Вы здесь

Готовність вихователя до суб'єкт-суб'єктної взаємодії з дошкільниками

(2013)

Готовность воспитателя к субъект-субъектной взаимодействия с дошкольниками
1. 954568    Антропологічний вимір якості сучасної вищої освіти: проблеми методології,
74.58    досвід, рецепції : моногр. / авт. кол. за заг. ред. І. П. Аносова, Т. С. 
    А72    Троїцької. – Мелітополь : ММД, 2010. – 488 с.
        С. 44-70: Методологія професійної підготовки педагогів: проблеми імплементації та спроби оцінювання.

2. 919962    Белухин Д. А. Личностно ориентированная педагогика : учеб. пособие
    74.202     для психолого-педагогических вузов.– М. : МПСИ, 2005.– 450с.
    Б43    С. 132-175: Поведение учителя в педагогическом взаимодействии. Основные понятия и комментарии к ним.

3. 918045    Болотина Л. Р. Дошкольная педагогика : учеб. пособие для вузов /  Л. Р. 
    74.1    Болотина, С. П. Баранов, Т. С. Комарова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 
    Б79     Культура : Академический Проект, 2005. – 240 с. – (Gaudeamus).
        С. 172-176: Личность педагога дошкольного образовательного учреждения.

4. 935766    Волкова Н. П. Сутність і компоненти компетентності майбутнього вчителя у
    74.58    здійсненні професійно-педагогічної комунікації // Педагогіка і психологія
    П24    формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. –  Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2007. – Вип. 42. – С. 103-111.

5. 926261    Дошкольная педагогика : Конспект лекций : пособие для подготовки к 
    74.1    экзаменам / авт.-сост. В. А. Титов. – М. : Приор-издат, 2005. – 192 с. – (В     
    Д71    помощь студенту).
        С. 8-9: Личностные качества педагога.

6. 949279    Загородня Л. П. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного          
    74.1    закладу : навч. посібник для вузів / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко. – 
     З-14    Суми : Унів. кн., 2010. – 320 с.
        С. 56-60: Уміння вербальної взаємодії;
        С. 60-63: Психолого-педагогічні уміння вихователя : [в т.ч. комунікативні вміння];
        С. 69-109: Майстерність педагогічного спілкування вихователя дошкільного закладу.

7. 955513    Інновації в дошкіллі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід : посібник
    74.1    на допомогу дошкільним працівникам / авт.-упоряд.: Л. Калуська, М. 
    И66    Отрощенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 376 с. – (Інновації в освіті).
        С. 151-153: Концептуальні засади, зміст та особливості особистісно орієнтованої педагогічної технології.

8. 874407    Козлова С. А. Дошкольная педагогика : учеб. пособие для студ. сред. пед.
    74.1    учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 2000. – 416 с.
    К59    С. 14-18: Характеристика педагогической деятельности.

9. 935091    Колесникова И. А. Коммуникативная деятельность педагога : учеб. пособие
    74.00    для студ. высш. пед. учеб. заведений / под ред. В. А. Сластёнина. – М. :
    К60    Академия, 2007. – 336 с.
        С. 76-104: Педагог как субъект коммуникативной деятельности.

10. 934905    Коротаева Е. В. Психологические основы педагогического    взаимодействия
     88.8    : учеб. пособие для вузов. – М. : Профит Стайл, 2007. – 224 с. 
    К68
        
11. 953647    Лисенко Н. В. Педагогіка українського довкілля : у 3 ч. : навч. посібник. Ч. 2
      74.1    / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста. – К. : Слово, 2010. – 360 с.
    Л88    С. 11-14: Дошкільна педагогіка.

12. 928773    Маханева М. Д. Индивидуальный подход к ребенку в ДОУ : 
    74.1    Организационно-методический аспект. – М. : ТЦ Сфера, 2006. – 64 с. –     М36    (Библиотека руководителя ДОУ).
        
13. 965123    Монтессори М. Помоги мне сделать это самому:статьи, советы и 
    74.1    рекомендации / сост. и авт. вступ. ст. М. В. Богуславский, Г. Б. Корнетов. –     
    М77    М. : Карапуз, 2011. – 272 с. – (Педагогика детства).
        С. 63-77: Подготовка учителя.

14. 952311    Пастюк О. Партнёрство детей и взрослых? А почему бы и нет! : моногр. /
      74.1    Ольга Пастюк. – Запорожье : ЛІПС, 2010. – 144 с.
    П19

15. 966942    Педагогічна комунікація та ідентичність педагога : моногр. : [авт. кол. Г. О.
      74.00    Балл та ін.]. – К., 2011. – 160 с.
    П24    
    
16. 914058    Пичугина Н. О. Дошкольная педагогика : конспект лекций / Пичугина Н. О.,
     74.1    Айдашев Г. А., Ассаулова С. В. – Ростов н/Д : Фенікс, 2004. – 384 с. –
    П36    (Сессия без депрессии).
        С. 79-81: Дошкольник как объект научного исследования и субъект             воспитания

17. 925727    Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посібник для вузів. – К. : 
    74.1    Академвидав, 2006. – 456 с.
    П56    С. 27-53: Особливість дитини як об’єкт і суб’єкт виховання.

18. Ф78251    Психология педагогического взаимодействия : [учеб. пособие] / под ред. Я.
     88.8    Л. Коломинского. – СПб. : Речь, 2007. – 240 с. – (Мэтры мировой
    П86    психологии).

19. 958856    Романюк І. Діагностика як метод моніторингових досліджень професійної
     74.1    компетентності педагогів дошкільного навчального закладу : навч.-метод.
     Р69    посібник. – Запоріжжя : ЛІПС, 2011. – 156 с. – ([Б-ка керівника дошкільного     навч. закладу]).

20. 950177    Фролова А. Н. Дошкольная педагогика : конспект лекций . – Ростов н/Д :
      74.1    Феникс, 2009. – 251 с. – (Зачет и экзамен).
    Ф91    С. 40-45: Ребенок дошкольник как объект научного исследования и субъект воспитания.
        
21. 966628    Яремчук С. В. Психологічні механізми формування суб’єкт-суб’єктних 
    87.6    взаємостосунків в освітньому просторі ВНЗ // Людино мірність гармонізації     
   Л93    культурно-освітнього простору особистості: методологія, експертиза та психолого-педагогічні рецепції. – Мелітополь, 2012. – С. 151-171.

22. Коноваленко Т. В. Про один зі шляхів підготовки вчителів до педагогічного спілкування // Вісн. Одеського ін-ту внутр. справ. – 2004. - № 2. – С. 262-266.

23. Мартиненко С. Особливості педагогічної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу, наукової та соціально-гуманітарної діяльності // Вища шк. – 2009. - № 1. – С. 32-39.