Вы здесь

Виконання місцевих бюджетів в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аналіз

(2013)

Исполнение местных бюджетов в Украине и Польше: сравнительно-правовой анализ
958645    Бюджетне законодавство України / [уклад. І. С. Тимощук]. - К. : Юрінком 
    67.9(4Укр)302    Інтер, 2011. - 372 с.    
    Б98

965526    Живко З. Б. Контрольно-ревізійна діяльність : навч. посібник / З. Б. Живко, 
    65.052.9(4Укр)2    І. О. Ревак, М. О. Живко. - К. : Алерта, 2012. - 496 с.
    Ж66    С. 182-186: Виконання місцевих бюджетів.

Бр1536    Ганущак Ю. І. Місцеві бюджети. - К. : Легальний статус, 2011. - 48 с.
    67.9(4Укр)302    С. 28-31: Виконання бюджету.
    Г19

959791    Держава і право : зб. наук. пр. : Юридичні і політичні науки. - К. : 
67.9(4Укр)    Ін-т держави і права ім. В.М. Корецькогого НАН України, 2011. - 
Д36                Вип. 52 - 704 с.
                        С. 332-337: Чернадчук В. Д. Правовідносини виконання бюджету за  
                                                     доходами  : [в т. ч. місцеві бюджети].

965863    Коваленко Л. О. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, 
    65.9(4Укр)26    С. М. Зеленський, М. М. Забаштанський. - К. : Слово, 2011. - 416 с.
    К56    С. 310-342: Контроль за виконанням бюджету.

958115    Мацелик М. О. Фінансове право : навч. посібник / М. О. Мацелик, 
    67.9(4Укр)302    Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцький ; за ред. В. К. Шкарупи. - К. : Знання, 2011. 
    М36                      - 816 с.
                                 С. 201-210: Виконання бюджетів.

955597    Орлюк О. П. Фінансове право : акад. курс : підручник. - К. : Юрінком 
    67.9(4Укр)302    Інтер, 2010. - 808 с.
    О-66    С. 315-326: Виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Бр880    Скуляк М. В. Бюджетний процес на місцевому рівні : 12.00.07 - адмін. право 
    67.9(4Укр)302    і процес; фінансове право; інформ. право : автореферат на здобуття наук.    С46    ступеня канд. юрид. наук. : [в т. ч. виконання]. - Запоріжжя : [КПУ], 2010. -                             
                                 20 с. 

953183    Фінансове право : навч. посіб. для вузів / за ред. М. П. Кучерявенка. - Х. : 
    67.9(4Укр)302    Право, 2010. - 288 с.
    Ф59    С. 124-132: Виконання Державного та місцевого бюджетів.

Бойко В. В. Правові засади виконання бюджету // Держава та регіони. Сер. : Право. - 2011. - № 4. - С. 71-75.

Гнатовська А. І. Аналіз суб'єктів виконання місцевих бюджетів за законодавством України // Держава та регіони. Сер. : Право. - 2010. - № 4. - С. 102-106.

Олійник Д. С. Питання вдосконалення контролю виконання місцевих бюджетів // Фінанси України. - 2008. - № 7. - С. 84-91.

Потеряйло І. Аналіз виконання бюджетних програм в Україні // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2008. - № 3. – С. 48-56.

Сукач О. М. Механізм реалізації бюджетних програм місцевого рівня на основі показників ефективності їх виконання // Формування ринк. відносин в Україні. - 2012. - № 2. - С. 205-208.

Федорук А. П. Нормативно-правові аспекти механізмів державного управління бюджетним процесом: проблеми, недоліки та перспективи розвитку // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. - № 2. – С. 105-109.

Чернадчук В. Концептуальні засади виконання бюджету // Підприємництво, госп-во і право. - 2011. - № 2. - С. 102-106.

Юрійчук С. М. Програмно-цільовий метод у системі виконання місцевих бюджетів України // Економіка та держава. - 2010. - № 9. - С. 72-73. 
* * *
965769    Карлін М. І. Фінанси країн Європейського Союзу : навч. посібник. - К. : Знання, 
    65.9(4)26    2011. - 640 с.
    К23    С. 340-403: Фінанси Польщі : [в т. ч. бюджет одиниць місц. самоврядування, 
              бюджет. процес, реформа місц. самоврядування і фінансів].

955874    Управление на местном уровне в развивающихся странах / под ред. Анвара 
    67.9(0)300    Шаха. - [М.] : Весь Мир : Всемирный банк, 2010. - 328 с.
    У67    С. 210-254: Организация и финансирование местного управления Польши.

962075    Усков И. В. Бюджетная политика в условиях трансформации системы 
    65.9(4Укр26    местных финансов в Украине : монография. - [Симферополь : АРИАЛ], 
    У75    2012. - 452 с.
        С. 325-374: Европейский опыт повышения фин. самостоятельности органов 
              власти в условиях развития бюджетной политики [упом. Польша].

Гончаренко М. «Бюджет завдань» як інструмент управління місцевими фінансами: досвід Польщі // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2005. - № 2. – С. 241-246.