Вы здесь

Загальноосвітні заклади Південно-Східного регіону (1943-1953)

1.      935445 74.03(4Укр) А86    Артемова Л. В. Історія педагогіки України : підруч. для студентів вищ. пед. навч. закладів / Л. В. Артемова. - К. : Либідь, 2006. - 424 с. : іл. – Із змісту: Освіта  й виховання в роки Другої Світової війни та у повоєнні роки. - С. 318-327.

2.      249786 37с Б48 Березняк Е. С. Пути развития всеобщего образования на Украине. – К. : Рад. шк., 1964. – 129 с. – Из содерж.: Развитие системы всеобщего образования в послевоенный период. – C. 14-21.

3.      250786 371 Г 85 Гриценко М. С. Нариси з історії школи в Українській РСР (1917-1965) / за ред. С. А. Литвинова. – К. : Рад. шк., 1966. – 260 с. – Із змісту: Відбудова школи на Україні після розгрому німецько-фашистських окупантів (1943-1945). - С. 179-181 ; Школа в УРСР в період відбудови і розвитку нар. господарства і поступового переходу від соціалізму к комунізму (1945-1958). – С. 187-219.

4.      Ф79695 63.3(4Укр) И90    Історія Луганського краю / [за ред. В. С. Курила]. - Луганськ : [ДЗ"ЛНУ ім. Тараса Шевченка"], 2008. - 400 с. – Із змісту:  Розвиток культури, освіти й соц. сфери в 50-80-і рр. ХХ ст. [Дані про освітні заклади Луган. обл. в  1950 р.]  - С. 350.

5.      953649 74.03 З-17 Зайченко І. В.  Історія педагогіки  : у 2 кн. : навч. посіб. Кн. ІІ.  Школа, освіта і педагогічна думка в Україні / І. В. Зайченко ; МОН України. - К. : Слово, 2010. - 1032 с. – Із змісту: Школа, освіта й пед. наука в СССР і Україні з 1946 по 1964 рр. – С. 782-837.

6.      Ф46479 63.3(4Укр) И90  Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. Т. 8. Радянська Україна в період зміцнення соціалізму і поступового переходу до комунізму (1945-70-і роки). Кн. 1. Українська РСР в період зміцнення соціалізму (1945-50-і роки) / ред. кол. : А. В. Лихолат [та ін.] / гол. редкол. : Ю. Ю. Кондуфор [та ін.]. - К. : Наук. думка, 1979. - 392 с. – Із змісту: Народна освіта. – С. 317-333.

7.      966801 74.03 К54 Князьков Ю. П. Історія шкіл міста Запоріжжя : короткий довідник / Ю. П. Князьков ; ЗНУ [та ін.]. - К. : [б. в.], 2012. - 112 с.

8.      718725 63.3(2Ук-4Хес) К90 Культурное строительство на Херсонщине, 1921-1987 : сб. документов и материалов / парт. арх. Херсон. обкома Компартии Украины, Гос. арх. Херсон обл. ; сост. Л. В. Виноградова [и др.]. - Симферополь : Таврия, 1988. - 271 с. – Из содерж.: Развитие системы всеобщего образования в послевоенный период. – С. 14-21.

9.      959834 74.03 К96 Кушніренко І. К. Освіта Гуляйпільщини : іст. аспект. Ч. 1 / Іван Кушніренко, Володимир Жилінський. - Запоріжжя : Дніпров. металург, 2011. - 432 с. – Із змісту: Відродження та відбудова. - С. 91-110.

10.  891920 74.03(4Укр) Л93    Любар О. О.    Історія української школи і педагогіки  : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко ; за ред. О. О. Любара. - Киев : Знання, 2003. – 456 с. – Із змісту: Розвиток укр. шкільництва і освіти в період зміцнення тоталітаризму. – С. 368-377.

11.  Ф84936 63.3(4Укр-4Хес) М94    Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка : 16-17 верес. : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. краєзн. конф. / Виконком Ках. міськради [та ін. ; упоряд. М. В. Гончар]. - Каховка ; Херсон : Гілея, 2016. - 200 с. – Із змісту:  Розвиток освіти Херсонського краю на прикладі міст Херсон та Каховка / Аносова Ю. П. – С. 6-9 ; Трудова підготовка учнів на Херсонщині: історія та персоналії / Гаврилюк Г. М. – С. 34-38 ; Професійно-технічна освіта Херсонщини у 50-60 роках ХХ ст. / Данилова О. І. – С. 51-55 ; Особливості  розвитку  морської освіти на Херсонщині: історичний аспект (1944-2016 рр.) / Солодовник А. О. – С. 147-151.

12.  250059 37С Н30 Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР. 1917-1967 / [редкол.: Бондар А. Г. (відп. ред.) та ін.] – К. : Рад. шк., 1967. – 483 с. – Із змісту: [1944-1959 рр.]. – С. 100-114.

13.  10505 63.3(4Укр-4Зап)62 П90 Пуха І. В.  Культурне будівництво в Запоріжжі (На допомогу вчителям) / І. В. Пуха. - Запоріжжя : Облвидав, 1958. - 18 с. – Із змісту :  [Розвиток освіти в м. Запоріжжя  в повоєнні роки]. – С. 13-17.

14.  10506 74.03 Р64 Розвиток народної освіти в Запорізькій області за роки Радянської влади . - Запоріжжя : Облвидав, 1957. - 176 с. – Із змісту: [Повоєнні роки]. – C. 12-23 ; З досвіду роботи Кушугум. серед. шк. в повоєнні роки. – С. 115-122.

15.  250181 37С Ф53 Філіппов О. М. Розвиток радянської школи в УРСР в період першої післявоєнної п`ятирічки. – К. : Рід. шк., 1957. – 150 с.

16.  950122 74.03 Ш37 Шевчук С. П.  Історія шкіл Куйбишевського району  : нариси. Ч. 1 / С. П. Шевчук ; Центр краєзн. дослідж. Північ. Приазов'я. - Куйбишеве : [б. в.], 2009. - 136 с. : іл. – Із змісту:  Школи району у  другій половині ХХ ст. – С. 89-130.

17.  215834 3КПУ Ю83 Юрчук В. І. Боротьба КП України за відбудову і розвиток народного господарства. (1945-1952 рр.). – К. : Політвидат України, 1965. – 255 с. – Із змісту: Відбудова, відновлення та розвиток освіти. – С. 175-183.

18.  Бондар Л.  Розвиток змісту початкової освіти (40-80-ті роки ХХ ст.) // Рідна шк. - 2013. - № 6. - С. 64-68. - Бібліогр.: 16 назв.

19.  Іванюк Г.  Соціально-педагогічні передумови розвитку сільської школи в Україні (перша половина XX ст.) // Рідна шк. - 2008. - № 9. - С. 70-72. - Бібліогр.: 9 назв.

20.  Капченко О. Діяльність шкільної інспекції райвно з підвищення кваліфікації вчителів після Другої Світової війни (1945-1956 рр.) // Рідна шк. - 1999. - № 3. - С. 74-77. 

21.  Красножон Н. Г. Русифікація навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи України (1944-1953) // Вісн. КНУ. Історія. – 2000. – Вип. 49. – С. 24-29.

22.  Лаврут О. О Навчальне забезпечення загальноосвітніх закладів УРСР в другій половині 1940-х рр.  // Гілея. - 2015. - № 11(102). - С. 107-112. - Бібліогр.: 18 назв.

23.   Лаврут О. О.  Учительство УРСР першого повоєнного десятиліття: деякі аспекти антропологічного виміру // Гілея. - 2015. - № 9. - С. 66-69. - Бібліогр.: 14 назв.

24.  Лаврут, О. О. Якість знань учнів Української РСР у другій половині 1940-х - початку 1950-х років // Гілея. - 2015. - № 10. - С. 93-97. - Бібліогр.: 11 назв.

25.  Ленская В. В. Восстановление школьного дела на Украине (1945-1946 гг.) // Сов. педагогика. – 1985. - № 6. – С. 101-105.

26.  Майборода С. Державна освітня політика  України у повоєнні роки (1945-1950 рр.) / С. Майборода, О. Жабенко // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. - № 4. – С. 187-197.

27.  Носіков Ю. В. Відбудова закладів культури, освіти та охорони здоров’я в 1943–1945 рр. // Укр. іст. журн. - 1978. - № 5. - С. 69-73.

28.  Скоробогатова М. Особливості підготовки вчителів початкової школи України у післявоєнний період // Початк. шк. – 2009. -  № 12.  – С. 53-55.

 

***

 

29.  Красножон Н. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя (1943–1953 рр.) [Електронний ресурс] : автореф. дис. канд. іст. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Н. Красножон. – К., 2002. – 17 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2002/02kngspj.zip

30.  Лаврут О. О.  Мовно-освітня політика в Донбасі першого повоєнного десятиріччя: проблеми сучасної історіографії [Електронний ресурс] / О. О. Лаврут // Чорномор. літопис. - 2013. - Вип. 7. - С. 157-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chl_2013_7_22

31.  Лаврут О. О. Матеріальне становище закладів освіти УРСР у перші повоєнні роки (на матеріалах Сталінської області) [Електронний ресурс] / О. О. Лаврут // Гуржіївські іст. читання. - 2014. - Вип. 7. - С. 318-321. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2014_7_122

32.  Лаврут О. О.  Українська школа Донбасу радянського періоду: сучасна історіографія проблеми [Електронний ресурс] / О. О. Лаврут // Чорномор. літопис. - 2011. - Вип. 3. - С. 109-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chl_2011_3_23

33.  Ревенко В. Відбудова закладів освіти на Півдні України в повоєнний період (1944–1955 рр.) [Електронний ресурс] / В. Ревенко // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Іст. науки. - 2016. - № 1. - С. 40-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2016_1_9