Вы здесь

Корпорації, корпоративний сектор, ТНК (2003-2006)

1.      Пешко А. Транснаціональні компанії та Україна: за чи проти? / А. Пешко, А. Назаренко // Наук. світ. – 2006. - № 11. – С. 2-4.

2.      Кудря Я. В. Альтернативні методологічні підходи до дослідження корпоративних структур постперехідного періоду економічного розвитку держави // Проблеми науки. - 2006. - № 11. - С. 18-22. - Бібліогр.: 15 назв.

3.      Яковенко С. І. Особливості інформаційного забезпечення та розвитку підприємств корпоративного типу в Україні // Актуал. проблеми економіки. – 2006. - № 10. – С. 226-239.

4.      Зайченко М. Поняття та правова природа транснаціональних корпорацій // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. - № 8. – С. 117-120.

5.      Захарін С. Стимулювання інноваційної активності корпоративних структур // Економіка України. – 2006. - № 8. – С. 41-47.

6.      Захарін С. Стимулювання інноваційної діяльності корпоративного сектору // Фінанси України. – 2006. - № 7. – С. 101-107.

7.      Спасибо-Фатєєва І. Корпоративна власність // Укр. комерц. право. – 2006. - № 7. – С. 25-41.

8.      Захарін С. В. Роль і значення корпоративного сектору економіки України за переходу на інвестиційно-інноваційну модель розвитку // Проблеми науки. - 2006. - № 7. - С. 27-32. - Бібліогр.: 7 назв.

9.      Михайлина Д. Держава і транснаціональні корпорації в умовах корпоративного глобалізму // Україна: аспекти праці. – 2006. - № 7. – С. 46-50.

10.  Манойленко О. Теоретичні засади формування ефективного механізму діагностики кризових явищ у процесі розвитку складно структурованих корпоративних систем // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. - № 5. – С. 17-20.

11.  Клименко С. Є. Трансферне ціноутворення в ТНК // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2006. - № 4. - С. 217-221. - Бібліогр.: 4 назв.

12.  Цікало В. І. Правова природа корпоративного правовідношення // Вісн. госп. судочинства. – 2006. - № 4. – С. 157-164.

13.  Кузьмін О. Є. Регіональні особливості функціонування корпорацій / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, О. В. Мукан // Регіон. економіка. - 2006. - № 4. - С. 18-28.

14.  Євтушевська О. В. Основні тенденції розвитку державного корпоративного сектора в Україні / О. В. Євтушевська, Ю. О. Солов’ян // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. - № 4. – С. 17-20.

15.  Гельнер І. Модифікація системи державного регулювання діяльності ТНК в Україні // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. - № 4. – С. 163-166.

16.  Сірко А. Врегулювання відносин та прав власності у корпоративному секторі економіки / А. Сірко, Н. Найдич // Вісник ТНЕУ. - 2006. - № 4. - С. 9-14.

17.  Кужель М. Ю. Формування корпоративних відносин національної економіки // Формування ринк. відносин в Україні. – 2006. - № 3. – С. 7-11.

18.  Михайлина Д. Інноваційний розвиток як основа конкурентних переваг транснаціональних корпорацій // Україна: аспекти праці. – 2006. - № 2. – С. 48-51.

19.  Семенюк В. Стан корпоративного сектору економіки [України] // Україна – НАТО. – 2006. - № 2. – С. 45-56.

20.  Ткач А. А. Інституціональні засади розвитку ринкової інфраструктури корпоративного сектора економіки // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. - № 1. – С. 252-257.

21.  Корягіна Т. В. Деякі аспекти корпоративних відносин в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. - № 1. – С. 137-140.

22.  Циба Т. Є. Удосконалення управління корпорацією з використанням системного аналізу // Актуал. проблеми економіки. – 2006. - № 1. – С. 190-198.

23.  Бутенко Н. В. Взаємини з громадськістю як чинник формування іміджу сучасної корпорації // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2005. - № 75/76. – С. 81-84.

24.  Шнипко О. Транснаціональні корпорації та проблеми транснаціоналізації українського ринку // Економіст. – 2005. - № 11. – С. 58-62.

25.  Яковенко С. І. Формування комплексного механізму управління діяльністю корпорації // Актуал. проблеми економіки. – 2005. - № 11. – С. 149-163.

26.  Шершньова З. Забезпечення належного рівня корпоративного контролю в корпораціях / З. Шершньова, А. Черпак // Ринок цін. паперів України. – 2005. - № 9/10. – С. 13-20.

27.  Жарікова Н. О. Корпоративні форми господарювання: економічна природа та сутність // Формування ринк. відносин в Україні. – 2005. - № 6. – С. 94-99.

28.  Данько М. С. Формування корпоративних структур в Україні // Економіка і прогнозування. – 2005. - № 4. – С. 50-66.

29.  Зятковський І. Інтегровані корпоративні структури в умовах транзитивної економіки: відповідність нормам світової господарської та правової практики // Журн. європ. економіки. – 2005. - № 4. – С. 481-496.

30.  Манойленко О. Визначення меж корпоративного сектора економіки України та його структури // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2205. - № 3. – С. 221-226.

31.  Самофалов П. П. Системне управління фінансами корпорацій // Формування ринк. відносин в Україні. – 2205. - № 3. – С. 122-126.

32.  Сірко А. Стан і механізми залучення інвестицій у корпоративний сектор вітчизняної економіки // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. - № 2. – С. 72-85.

33.  Шкурат І. Транснаціональні корпорації – рушійні сили глобалізації // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2005. - № 2. – С. 344-352.

34.  Манойленко О. Основні підходи до визначення сутності поняття корпорація // Упр. сучас. містом. – 2005. - № 1-2/1-6. – С. 74-80.

35.  Трощинський П. Чинники економічного відставання України від країн Центрально-Східної Європи в темпах євроінтеграції // Упр. сучас. містом. – 2005. - № 1-2/1-6. – С. 58-68.

36.  Чинчикеев В. Организация и управление инновационной деятельностью корпорации // Наука та інновації. – 2005. - № 1. – С. 34-60.

37.  Мірошник А. М. Економічна природа корпорації – сутність та особливості // Формування ринк. відносин в Україні. – 2005. - № 1. – С. 64-72.

38.  Гончаров В. М. Транснаціональні корпорації: інтернаціоналізація внутрішньої організації фінансів / В. М. Гончаров, О. О. Кузнєцов // Вісн. Акад. екон. наук України. – 2005. - № 1. – С. 27-29.

39.  Пехник А. В. Діяльність іноземних ТНК на території України // Регіон. економіка. - 2005. - № 1. - С. 253-263.

40.  Семенов А. А. Особливі фінансові підрозділи промислових ТНК // Фінанси України. – 2004. - № 12. – С. 83-89.

41.  Кінах А. К. Розвиток корпоративного сектора економіки України в контексті реалізації інноваційно-інвестиційної політики держави // Формування ринк. відносин в Україні. – 2004. - № 10. – С. 19-21.

42.  Гайдуцький П. І. Корпоративні аспекти стратегії економічного та соціального розвитку України до 2015 року // Формування ринк. відносин в Україні. – 2204. - № 10. – С. 5-7.

43.  Сталінська Г. О. Форми організації бізнесу транснаціональних корпорацій в Україні // Проблеми науки. – 2004. - № 9. – С. 43-47.

44.  Канищенко Г. Три правила построения эффективной диверсифицированной корпорации // Упр. компанией. – 2004. - № 8. – С. 28-35.

45.  Сірко А. В. Корпоративний сектор: структура, місце та роль в сучасній економіці // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. – 2204. - № 4. – С. 17-23.

46.  Данилюк Н. Розвиток транснаціональних корпорацій: деякі аспекти впливу на навколишнє середовище // Ринок цінних паперів України. – 2004. - № 1/2. – С. 23-28.

47.  Сталінська Г. Модель адаптації українських фірм до систем ТНК // Синергія. – 2004. - № 1. – С. 25-30.

48.  Самофалов В. Создание украинских ТНК – требование времени // Персонал. – 2003. - № 3. – С. 68-71.

49.  Стафійчук В. І. Транснаціональні корпорації як геостратегічні суб’єкти / В. І. Стафійчук, Ю. О. Барбаш // Укр. геогр. журн. – 2003. - № 2. – С. 59-65.

50.  Сірко А. Корпоративна власність у транзитній економіці // Економіка України. – 2003. - № 2. – С. 57-64.