Вы здесь

Державна політика в галузі вищої освіти незалежної України

(2013)

Государственная политика в области высшего образования независимой Украины

1. 921141    Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти. Стратегія. 
    74.04(4Укр)    Реалізація. Результати. / В. Г. Кремень. - К. : Грамота, 2005. – 448 с.
    К79        С. 167-180: Освітня політика.

2. 962337    Експертиза закордонних трансформацій : зб. матеріалів за результатами 
    60.5        проекту / Благодійний фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", Міжнар. 
    Э41        фонд "Відродження". - [К. : б. в., 2012]. - 220 с.
            С. 42-49: Заплотинська О. Вища освіта України: ілюзія реформ.

3. Борецька Н. О. Реалізація державної освітньої політики в контексті європейської інтеграції // Економіка та держава. - 2012. - № 10. - С. 112-114.

4. Бублій Г. А. Удосконалення системи державного регулювання вищої освіти // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2011. - № 5. - С. 211-215.

5. Бутівщенко С. В. Державні цільові програми як механізм реалізації державної політики у сфері вищої освіти // Нові технології навчання. – 2011. – Вип. 68. – С. 23-29.

6. Іщенко Т. Особливості та проблеми національної вищої освіти / Т. Іщенко, М. Хоменко // Вища шк. – 2011. - № 11. – С. 7-14.

7. Карбовська Л. О. Напрями вдосконалення державного регулювання системи вищої освіти в Україні // Формування ринк. відносин в Україні. - 2012. - № 3. - С. 134-139.

8. Красняков Є. Чинники впливу на процеси формування державної політики в галузі освіти України // Віче. – 2011. - № 2. – С. 21-26.

9. Куклін О. Стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України // Вища шк. - 2012. - № 8. - С. 28-36.

10. Січкаренко Г. Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України // Освіта і управління. – 2012. – Т. 15, № 2/3. – С. 73-79.

11. Степко М. Вища освіта: світові тенденції та реалії України // Нов. колегіум. – 2012. – С. 4-13.

12. Суліма Є. Вища освіта в контексті національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки // Вища шк. – 2012. - № 3. – С. 7-15.

13. Хорунжий Г. Ф. Вища освіта на шляху оптимізації // Шлях освіти. – 2011. - № 4. – С. 22-27.

14. Шульга Н. Законодавче забезпечення і чинники, що впливають на стан сучасної освітньої політики в Україні // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. - № 1. – С. 274-281.