Вы здесь

Електронна лінгводидактика

(2013)

Электронная лингводидактики

1. 961773    Драйден Г. Тринадцять кроків до створення суспільства : [ТСО у навчальному
   74.04(0)    процесі] // Драйден Г. Революція в навчанні / Г. Драйден, Дж. Вос. – Л., 2011.       
   Д72        – С. 85-112.

2. 894493    Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании : учеб. пособие
   74.202    для вузов. – М., 2003. – 192 с.
    З-38

3. 928293    Коджаспирова Г. М. Технические средства обучения и методика их
    74.202    использования : учеб. пособие для студентов высших пед. учеб. заведений / 
    К57    Г. М. Коджаспирова, К. В. Петров.- 3-е изд., стер. – М., 2006. – 352 с.

4. 914927    Оліфіренко В. Застосування комп’ютерних технологій у професійній
    72.4(4Укр-4До)    діяльності викладача-філолога // Донецький вісн. Наук. товариства ім.
    Д67    Шевченка. Т. 5. – Донецьк, 2004. - С. 206-212.

5. 964742    Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в 
    74    образовании / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. – 2-е изд. – М.,   
    Т65    2012. – 320 с.

6. Александров К. В. К вопросу о компьютерной лингводидактике // Иностранные языки в школе. – 2012. - № 10. – С. 9-12.

7. Білоусова Л. І. Електронні дидактичні ресурси у сучасній системі засобів навчання / Л. І. Білоусова, Н. Ф. Олефіренко // Гуманітарні науки. – 2012. - № 1. – С. 100-106.

8. Глазова О. Як навчати мови в інформаційному суспільстві // Метод. діалоги. – 2011. - № 4. – С. 25-37.

9. Москаленко О. Використання інформаційних технологій при викладанні української мови та літератури // Школа. – 2011. - № 10. – С. 54-56.

10. Фоміних Н. Особливості застосування ІКТ у процесі викладання філологічних дисциплін // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2010. – № 4. – С. 73-77.