичко Л. Є. Місцеві бюджети України: їх функціонування, проблеми та шляхи реформування / Л. Є. Фурдичко // Економіка та держава. - 2015. - № 1. - С. 131-136. - Бібліогр.: 9 назв.

 12. Чеберяко О. Актуальні проблеми в сфері формування та виконання місцевих бюджетів / О. Чеберяко, О. Рябоконь // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2013. - Вип. 8. - С. 58-61.

 13. Шевченко О. Удосконалення системи формування місцевих бюджетів на основі резервів розвитку громад / О. Шевченко // Вісн. ТНЕУ. - 2015. - № 3. - С. 71-78. - Бібліогр.: 12 назв.

 14. 965863 65.9(4Укр)26 К56 Коваленко Л. О. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, С. М. Зеленський, М. М. Забаштанський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Слово, 2011. - Із змісту: Звіт про виконання місцевих бюджетів. - С. 291-298 ; Порядок розгляду і прийняття рішень щодо затвердження річних звітів про виконання бюджетів України. - С. 299-301 ; Контроль за виконанням бюджету. - С. 310-342.

 15. 953183 67.9(4Укр)302 Ф59 Виконання Державного та місцевого бюджетів // Фінансове право : навч. посіб. для вузів / за ред. М. П. Кучерявенка ; МОН України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2010. - С. 124-132.