Вы здесь

Релігійний туризм в Україні

1.         983832 75.81 Т87 Войналович В. А. Туризм як один із засобів задоволення духовних потреб віруючих // Туристично-краєзнавчі дослідження : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. "Туризм в Україні: економіка та культура" (Світязь, 9-10 верес. 1998 р.) : [в 2 ч.] / Федерація профспілок України, Ін-т туризму ; [редкол. О. О. Бейдик та ін.]. - К. : [КМ - Трейдинг], 1998. - Вип. 1. Ч. 1. – С. 83-87.

2.         965776 75.81 К89 Кузик С. П. Релігійно-паломницький туризм // Кузик С. П. Географія туризму : навч. посіб. / С. П. Кузик ; МОН України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Геогр. фак. - К. : Знання, 2011. – С. 236-243.

3.         981015 86.3 Л93 Любіцева О. О. Паломництво та релігійний туризм : навч. посіб. / О. О. Любіцева, С. П. Романчук. - К. : Альтерпрес, 2011. - 416 с.

4.         Ф84932 75.81 Т87 Солодуха С. Перспективи використання храмового комплексу Святої Анни як об'єкта релігійного туризму у місті Львові / С. Солодуха, Ю. Феленчак, О. Чекан // Туризм і краєзнавство : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [голов. ред. В. П. Коцур ; редкол.: М. С. Вашуленко та ін.]. - Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2013. - С. 362-366.

5.         913957 75.81 Ф56 Яроцький П. Л. Філософський аспект паломницького (релігійного) туризму в Україні // Філософія туризму : навч. посіб. / авт.-сост.: В. С. Пазенок, В. К. Федорченко. - К. : Кондор, 2004. – С. 143-151.

6.         Божук Т. І. Застосування інформаційних технологій в релігійному туризмі // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 1. - С. 326-333. - Бібліогр.: 12 назв.

7.         Божук Т. Розвиток релігійного туризму: різновиди, функції, пріоритети // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. - № 16. – С. 3-6.

8.         Голодюк Н. В. "Почаївські святині" як центральні об`єкти паломництва та релігійного туризму у північно-західному регіоні України // Гілея. - 2015. - № 8 (99). - С. 258-261.

9.         Голодюк Н. В. Особливості нормативно-правової регламентації релігійного туризму та паломництва в Україні // Гілея. - 2017. - № 10. - С. 239-241. - Бібліогр.: 9 назв.

10.     Казьмирчук М. Г. Співвідношення релігійного та паломницького туризму у новітніх зарубіжних дослідженнях // Гілея. - 2017. - № 10. - С. 104-109. - Бібліогр.: 58 назв.

11.     Конищева Н. И. Проблемы развития религиозно-паломнического туризма в Украине // Вісн. ДІТБ. - 2006. - № 10. - С. 229-235. - Бібліогр.: 35 назв.

12.     Мыць Л. Паломничество к святыням как перспективный турпродукт // Укр. туризм. - 2008. - № 5. - С. 86-89.

13.     Приймак Д. Й. Релігійне паломництво як фактор розвитку сучасного туризму // Гілея. - 2015. - № 9. - С. 149-152.

14.     Разумный В. В. Влияние внешних факторов на развитие религиозного туризма в Украине  // Вісник ДІТБ. - 2013. - № 17. - С. 330-334. - Бібліогр.: 10 назв.

15.     Разумный В. В. Социально-экономическике аспекты развития религиозного туризма в Украине // Вісник ДІТБ. - 2011. - № 1 (15). - С. 224-228.