Вы здесь

Вплив китайського експорту на всесвітню економіку

(2014 р.)

1. 953218      Геоекономічні сценарії розвитку і Україна : монографія / [авт.: М. З. Згуровський та ін.
    65.5-13     ; наук. ред. А. С. Філіпенко]. - К. : Академія, 2010. - 328 с.
    Г36           С. 176-200: Величко В. В. Китай: геоекономіка світового лідера.

2. Ф83014        Зовнішня політика України - 2012: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети :
    66.4(4Укр)    щорічник / за ред. Г. М. Перепелиці. - К. : Стилос, 2013. - 308 с.
    З-78              С. 266-283: Лісовський І. Є. Україна в системі двосторонніх відносин з країнами
                         Азійсько-тихоокеанського регіону [в т.ч. торг.-екон. з КНР].

3. 914708        Китай : Путеводитель для бизнесмена / гл. ред.: И. Ф. Ермаченков. - М. : ИЦ
    65.9(5Кит)    "Коринф", 2005. – 132 с.
    К45                С. 58-84: Внешняя торговля и ее регулировании.

4. Ф73470        Майер Дж. М. Основні проблеми економіки розвитку / Джеральд М. Майер [и др.].
    65.5-96        – К. : Либідь, 2003. – 684 с.
    М14            С. 80-85: Завершення руху Китаю до ринку [в т.ч. зовнішня торгівля].

5. 905125        Обучение рынку / под ред. С. Ю. Глазьева. - М. : Экономика, 2004. - [639 c.].
    65.0        С. 251-325: Экономический рост в КНР: темпы и источники.
    О-26

6. 905701        Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира: культура, богатство и власть в
    65.5        XXI веке / С. Роузфилд. - М. : РОССПЭН, 2004. – 432 с.
    Р79        С. 220-248: Китай [общая характеристика].

7. 944411        Нуреев Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики :
    65.0              учебник для студ. эконом. вузов и факультетов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
    Н90              Норма, 2008. - 640 с.
                         С. 474-505: Китай: успехи и проблемы догоняющего развитие.

8. 907398          Салицкий А. И. Взаимодействие КНР с мировым хозяйством. - М. : Московский
    65.9(5Кит)    общественный научный фонд: ВИНИТИ, 2001. - 272 с.
    С16               С. 26-44: Особенности формирования мирохоз. курса КНР;
                         С. 67-99: Параметры взаимодействия с мир. экономикой;
                         С. 100-136: Конкурентоспособность хоз-ва Китая [в т.ч. экспорт];
                         С. 137-174: Внешнеэкон. аспекты развития.

9. 947618        Старостіна А. О. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / А. О. Старостіна,
    65.5        А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. - К. : Знання, 2009. - 456 с.
    С77        С. 274-309: Економіка КНР [в т.ч. зовнішньоекономічна політика (с 299-307) та
                  місце у світовій економіці (с. 274-281)].

10. 901489        Ушакова Н. Г. Соціально-економічні типи країн : навч. посібник / Н. Г. Ушакова,.
      65.5        І. І. Помінова. - К. : ВД "Професіонал", 2004. – 304 с.
      У93        С. 131-146: Китайська модель реформування економіки;
                     С. 141-146: Перехід до експорт. орієнтації.

11. 944200        Хомяков В. І. Економіка сучасної України : навч. посібник для вузів /
      65.9(4Укр)  В. І. Хомяков, І. В. Бакум. - К. : Кондор, 2009. - 432 с.
      Х76             С. 102-115: Китайський варіант перехідної економіки.

12. 925644        Чужиков В. І. Економіка зарубіжних країн : навч. посібник. - К. : КНЕУ, 2005. - 308 с.
      65.9(0)        С. 256-273: Економіка КНР [в т.ч. місце КНР у світ. економіці, зовнішньоекон. зв’язки,
      Ч-86        розвиток екон. відносин України з КНР].

13. 857669        Шніцер М. Порівняння економічних систем. – К. : Основи, 1997. – 520 с.
      65.5        С. 354-378: Китайська Народна Республіка : [в т.ч. розвиток у 1990-х рр.].
      Ш77

14. 955840        Економіка зарубіжних країн : навч. посібник / [авт. кол. : О. Є. Кузьмін та ін.]. - Львів :
      65.5        Львівська політехніка, 2010. - 408 с.
      Э40        С. 251-267: Економіка КНР : [в т.ч. місце країни у світ. економіці, зовнішньоекон.
                  зв’язки].

15. Бергер Я. Китайская модель развития // Мир. экономике и междунар. отношения. – 2009. - № 9. – С. 73-81.

16. Бони Л. Китай принимает вызов мирового рынка // Проблемы Дальнего Востока. – 2003. - № 12. – С. 89-93.

17. Бергер Я. Посткризисный Китай в глобальной экономике // Свобод. мысль. – 2010. - № 8. – С. 27-42.

18. Буров В. Г. Китайский опыт модернизации: теория и практика : [Китайская экон. реформа] // Вопр. философии. – 2007. - № 5. – С. 7-20.

19. Величко В. В. Розвиток економіки Китаю у період реформи і відкритості (1978-2009 рр.) та його регіональні аспекти // Регіон. економіка. – 2010. - № 4. – С. 141-149.

20. Вишневський Ю. Навіщо Китаю Україна : [небезпека взаємовідносин в екон. сфері] // Коментарі. – 2011. – 30 верес. (№ 37). – С. 26-27.

21. Войтович Р. Китаїзація як обернена форма глобалізації в сучасних умовах суспільного розвитку // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президенті України. – 2007. - № 3. – С. 327-342.

22. Гельбрас В. Тридцатилетие эпохи «реформ и открытости» в Китае // Мир. экономика и междунар. отношения. – 2009. - № 6. – С. 73-83.

23. Гельбрас В. Цена экономических успехов Китая // Мир. экономика и междунар. отношения. – 2007. - № 9. – С. 26-34.

24. Иноземцев В. Китайский экономический феномен: состояние и перспективы // Пробл. теории и практики упр. – 2004. - № 2. – С. 27-33.

25. Китай сегодня // Коринф. – 2006. - № 3. – С. 75-80; № 4. – С. 73-76.

26. Коркунов И. Китай на пути интеграции в глобальную экономику // Пробл. теории и практики упр. – 2003. - № 5. – С. 41-44.

27. Курнишова Ю. В. Китайсько-японське суперництво у Центральній Азії на сучасному стані // Стратегічне пріоритети. – 2010. - № 1. – С. 159-163.

28. Лопатина А. Н. Экономическая реализация «Пекинского консенсуса» в условиях мирового экономического кризиса : [экон. стратегия Китая] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6: Экономика. – 2010. - № 4. – С. 13-30.

29. Лю И. Глобализация и китайские реформы // Философия и о-во. – 2005. - № 3. – С. 137-146.

30. Макогін З. Я. Дослідження впливу надмірної експансії китайських товарів на український ринок // Економіка та держава. – 2011. - № 2. – С. 76-78.

31. Макогін З. Я. Комплементарність структури українсько-китайських економічних відносин // Наук.-техн. інформація. – 2012. - № 2. – С. 24-31.

32. Мознас П. Китай в период мирового кризиса: бенефициарная жертва или виновник? // Вопр. экономики. – 2010. - № 9. – С. 93-114.

33. Москаленко О. Цивілізаційні чинники випереджаючою економічного розвитку Японії та Китаю // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2013. - № 1. – С. 134-145.

34. Орнат М. Сучасні економічні моделі реформування народного господарства Китаю // Журн. Європ. економіки. – 2012. – Т. 11, № 4. – С. 427-435.

35. Орнат М. Р. Сучасний стан українсько-китайського торгового та інвестиційного співробітництва // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. - № 19. – С. 17-19.

36. Раковский С. Н. Китай – гигант в мировой экономике и политике // География в шк. – 2008. - № 7. – С. 21-26; № 8. – С. 21-27; 2009. - № 1. – С. 15-18; № 2. – С. 10-16. - № 3. – С. 20-23.

37. Салицкий А. Китай в новой структуре мировой экономики / А. Салицкий, В. Таций // Мер. экономика и междунар. отношения. – 2011. - № 11. – С. 72-77.

38. Салицкий А. И. Китайская модель развития: новые черты / А. И. Салицкий, В. В. Таций, И. Р. Томберг // Азия и Африка сегодня. – 2012. - № 5. – С. 43-50.

39. Сюхуа Дло. Развитие и перспективы экономики Китая в контексте глобализации // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 21: Управление (гос-во и о-во). – 2012. - № 4. – С. 56-65.

40. Фісун А. Економічний прорив Китаю: досягнення , перспективи та проблеми // Економіка України. - 2011. - № 5. - С. 84-92.

41. Китай расширяет присутствие на мексиканском рынке // БИКИ. - 12 марта (№ 19). - С. 16 ; 14 марта (№ 20). - С. 16.

42. Дабагян Э. Китайский прорыв в Латинскую Америку : [экспансия Китая] // Мир. экономика и междунар. отношения. - 2012. - № 10. - С. 84-91.

43. Экономические связи Китая и стран Европы // БИКИ. - 2011. - 13 янв. (№ 3).

44. В пасти дракона : [внешнеэкон. стратегия Китая] // Инвестгаз. - 2010. - № 13. - С. 18-23.

45. Мозиас П. Внешнеторговая политика Китая после присоединения к ВТО / П. Мозиас, В. Яковлева // Мир. экономика и междунар. отношения. - 2009. - № 12. - С. 64-68.

46. Амалян Н. Д. Еволюція поняття "Chimerica" на тлі світової фінансової кризи : [екон. відносини США - Китай] // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2013. - № 3. - С. 169-175.

47. Китай становится лидером по объему торговли товарами // БИКИ. - 2013. - 19 марта (№ 21). - С. 1, 4.

48. Об укреплении конкурентных преимуществ Китая // БИКИ. - 2012. - № 84/85. - С. 1, 5.