Вы здесь

Військово-патріотичне виховання учнівської молоді

(2015 р.)

Военно-патриотическое воспитание учащейся молодежи

1.
 944125
 74.04(4Укр)
 А 66    
Андрущенко В.  Роздуми про освіту. Статті. Нариси. Інтерв'ю
/ В. П. Андрущенко. - 2-ге вид., доп. -  К. : Знання України, 2008. - 820 с.
С. 261-305: Виховати людину-професіонала, патріота і громадянина.
 
 

  
2.  934070    Виховна робота зі студентською молоддю : навч. посібник / за ред.
     74.58         Т. Ю. Осипової. - Одеса : Фенікс, 2006. - 286 с. 
     В 94         С. 50-54: Національне виховання та формування національної
                      самосвідомості.
                      С. 79-84: Громадянське та правове виховання студентів вищих
                            навчальних закладів.

3.  891515     Виховуємо громадянина України : сценарії виховних заходів з історії та
     74.263.24 правознавства / уклад.: М. Т. Залипецький, В. І. Уруський. - Тернопіль :
     В 94          Астон, 2002. - 192с.

4.  913258        Корицька Г. Р. Витоки (виховні години, свята)  / Г. Р. Корицька. -
     74.200.58    Запоріжжя : Просвіта, 2004. - 144 с.
     К 66


5.  956558    Костюк І. В. Національно-громадянське виховання студентської молоді :
     74            навч. посібник / І. В. Костюк, І. Н.                      
     К 72                Карпунь ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ін-т новіт.  технологій та управління ім. В.
                            Чорновола. - Львів : Новий Світ - 2000, 2010. - 268 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 259 - 265 (83 назви).

6.  922810    Кузьмінський А. І. Педагогіка родинного виховання  : навч. посібник
     74.9         / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К. : Знання, 2006. - 328 с. - 
     К 89        (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).
                    С. 180-186: Виховати патріота.

7.  Ф81775           Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
     74.03(4Укр)    / за заг. ред. В. Г. Кременя ; Нац. Акад. пед. наук України. - К. : [Пед.
      Н 35               думка], 2011. - 304 с.
                             С. 65-75: Виховати активних і відповідальних громадян-патріотів.

8.  972203    Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2012-74.04        
     О-75        2013 навчальному році : метод. рекомендації. Ч. II / Упр. освіти і науки
                       Запоріз. облдержадмін., КЗ "Запоріз. обл. ін-т післядиплом.  пед.  
                            освіти" ЗОР ; [упоряд.: Ястребова В. Я., Вєрозубова Т. Г.]. - Запоріжжя :
                            Акцент Інвест-Трейд, 2012. - 316 с.
                            С. 203-218: Курс “Захист Вітчизни”, ЦО та ОМЗ.

9.  901776    Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому навчальному
     74.58       закладі освіти : матеріали перших Ірпінськ. наук.-пед. читань / Акад.  
     П 78        пед. наук України; Акад.  ДПС України. - Ірпінь : ВЦ Академії ДПС України, 2003. - 412.
                            С. 118-126: Краснова Т.Д. Виховання патріотизму і формування
                            національної  свідомості при вивченні математичних дисциплін.
                            С. 364-372: Попенко Я.В. Формування національно-духовних цінностей
                                    у викладанні гуманітарних дисциплін.

10.  972705    Роль молодіжних студентських громадських самоврядних організацій в         
       74.58       побудові громадянського суспільства в Україні : зб. тез і ст.
       Р 68         Всеукр.  студент. наук.-практич. конф. / М-во освіти і науки України,  
                            Запоріз. держ. інженер. акад. ; [редкол.: В. С. Калюжний та ін.]. -
                            Запоріжжя : ЗДІА, 2014. - 132 с.
                            С. 10-11:  Ганижанов А.А. Патриотическое воспитание в учебном
                            процессе.
                            С. 18-20: Ротанова В.О. Патріотизм як головний чинник громадянської
                            позиції студентів.

11.  928282    Сележан, Й. Основи національного виховання : Українознавство:
       74.263    історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти : хрестоматія
       С 29        / Й. Сележан. - Чернівці : Книги - XXI, 2006. - 305 с.

12.  963347    Студентське самоврядування: досвід, проблеми, перспективи розвитку      
       74.58        : зб. тез і ст. Всеукр. студент.  наук.-практич. конф. / М-во освіти і науки,
       С 88         молоді та спорту України, Запоріз. держ. інженер.  акад. ; [редкол. : В. С.
                            Калюжний (відп. ред.) та ін.]. - Запоріжжя : ЗДІА, 2012. - 200 с.
                            С. 105-106: Криворучко В.В. Студентське самоврядування та його роль в
                           формуванні патріотизму, національних та загальнолюдських цінностей.

13.  Аношкіна Г . «Рідна мова й Україна — це найдорожче, що в нас є!» : Літ.-музич. свято / Г. Анашкина, О. Ловінюкова // Укр. літ в загальноосвіт. шк. - 2014.- № 10. - С. 46-48.

14.  Бех І. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Бех, К. Чорна // Шкіл. світ. - 2014. - С. 5-21.

15.  Борисенко В. Ми любимо Україну : позаклас. захід. 7-9-ті кл.    // Історія України. - 2015.- № 7. - С. 22-26.

16.  Волинець І. Патріотичне виховання засобами українознавства // Світ. літ. - 2015. - № 7-8 (квіт.). - С. 63-70.

17.  Завальнюк О. В. Значення фізичної культури і спорту у вихованні патріотичних почуттів особистості  // Гілея . Наук.  вісн. - 2014. - № 10 (89). - С. 333-336. - Бібліогр.: 9 назв.

18.  Івашковський В. В. Військово-патріотичне виховання школярів як суб'єктів громадянського суспільства  // Нові технології навчання. - 2014. - № 80. - С. 156-160. - Бібліогр.: 5 назв.

19.  Івашковський В. Обличчям до війни : [війск.-патріот. виховання молоді] : інтерв'ю з зав. розвитку Ін-ту проблем виховання Нац. акад. пед. наук України В. Івашковським; спілкувалася Н. Кулик // Освіта України. - 2015. - 27 квіт. (№ 17). - С. 10.   

20.  Івашковський В.В. Педагогічні основи військово-патріотичного виховання молоді  : [у загальноосвіт.  навч. закл.] / В. В. Івашковський // Нові технології навчання. - 2014. - № 82. - С. 106-109. - Бібліогр.: 5 назв.

21.  Корсак К. Основи нової національної ідеї у контексті розвитку вищої освіти України // Вища освіта України. - 2014. - № 4. - С. 10-15. - Бібліогр.: 7 назв.

22.  Костецька М. Впроваджуємо програму "Головне - Характер" в Україні : [нац.  програма виховання характеру молодого українця]  // Педагогічна думка. - 2015. -
     № 1. - С. 82-84.

23.  Микольченко В. С.  Стратегія героїко-патріотичного виховання у вітчизняному соціокультурному просторі  // Гілея . Наук. вісн. - 2014. - № 10 (89). - С. 314-319. - Бібліогр.: 13 назв.

24.  Наталенко В. Ми — українці, ми — за мир! : [виховний захід] // Початкова шк.- 2014. -  № 8. - С. 19-20.

25.  Победря А. П. Формування громадянської свідомості молодших школярів через систему ціннисних ставлень // Виховна робота в шк. - 2014.- № 11.- С. 2-12.

26.  Телелим, В. М. Реформування системи військової освіти як пошук раціональних підходів і рішень  / В. М. Телелим, Ю. І. Приходько // Педагогіка і психологія. Вісн. Академії педагог. наук України. - 2014. - № 4. - С. 36-43. - Бібліогр.: 16 назв.

27.  Смаль, Н. І.  Ми — українці : [сценарій]  // Позаклас. час. - 2015. - № 2. - С. 19-20.

28.  Смоляр О. Патріотична особистість //  Відкритий. урок. -  2014. - № 12. - С. 9-11.

29.  Хаблак Г.  Школа громадянського становлення // Дир. шк. -  2014.- № 18. - С. 47-56.