Вы здесь

Логістична система в управлінні підприємствами

1.      956929 65.9(4Укр)30 В67 Волков В. П. Менеджмент і логістика промислового підприємства : навч. посіб. для вузів / В. П. Волков, Н. Г. Метеленко. - Запоріжжя : КПУ, 2010. - 260 с. - Бібліогр.: с. 252-258. – Із змісту: [Концепція та методологія логістики. Логістична система промислового підприємства та її категорії. Логістичний менеджмент в управлінні діяльністю промислового підприємства тощо]. – С. 181-218.

2.      Ф78113 65.540 К82 Крикавський Є. В. Логістичне управління : підруч. для вузів / Є. В. Крикавський. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2005. - 684 с.

3.      962733 65.540 Л38 Легеза Д. Г. Логістика : навч. посіб. для ВНЗ / Д. Г. Легеза, В. В. Нехай, М. І. Лобанов. - Мелітополь : Вид. буд. ММД, 2012. - 280 с. - Бібліогр.: с. 273-277. – Із змісту: Виробнича логістика. – С. 70-96.

4.      982869 65.540 Л69 Логістика: теорія та практика : навч. посіб. для ВНЗ / В. М. Кислий [та ін.] ; МОН України, Сум. держ. ун-т. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 360 с. : портр. - Бібліогр.: с. 346-347 (42 назви). – Із змісту: Економічна ефективність логістики. – С. 247-265.

5.      983151 65.540 О-50 Окландер М. А. Логістика : підруч. для ВНЗ / М. А. Окландер ; МОН України, Одес. держ. екон. ун-т. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 348 с. - Бібліогр.: с. 342-344 (61 назва). – Із змісту: Логістична система підприємства. - С. 33–62 ; Компоненти логістичної системи. – С. 63-158.

6.      982837 65.9(4Укр)40 О-64 Організація та проектування логістичних систем : підруч. для ВНЗ / за ред. М. П. Денисенка, П. Р. Левковця, Л. І. Михайлової ; МОН України [та ін.]. - К. : [Професіонал : Центр навч. літ.], 2016. - 336 с. - Бібліогр. в кінці розд.

7.      963897 65.540 С89 Сумець О. М. Логістичні системи і ланцюги поставок : навч. посіб. для ВНЗ / О. М. Сумець, Т. Ю. Бабенкова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. - К. : Хай-Тек Прес, 2012. - 220 с. - Бібліогр.: с. 213-215 (28 назв).

8.      977602 65.540 Т98 Тюріна Н. М. Логістика : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 392 с. : схеми, табл. - Бібліогр.: с. 357-370 (218 назв). – Із змісту: Логістичний менеджмент в системі загального менеджменту. – С. 117-145 ; Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері виробництва. – С. 147-196.

9.      Ареф’єв С. О. Логістична система підприємства / С. О. Ареф’єв // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. - № 16. – С. 18-20.

10.  Бандоріна Л. М. Аналіз механізму функціонування транспортно-логістичних систем / Л. М. Бандоріна, Л. І. Лозовська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2014. - № 4. - С. 55-64. - Бібліогр.: 7 назв.

11.  Беркович В. М. Применение математических методов в управлении логистической деятельности компании / В. М. Беркович // Вестн. Моск. ун-та. Серия 21, Управление (гос-во и о-во). – 2013. - № 2. – С. 110-121.

12.  Величко О. П. Методика оцінювання розвитку логістики підприємства / О. П. Величко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 8. - С. 45-54. - Бібліогр.: 12 назв.

13.  Вернюк Н. О. Логістичний аутсорсинг як чинник глобальних конкурентних переваг  / Н. О. Вернюк, І. М. Новак, О. О. Школьний // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 7. - С. 184-193. - Бібліогр.: 11 назв.

14.  Верстяк А. В. Розробка механізмів ефективного управління сталими ланцюгами постачань виробничого підприємства / А. В. Верстяк, С. В. Іщенко, О. М. Верстяк // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 2. - С. 84-94. - Бібліогр.: 31 назв.

15.  Гончаров Ю. В. Оцінювання ефективності функціонування логістичної системи / Ю. В. Гончаров, Г. В. Костюк // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 9 (123). - С. 8-15.

16.  Гусейнова Н. Ю. Способы анализа логистической стратегии сбытовой деятельности предприятий / Н. Ю. Гусейнова // Економіка та держава. - 2016. - № 12. - С. 59-64. - Бібліогр.: 6 назв.

17.  Дорошкевич Д. В. Розвиток логістики як методології керування потоковими процесами в складних господарських системах / Д. В. Дорошкевич // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 19. - С. 49-53. - Бібліогр.: 6 назв.

18.  Железняк К. Л. Логістичний менеджмент: стан і проблеми розвитку в Україні / К. Л. Железняк // Формування ринк. відносин в Україні. - 2014. - № 9. - С. 161-164.

19.  Зєніна-Біліченко А. Використання логістичного підходу при оцінюванні сталості економічного розвитку промислових підприємств / А. Зєніна-Біліченко // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. - 2013. - № 2. - С. 166-173. - Бібліогр.: 22 назви.

20.  Иванов Е. А. Использование логистических методов для повышения конкурентной устойчивости предприятия / Е. А. Иванов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2013. - № 1. - С. 193-196 ; № 5. - С. 135-139.

21.  Іванова К. В. Методи та прийоми підвищення адаптивності логістичної підсистеми управління / К. В. Іванова // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 5. - С. 41-44. - Бібліогр.: 23 назв.

22.  Клімович Т. А. Логістика як основа ефективного управління організацією / Т. А. Клімович, О. Є. Ігнатов // Формування ринк. відносин в Україні. - 2012. - № 12. - С. 128-132. - Бібліогр.: 9 назв.

23.  Комарницький І. М. Теоретичне обгрунтування організації логістики на підприємствах / І. М. Комарницький, Н. С. Питуляк // Регіон. економіка. - 2007. - № 4. - С.61-68. - Бібліогр.: 9 назв.

24.  Короткий Ю. Оценка использования логистического потенциала промышленного предприятия / Ю. Короткий // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. - 2014. - Т.2, № 1. - С. 69-71. - Библиогр.: 8 назв.

25.  Кривов'язюк І. В. Проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні логістичною системою підприємства / І. В. Кривов'язюк, Ю. М. Кулик // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 12. - С. 254-262. - Бібліогр.: 15 назв.

26.  Крючкова І. В. Розвиток логістичного управління підприємством / І. В. Крючкова // Економіка та держава. - 2012. - № 7. - С. 80-81.

27.  Кулик Ю. М. Формування моделі управління ризиковими ситуаціями для забезпечення надійності логістичної системи підприємства / Ю. М. Кулик // Економіка та держава. - 2012. - № 5. - С. 74-78. - Бібліогр.: 11 назв.

28.  Олійник О. М. Адаптація систем управління логістикою на підприємствах з використанням асимптотичних методів / О. М. Олійник, Н. М. Коваленко, О. О. Головань // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 5. - С. 395-401. - Бібліогр.: 12 назв.

29.  Попова В. Д. До побудови функціональної моделі системи управління логістичними потоками у виробництві / В. Д. Попова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2014. - № 1. - С. 95-99. - Бібліогр.: 13 назв.

30.  Поповиченко І. В. Роль логістичного менеджменту як засобу підвищення ділової активності підприємств у кризових економічних умовах / І. В. Поповиченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2014. - № 5. - С. 98-102. - Бібліогр.: 9 назв.

31.  Скрипниченко Ю. І. Оцінювання ефективності від логістизації промислового підприємства /  // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - № 5. - С. 164-170.

32.  Сумець О. М. Генеза логістики: розуміння вченими та практиками / О. М. Сумець // Логистика: проблемы и решения. – 2017. - № 3. – С. 27-35.

33.  Тараненко Ю. В. Економічна сутність та значення логістики для діяльності підприємства / Ю. В. Тараненко // Економіка та держава. - 2015. - № 5. - С. 131-135. - Бібліогр.: 16 назв.

34.  Шкода М. С. Світовий досвід використання логістичних підходів для ефективного управління розвитком підприємства й адаптація їх до вітчизняних реалій / М. С. Шкода // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10. - С. 31-36. - Бібліогр.: 10 назв.