Вы здесь

Інновації у професійно-технічній освіті

(2014 р.)

Инновации в профессионально-техническом образовании

1.  931942      Авдєєва І. М. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора
      74.58         академгрупи : навч. посіб. для вузів / І. М. Авдєєва, І. М. Мельникова. - К.
      А18           : Професіонал, 2007. - 304 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розділів.

 
2.  949478     Бухарова Г. Д. Общая и профессиональная педагогика : учеб. пособие для  вузов /
     74.00         Г. Д. Бухарова, Л. Д.                  Старикова. - М. : Академия, 2009. - 336 с.
     Б94            С. 62-66: Новации и инновации. Инновационные образовательные процессы;
                        С. 268-285: Тенденции развития профессионального образования.
 
3.   965061      Гуслова М. Н. Инновационные педагогические технологии : учеб. пособие
      74.202       для сред. проф. образования / М. Н. Гуслова. - 3-е изд., испр. – М. : Академия, 2012.
      Г96            - 288 с. 
 
4.   907913     Дичківська І. М.     Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І. М. 
      74.202      Дичківська. - К. : Академвидав, 2004. - 352 с. - (Альма-матер)
      Д50
 
5.   961773      Драйден Ґ. Революція в навчанні / Ґордон Драйден, Джаннетт Вос ; пер. з 
      74.04(0)    англ. Мирослава Товкало. - Львів : Літопис, 2011. - 544 с.
      Д72
 
6.   965505      Жигірь В. І.    Професійна педагогіка : навч. посіб. / Вікторія Жигірь, Олена 
      74.5           - Чернєга. К. : Кондор, 2012. - 338 с. – Бібліогр.: с. 290-294.
      Ж68          С. 122-164: Теорія та методика проф.-техн. освіти : [в т. ч. методи навчання].
 
7.   964839      Иванченко В. Н. Инновации в образовании: общее и дополнительное 
      74.202       образование детей : учебно-метод. пособие / В. Н. Иванченко. - Ростов н/Д 
      И23           : Феникс, 2011. - 352 с. - (Сердце отдаю детям).
 
8.   926902      Кондратюк О. П. Система виховної роботи в професійно-технічному
      74.56         навчальному закладі : навч.-метод. посіб. для пед. працівників проф.-техн. 
      К64            навч. закладів / О. П. Кондратюк. - К. : Кондор, 2006. - 216 с.
 
9.   952980      Кругликов Г. И.    Учебная работа мастера профессионального обучения / 
      74.5           Г. И. Кругликов. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2010. - 192 с. – 
      К84           (Библиотечка мастера профессионального обучения).
 
10.  953012      Модульные технологии : проектирование и разработка образовательных программ :
       74.56         учеб. пособие для сред. проф. образования / [Олейникова О. Н. и др.]. - М. : 
       М74          АЛЬФА-М : ИНФРА-М, 2010. - 256 с.
 
11.  927967      Новые педагогические и информационные технологии в системе
       74.202       образования : учеб. пособие для пед. вузов / под ред. Е. С. Полат. - 2-е изд.,   
       Н72           стереотип. - К. : Академия, 2005. - 272 с. - (Высшее образование).
 
 
12.  943520     Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб.
       74.58         наук. пр. / [редкол. : Сущенко Т. І. (гол. ред.) та ін.] ; КЗ "ЗОІППО" ЗОР, Класич. 
       П24           приват. ун-т. - Запоріжжя : [КПУ], 2008. - Вип. 50. - 434 с.
                        С. 104-110: Гура Т. В. Педагогічна взаємодія як фактор удосконалення сучасної                        
                                            системи професійної освіти. 
 
13.  950898      Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб.
       74.58         наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [гол. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: Бочелюк В. Й.
       П24           та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2009. - Вип. 5. - 564 с.
                        С. 334-340: Сушенцева Л. Л. Створення методичного комплексу на засадах             
                                            використання інформаційних технологій як умова формування  
                                            професійної мобільності учнів ПТО.
 
14.  967465      Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб.
       74.58         наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [голова ред. ради Монаєнко А. О.]. – 
       П24           Запоріжжя : КПУ, 2012. - Вип. 26. - 588 с.
                        С. 158-162: Єрьоменко О. А. Реалізація особистісного підходу при вихованні учнів                    
                                            професійно-технічних навчальних закладах.
 
15.  958697      Педагогическая инноватика: инновационное образование, инновационное 
       74.58         мышление, инновации : материалы междунар. науч.-практ. конф. / под ред.
       П24           В. П. Делия ; Ин-т соц.-экон. прогнозирования и моделирования. -         
           Балашиха : Де-По, 2011. - 328 с. - На обл.: Сб. науч. ст.
 
16.  Ф79429     Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи : наук.-метод. зб.
       74.56         Вип. 5. / [редкол.: Бугай Н. І. (гол. ред.) та ін.] ; Ін-т інновац. технологій і змісту      
       П84           освіти М-ва освіти і науки України, Від. змісту проф.-техн. освіти, Наук.-метод.                
                         центр   проф.-техн. освіти у Запоріз. обл. - Запоріжжя : АА Тандем, 2008. - 226 с.
 
17.  953521     Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові
       74.58         ігри) : навч.-метод. посіб. / Нац. банк України, Ун-т банків. справи, Харків. ін-т
       Т66           банків. справи ; [авт. кол.: Азаренкова Г. М. та ін.]. - Львів : Новий Світ - 2000, 
                        2010. - 200 с. - Бібліогр.: с. 191-198.
                     
18.  942418      Хуторской А. В. Педагогическая инноватика : учеб. пособие для вузов / А. 
       74.00         В. Хуторской. - М. : Академия, 2008. - 256 с. - (Высшее проф. образование). 
       Х98           
 
19.  964353      Чепіль М. М.  Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. 
       74.202       Дудник. - К. : Академвидав, 2012. - 224 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с.
       Ч-44          215-222.
                        С. 24-33: Інноваційний підхід як передумова технологізації освіти;
                        С. 34-53: Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності.
 
20.  932893      Честнова Н. Ю.   Новый справочник руководителя среднего специального 
       74.57         учеб. заведения / Н. Ю. Честнова. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 336 с. – 
       Ч-51          (Профессиональное мастерство).
                        С. 179-213: Организация дистанционного обучения [РФ].
 

21.  Астахова О. Перспективи розвитку професійної освіти в Україні // Україна: аспекти праці. – 2010. - № 4. – С. 9-12.

22.  Вайнтрауб М.  Дидактичні засади формування змісту інтегрованих професій / М. Вайнтрауб // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 4. – С. 86-91. – Бібліогр.: 6 назв.

23.  Воротилов О. Навчання – це життя: інформаційні та проектні технології в навчанні майбутнього робітника // Управління освітою. Профтехосвіта: спецвип. – 2008. - № 9. – С. 11-14 (Вкладка). 

24.  Гаращук О. В. Інноваційні технології забезпечення високої якості підготовки кадрів: генезис і тенденції : [на прикладі вищої освіти] / О. В. Гаращук, В. І. Куценко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 3. - С. 43-53. - Бібліогр.: 29 назв.

25.  Даниленко Л. Ключ до успішного вирішення найскладніших проблем (інноваційність в управлінні навчальними закладами [профтехосвіти]) // Управління освітою. Профтехосвіта: спецвип. – 2008. - № 18. – С. 3-11.

26.  Демиденко Л. Д.  Конструирование и отбор форм и методов обучения в системе начального и среднего профессионального образования / Л. Д. Демиденко, Т. Б. Захараш // Педагогика. – 2011. – № 7. – С. 66-71. – Библиогр.: 8 назв.

27.  Дешко А. І. Законодавче забезпечення використання дистанційних технологій у професійно-технічному навчанні / А. І. Дешко, А. Є. Слівак // Наук.-техн. інформація. – 2012. - № 2. – С. 53-57.

28.  Ибрагимов Г. И.  Концентрированное обучение в системе среднего профессионального образования / Г. И. Ибрагимов // Педагогика. – 2008. – № 5. – С. 52-59. – Бібліогр.: 5 назв.

29.  Коваль В. Внедрение гибких инновационных технологий профессионального обучения : [модульные технологии] // Справочник кадровика. – 2004. - № 7. – С. 68-73.

30.  Комісарова Л. Інноваційні технології у виробничому навчанні учнів ПТНЗ // Професійно-технічна освіта. – 2011. – № 1. – С. 19-21.

31.  Лук'яненко Г. І.  Сучасна професійно-технічна освіта в контексті МСКО : [запровадження в Україні Міжнар. стандарт. класифікації освіти (МСКО-2011 р.)] / Г. І. Лук'яненко // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 1. – С. 49-53.

32.  Остапченко Т. Є. Створення інноваційного середовища в системі професійної освіти – один з пріорітетних напрямів освітніх проектів КНАУФ // Проф. – тех. освіта. – 2011. - № 3. – С. 13-17.

33.  Пальчук М. І. Модель сучасного інноваційного закладу // Проф. – техн. освіта. – 2013. - № 1. – С. 12-14.

34.  Радкевич В. Інноваційні процеси у сучасній професійній школі // Проф. – техн. освіта. – 2005. - № 1. – С. 9-11.

35.  Селецький А. Проблема взаємозв’язку інноватики і традицій у профтехосвіті України // Новий колегіум. – 2011. - № 3. – С. 65-68.

36.  Сологуб А.  Дослідництво - вісь неперервної професійної освіти / А. Сологуб // Рідна школа. – 2011. – № 7. – С. 18-22.

37.  Супрун В. В. Інформаційно-комунікаційні технології в ПТО // Менеджер. Вісн. ДонДУУ. – 2009. - № 2. – С. 249-253.

38.  Сушенцева Л. Л.  Формування ключових компетенцій учнів у навчально-виробничому процесі професійно-технічного навчального закладу / Л. Л. Сушенцева // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 1. – С. 57-63. – Бібліогр.: 11 назв.

39.  Щербак О. І. Інновації у професійній освіті: методологічні аспекти впровадження // Проф.-техн. освіта. – 2012. - № 4. – С. 3-8.