Вы здесь

Інновації, інноваційна діяльність. Теорія, світовий досвід (2003-2008)

1.             Козик В. В. Інновації: сутність і трактування поняття, міжнародний досвід і Україна // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. - № 11. – С. 7-11.

2.             Шарко М. В. Принятие решений по делегированию полномочий при реализации инновационных проектов / М. В. Шарко, Ю. В. Колесник // Проблеми науки. - 2008. - № 11. - С. 11-17.

3.             Паламарчук Г. М. Стимулювання організаційних інновацій / Г. М. Паламарчук, М. М. Шевченко // Проблеми науки. - 2008. - № 10. - С. 7-12. - Библиогр.: 8 назв.

4.             Мельник О. Г. Інформація як складова інноваційного розвитку // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 10. - С. 136-141.

5.             Назарчук В. Л. Современные общемировые тенденции развития инноваций // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 9 (87). - С. 25-30. - Бібліогр.: 11 назв.

6.             Дименко Р. А. Інноваційна складова конкурентних стратегій національного господарства // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 7 (85). - С. 24-29.

7.             Катигробова О. Конституціональний механізм забезпечення інноваційної діяльності в сучасній економіці // Підприємництво, госп-во і право. - 2008. - № 6. - С. 169-172. - Бібліогр.: 6 назв.

8.             Адамюк Д. До питання про співвідношення економічного і правового змісту поняття «інновації» // Теорія і практика інтел. власності. – 2008. - № 5. – С. 80-88. – Бібліогр.: 19 назв.

9.             Ревуцький С. Теоретичні та практичні передумови переходу світової економіки на інноваційну модель розвитку // Теорія і практика інтелект. власності. – 2008. - № 5. – С. 72-79.

10.         Кавуненко Л. П. Актуальні питання інноваційного розвитку економіки : (по сторінках нового міжнародного журналу "Технологічне навчання, інновації і розвиток") / Л. П. Кавуненко, Т. В. Гончарова // Наука та наукознавство. - 2008. - № 3. - С. 3-19.

11.         Соловьев В. П. Принципы и механизмы формирования партнерств с целью решения задач инновационного развития экономики / В. П. Соловьев, Е. П. Казьмина // Наука та наукознавство. - 2008. - № 3. - С. 38-52. - Библиогр. : 18 назв.

12.         Джелали В. И. Стратегическая устойчивость социального социального движения и инновационное развитие / В. И. Джелали, В. Л. Кулиниченко // Стратегія розвитку України. - 2008. - № 1/2. - С. 377-385.

13.         Новицький В. Є. Інноваційна парадигма в контексті регулятивних завдань // Стратегія розвитку України. - 2008. - № 1/2. - С. 453-460.

14.         Чухно А. Науково-технологічний розвиток як об’єкт дослідження еволюційної економічної теорії // Економіка України. – 2008. - № 1. – С. 12-22.

15.         942202 63.3(4Рос)6 Р61 Родригес А. М. Инновационная экономика: путь в ХХІ век // История XX века. Россия. Запад. Восток : учеб. пособие для вузов / А. М. Родригес, С. В. Леонов, М. В. Пономарев. - М. : Дрофа, 2008. – С. 337-360.

16.         Жилінська О. Науково-технічна діяльність в епоху Інтернет // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2007. – Вип. 97. – С. 7-10.

17.         Мешко Н. П. Інвестиції у високі технології як необхідна умова формування інноваційного потенціалу держави // Фонд. рынок. – 2007. - № 47. – С. 30-36.

18.         Луцька Н. І. Регулювання інноваційної діяльності державою // Фонд. рынок. – 2007. - № 43. – С. 32-34 ; Інвестиції: практика та досвід. – 2007. - № 20. – С. 21-22.

19.         Каракай Ю. В. Фактори визнання інновацій на ринку // Формування ринк. відносин в Україні. - 2007. - № 12. - С. 131-135.

20.         Федулова Л. І. Інституційно-фінансові можливості забезпечення інноваційної діяльності // Фінанси України. - 2007. - № 12. - С. 3-16.

21.         Егоров И. Ю. Проблемы построения комплексных индикакторов научно-технической и инновационной деятельности // Проблеми науки. - 2007. - № 12. - С. 18-26. - Библиогр.: 16 назв.

22.         Шестакова О. С. Еволюція концепцій інноваційної діяльності // Проблеми науки. - 2007. - № 12. - С. 27-31. - Бібліогр.: 16 назв.

23.         Галуза С. Г. Инновационно-инвестиционные приоритеты трансформационной экономики / С. Г. Галуза, Е. А. Микрюкова // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 12. - С. 12-22.

24.         Біловодська О. А. Теоретичні засади формування та реалізації державної інноваційної політики й її узгодження з інноваційною політикою підприємства // Проблеми науки. - 2007. - № 11. - С. 2-7.

25.         Богомолов О. Нравственный фактор социально-экономического прогресса // Вопр. экономики. – 2007. - № 11. – С. 55-62.

26.         Никифоров А. Є. Програмно-цільове управління інноваційним розвитком економіки : [використання програмно-цільових методів у розробці держ. цільових програм] // Проблеми науки. - 2007. - № 10. - С. 2-7. - Бібліогр.: 9 назв.

27.         Актуальні напрями підвищення ефективності використання програмно-технічних комплексів у сфері науково-технічної діяльності / В. А. Глива [та ін.] // Проблеми науки. - 2007. - № 8. - С. 19-22. - Бібліогр.: 6 назв.

28.         Боголіб Т. М. Система аналізу планування та контроль вартості науково-технічної продукції // Формування ринк. відносин в Україні. – 2007. - № 7/8. – С. 40-43.

29.         Зятковський І. В. Фінансова підтримка проектів технологічних парків в умовах спеціального режиму інноваційної діяльності // Формування ринк. відносин в Україні. – 2007. - № 7/8. – С. 54-58.

30.         Примак И. Реинжиниринг: теперь без разрушений? // Управление компанией. – 2007. - № 7. – С. 54-59.

31.         Чернега В. В. Джерела підприємницьких ідей в інноваційній діяльності // Проблеми науки. - 2007. - № 7. - С. 29-32. - Бібліогр.: 13 назв.

32.         Чабан В. Г. Життєвий цикл інновацій: методологічний аспект / В. Г. Чабан, О. В. Садовник // Формування ринк. відносин в Україні. – 2007. - № 6. – С. 122-125.

33.         Использование современных информационных технологий в прогнозировании результатов инновационной деятельности / Г. А. Копосов, Ю. В. Колесник, О. С. Наядина, М. В. Шарко // Проблеми науки. - 2007. - № 6. - С. 2-10. - Бібліогр.: 10 назв.

34.         Нікітін Л. Інноваційний розвиток і технічний консерватизм // Філос. думка. - 2007. - № 6. - С. 133-143.

35.         Груба Г. І. Державна політика у сфері інноваційної діяльності // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. - № 4. – С. 43-46.

36.         Бидик А. Г. Основні методичні аспекти оцінки інноваційних інвестицій // Економіка АПК. - 2007. - № 4 (150). - С. 68-71.

37.         Затонацька Т. Г. Економіко-правові аспекти бюджетного інвестування в інноваційній сфері // Фінанси України. - 2007. - № 4. - С. 36-43.

38.         Гончарова Н. П. Инновационность конкурентных факторов экономического развития // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 3 (69). - С. 43-51.

39.         Шмігельська З. К. Концептуальні напрями організації управління інноваційною діяльністю / З. К. Шмігельська, Н. Я. Зінько // Проблеми науки. - 2007. - № 3. - С. 9-17. - Бібліогр.: 16 назв.

40.         Каракай Ю. Роль держави у стимулюванні інноваційної діяльності // Економіка України. - 2007. - № 3. - С. 14-21.

41.         Побережников И. В. Диффузия как фактор политической модернизации: теоретико-методологические аспекты : [способ распространения инноваций] // Прав. политика и прав. жизнь. – 2007. - № 3. – С. 34-42.

42.         Яковлєв А. І. Сутність і показники наукоємності // Наука та наукознавство. - 2007. - № 3. - С. 63-66. - Бібліогр.: 10 назв.

43.         Гончарова Н. П. Инновационность конкурентных факторов экономического развития // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 3 (69). - С. 43-51.

44.         Рой Л. В. Инновации – фактор экономического успеха // Вестн. Моск. ун-та. Серия 6, Экономика. – 2007. - № 3. – С. 88-100.

45.         Яценко Л. Д. Основні напрямки удосконалення фінансових механізмів державної підтримки інноваційного розвитку / Л. Д. Яценко, Т. В. Цихан // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 2 (3). - С. 113-118. - Бібліогр.: 5 назв.

46.         Паламарчук Г. М. Організаційні інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності економіки / Г. М. Паламарчук, М. М. Шевченко // Проблеми науки. - 2007. - № 2. - С. 2-8. - Бібліогр.: 10 назв.

47.         Редько Л. І. Використання фінансових ресурсів як джерел фінансування інноваційної діяльності та проблема їх застосування // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. - 2007. - № 2. - С. 214-217. - Бібліогр.: 4 назв.

48.         Александрова В. П. Прогнозування впливу інноваційних факторів на розвиток економіки України // Економіка і прогнозування. - 2007. - № 2. - С. 9-26.

49.         Гонорська А. В. Аналіз економічної ефективності інноваційних проектів / А. В. Гонорська, В. С. Косинський, С. М. Кущ // Зовніш. торгівля: право та економіка. – 2007. - № 2. – С. 15-21.

50.         Костіна Л. Науково-технічна політика держави: проблеми становлення і розвитку // Схід. – 2007. - № 2. – С. 57-60.

51.         Маліцький Б. А. Від політики "перетягування" влади до реальної політики інноваційного розвитку // Наука та наукознавство. - 2007. - № 2. - С. 3-6. - Бібліогр.: 5 назв.

52.         Приходченко О. А. Инновационный продукт: особенности его восприятия потребителем // ЭКО. – 2007. - № 2. – С. 173-187.

53.         Стадницький Ю. І. Дифузія технологічних інновацій: регіональний аспект // Регіон. економіка. - 2007. - № 1. - С. 169-177.

54.         Франчук Т. О. Економічна сутність інновацій у ринковій економіці // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2007. - № 1. - С. 139-143. - Бібліогр.: 6 назв.

55.         936185 60.5 С69 Технологические инновации как основа производственных трансформацій // Социально-экономический потенциал устойчивого развития : учебник для вузов / под науч. ред. Л. Г. Мельника, Л. Хенса. - Сумы : Унив. кн., 2007. – C/ 753-766.

56.         Федірко О. А. Інститути технологічного трансферу як головна ланка національних інноваційних систем // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 12. - С. 138-150.

57.         Шандра В. М. Механізм технологічного оновлення економіки інноваційного спрямування: структура, задачі, функції, принципи // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 12. - С. 9-16.

58.         Морозов О. Основи стратегії інновацій // Інтелект. власність. – 2006. - № 11. – С. 30-38.

59.         Галиця І. О. Активізація діяльності інноваторів в сучасних умовах економічного розвитку // Проблеми науки. - 2006. - № 11. - С. 2-6. - Бібліогр.: 25 назв.

60.         Рыбка А. Коммерциализация инноваций. Как довести научно-технологическую разработку до товарного производства // ММ. Деньги и технологии. – 2006. - № 11. – С. 54-55.

61.         Прокопенко О. В. Моделирование процесса принятия потребителем решения о покупке на рынке инноваций / О. В. Прокопенко, М. Ю. Троян // Маркетинг и реклама. – 2006. - № 11. – С. 46-51.

62.         Высоцкий Д. Понятие и правовые признаки инноваций // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. - № 11. – С. 97-101.

63.         Денисюк В. А. Аналіз і оцінка інноваційної активності науково-виробничого комплексу у створенні та використанні сучасних технологій / В. А. Денисюк, О. І. Білокінь // Проблеми науки. - 2006. - № 8. - С. 21-28. - Бібліогр.: 15 назв.

64.         Александрова В. П. Державне науково-технічне програмування в системі управління розвитком науки і техніки / В. П. Александрова, М. Г. Скришевська // Проблеми науки. - 2006. - № 8. - С. 2-7.

65.         Яремко П. А. Роль уряду у формуванні інноваційного розвитку економіки // Актуал. проблеми економіки. – 2006. - № 8. – С. 23-32.

66.         Голляк Ю. Б. Інноваційні перетворення української економіки в контексті міжнародної конкуренції // Актуал. проблеми економіки. – 2006. - № 7. – С. 43-55.

67.         Шульман Л. Інноваційна економіка (Суб’єкти, тактика та стратегія інноваційних процесів) // Сучасність. – 2006. - № 7. – С. 63-69.

68.         Сафонов Е. Особенности комплекса маркетинга в интеллектуальной деятельности // Маркетинг. – 2006. - № 6. – С. 60-70.

69.         Брикова І. В. Національна інноваційна система як нова мегаінституція глобального економічного середовища // Зовн. торгівля: право та економіка. – 2006. - № 6. – С. 28-36.

70.         Зинов В. Инновационное развитие экономики и управления // О-во и экономика. – 2006. - № 6. – С. 43-103.

71.         Шишкин А. Инновационно-инвестиционная модель развития с учетом фазы экономического цикла // Междунар. с.-х. журн. – 2006. - № 6. – С. 30-32.

72.         Федулова Л. Технологічний розвиток економіки // Економіка України. - 2006. - № 5. - С. 4-10.

73.         Франчук Т. О. Стан державного регулювання інноваційної діяльності // Держава та регіони. Серія: Держ. управління. - 2006. - № 4. - С. 179-183. - Бібліогр.: 3 назв.

74.         Биконя С. Інноваційна культура – умова реалізації інноваційної політики // Персонал. – 2006. - № 4. – С. 27-29.

75.         Кіктенко О. В. Інституціональне регулювання інноваційної діяльності // Держава та регіони. Серія: Держ. управління. - 2006. - № 4. - С. 82-88. - Бібліогр.: 5 назв.

76.         Петрушевська В. В. Удосконалення механізмів державного регулювання інноваційно - інвестиційної діяльності // Держава та регіони. Серія: Держ. управління. - 2006. - № 4. - С. 130-133. - Бібліогр.: 8 назв.

77.         Александрова В. П. Пріоритети науково-технічного розвитку та їх роль у визначенні стратегічних орієнтирів інноваційної політики // Наука та наукознавство. – 2006. - № 4. – С. 15-21.

78.         Шкарлет С. М. Методичні інструменти діагностики ресурсної, технологічної та маркетингової ефективності заходів інноваційної політики // Економіка АПК. - 2006. - № 4. - С. 58-65.

79.         Ткаченко М. О. Вибір і реалізація інноваційної стратегії / М. О. Ткаченко, Н. С. Мацюра // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. - 2006. - № 4. - С. 358-361. - Бібліогр.: 4 назв.

80.         Поволоцька О. Л. Теоретичні аспекти інноваційної діяльності // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. - 2006. - № 4. - С. 274-277. - Бібліогр.: 10 назв.

81.         Логинов Б. «Конфликтный» ресурс мирового экономического развития : [инновации, НТП] // Междунар. жизнь. – 2006. - № 4. – С. 104-115.

82.         Завгородняя Е. А. Теория инноваций: проблемы развития и категориальной определенности // Экон. теорія. – 2006. - № 4. – С. 27-40.

83.         Петрина М. Ю. Методика оцінки інноваційного потенціалу технопаркової структури // Регіон. економіка. - 2006. - № 3. - С. 119-129.

84.         Кузнєцова А. Я. Реалії банківського фінансування інноваційної економіки // Регіональна економіка. - 2006. - № 3. - С. 136-144.

85.         Малицький Б. А. Научно-технологическое прогнозирование как ответ на вызовы времени // Наука та наукознавство. – 2006. - № 3. – С. 11-19.

86.         Данько, М. С. Трансакції як чинник активізації інноваційної діяльності // Проблеми науки. - 2006. - № 3. - С. 2-8. - Бібліогр.: 14 назв.

87.         Яремко Л. А. Регіональна інноваційна система // Регіон. економіка. - 2006. - № 3. - С. 103-112.

88.         Федулова Л. И. Экономическая природа технологий и технологического развития // Экон. теория. – 2006. - № 3. – С. 3-19.

89.         Семенова Е. Возможности инновационного типа развития // Экономист. – 2006. - № 3. – С. 14-26.

90.         Кононенко С. В. Макроструктурні умови інноваційних процесів / С. В. Кононенко, Л. М. Кобилянська // Стратегія розвитку України. – 2006. - № 2/4. – С. 155-160.

91.         Механік О. В. Інновації, історія їх виникнення, суть та значення для підвищення конкурентоспроможності країни // Формування ринк. відносин в Україні. – 2006. - № 2. – С. 3-9.

92.         Сорочинський Ю. Цілі державного управління інноваційною діяльністю // Теорія і практика інтелект. власності. – 2006. - № 2. – С. 57-62.

93.         Микитюк Г. Державні механізми стимулювання інноваційного розвитку економіки // Вісн. Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2006. - № 2. – С. 68-75.

94.         Симсон О. Некоторые аспекты государственного финансирования инновационной деятельности // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. - № 2. – С. 145-149.

95.         Будкін В. С. Специфічні форми інноваційних інституцій // Стратегія розвитку України. – 2006. - № 2/4. – С. 136-140.

96.         Микитюк З. В. Особливості розвитку вітчизняних науково-технічних та інноваційних структур // Стратегія розвитку України. – 2006. - № 2/4. – С. 182-186.

97.         Атаманова Ю. Центр інноваційних технологій як елемент державної інфраструктури інноваційної системи: організаційні та правові аспекти // Вісн. Акад. прав. наук. України. – 2006. - № 2. – С. 160-168.

98.         Голдякова Т. В. Понятие и классификация инноваций // Рос. внешнеэкон. вестн. – 2006. - № 2. – С. 20-27.

99.         Зянько В. Глобалізація та інноваційний процес: їхній взаємовплив // Економіка України. – 2006. - № 2. – С. 84-89.

100.     Вахненко Т. П. Роль науково-технічної і промислової політики держави у формуванні нової моделі національної конкурентоспроможності // економіка і прогнозування. – 2006. - № 1. – С. 42-60. – Бібліогр.: 17 назв.

101.     Адамов Б. І. Пріоритети прориву в інформаційну економіку // Вісн. екон. науки України. – 2006. - № 1. – С. 3-6.

102.     Ухваткін Д. Л. Теорія регулювання та основні поняття інноваційної діяльності // Формування ринк. відносин в Україні. – 2006. - № 1. – С. 49-53.

103.     Канаєв М. О. Використання системного підходу про організації інноваційного процесу // Формування ринк. відносин в Україні. – 2006. - № 1. – С. 56-61.

104.     Атаманова Ю. Функціональні особливості інновації як об’єкта інноваційного права // теорія і практика інтелект. власності. – 2006. - № 1. – С. 44-54.

105.     Ліфанова Я. В. Технологічні питання удосконалення роботи організації сучасними засобами реінжинірингу // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. - № 1. – С. 164-168.

106.     Колесник Ю. В. Механизм формирования и стратегического регулирования инновационных воспроизводственных процессов в рыночной экономике // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. - № 1. – С. 3-9.

107.     Адамов Б. И. Приоритеты прорва в информационную экономику // Вісн. екон. науки України. – 2006. - № 1. – С. 3-5.

108.     Довгий О. С. Концепція сталого розвитку в системі пріоритетів технологічного прогресу // Стратегія розвитку України. – 2006. - № 1. – С. 33-37.

109.     Сліпченко М. Ефективність дії трансмісійного механізму кредитування при формуванні інноваційної моделі розвитку економіки // Вісн. Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2006. - № 1. – С. 42-51.

110.     Кононенко С. В. Макроструктурні умови інноваційних процесів // Стратегія розвитку України. – 2006. - № 1. – С. 27-32.

111.     Виноградов О. А. Методи аналізу конкурентоспроможності впровадження інновацій на засадах маркетингу // Актуал. проблеми економіки. – 2006. - № 1. – С. 65-73.

112.     Мазур А. А. Современные инновационные структуры // Наука та інновації. – 2006. – Т. 2, № 1. – С. 90-96.

113.     Зінченко О. П. Інформаційне забезпечення маркетингової політики в системі трансферу технологій // Наука та інновації. – 2006. – Т. 2, № 1. – С. 111-115.

114.     Шарко М. В. Основные положения и категориальные понятия концепции инновационного развития экономики // Проблеми науки. - 2006. - № 1. - С. 9-16. - Библиогр.: 50 назв.

115.     Косенко О. П. Дослідження факторів інноваційного потенціалу на мезорівні // Вісн. екон. науки України. – 2006. - № 1. – С. 81-85.

116.     927661 65.053 Д44 Діагностика ризику інноваційних проектів (підприємства) // Діагностика стану підприємства: теорія і практика : монографія. - Х. : Інжек, 2006. – С. 223-260.

117.     Кондрашова-Діденко В. І. Концептуальні засади інтелектономіки // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2005. - № 75/76. – С. 68-70.

118.     Самойленко В. О. Інноваційна складова у формуванні конкурентних переваг національних економік // проблеми науки. – 2005. - № 12. – С. 10-17.

119.     Примак И. Инновационные дилеммы : [методология новинок] // Управление компанией. – 2005. - № 12. – С. 12-19.

120.     Тивончук С. О. Методологічні підходи щодо управління інноваційною діяльністю // Економіка АПК. - 2005. - № 12. - С. 67-71.

121.     Александрова В. П. Законодавча база і розвиток інноваційної сфери / В. П. Александрова, Т. І. Щедріна // Проблеми науки. – 2005. - № 12. – С. 40-46.

122.     Гончарова Н. П. Инновационная рента: экономическая природа и условия формирования // Актуал. проблеми економіки. – 2005. - № 11. – С. 3-12.

123.     Соломенко О. Є. Кількісний аналіз фінансового ризику інноваційних підприємств з використанням фінансових індикаторів // Проблеми науки. – 2005. - № 11. – С. 35-40.

124.     Копосов Г. А. Недискреционная политика регулирования инновационных процессов // Проблеми науки. – 2005. - № 11. – С. 8-13.

125.     Гуменюк Д. О. Участь держави у формуванні інноваційно-інвестиційного потенціалу // Фінанси України. – 2005. - № 10. – С. 51-59.

126.     Таньков К. М. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності у логістично орієнтованій виробничій системі / К. М. Таньков, О. М. Тридід // Проблеми науки. – 2005. - № 10. – С. 36-43.

127.     Виноградов О. А. Застосування інформаційних технологій у забезпеченні маркетингу інноваційної діяльності // Актуал. проблеми економіки. – 2005. - № 10. – С. 45-52.

128.     Петров В. М. Інноваційні пріоритети технічної політики АПК // Економіка АПК. – 2005. - № 7. – С. 11-17.

129.     Володін С. А. Державна підтримка інноваційної діяльності та створення наукоємного ринку // Вісн. аграрн. науки. – 2005. - № 7. – С. 11-16.

130.     Жилінська О. І. Розвиток інноваційної інфраструктури / О. І. Жилінська, Д. В. Чебекус // Фінанси України. – 2005. - № 7. – С. 57-67.

131.     Шуміхін В. Технополіси – двигун інноваційного розвитку регіонів / В. Шуміхін, Е. Захарченко // Інтелект. власність. – 2005. - № 7. – С. 32-37.

132.     Губайдуллина Ф. С. Глобализация инновационной деятельности // ЭКО. – 2005. - № 7. – С. 92-102.

133.     Єременко І. Ф. Комплексна система управління інноваційними процесами // Актуал. проблеми економіки. – 2005. - № 6. – С. 95-99.

134.     Зінченко О. П. Розвиток інноваційної інфраструктури як базового елементу міської інноваційної системи // Наука та інновації. – 2005. - № 6. – С. 10-13.

135.     Чікін С. Інноваційний менеджмент: врахування особливостей не патентного життя винаходів // Інтелект. капітал. – 2005. - № 5. – С. 55-60.

136.     Сердюк Т. В. Визначення пріоритетності реалізації інноваційних проектів // Формування ринк. відносин в Україні. – 2005. - № 5. – С. 42-49.

137.     Зарембо Ю. Г. Основные положения методики оценки эффективности инноваций (дискуссионная) // Проблеми науки. – 2005. - № 5. – С. 2-7.

138.     Володін С. Інноваційні провайдери - продуценти наукоємного ринку // Економіст. – 2005. - № 5. – С. 84-87.

139.     Семенов И. Стратегическая инновация и маркетинг: от противоположного к единству // Маркетинг. – 2005. - № 5. – С. 46-55.

140.     Дацій О. Упровадження та ефективність інноваційних проектів у виробництві // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2005. - № 4. – С. 178-183.

141.     Адрощук Г. А. Инвестиционные ресурсы инновационной деятельности // Проблеми науки. – 2005. - № 4. – С. 8-16.

142.     Черв’якова О. Концептуальні основи й підходи до проблеми регулювання інноваційної діяльності // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2005. - № 4. – С. 498-503.

143.     Шарко М. В. Использование программно-целевого подхода при прогнозировании результатов инновационной деятельности в условиях ограниченной информации // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. - № 4. – С. 6-11.

144.     Фролов Е. А. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау / Е. А. Фролов, Ю. Б. Рабынина // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. - № 4. – С. 11-13.

145.     Гончаренко А. П. Основні принципи ціноутворення в науково-інформаційній діяльності на корпоративних засадах // Наук.-техн. інформація. – 2005. - № 4. – С. 18-21.

146.     Глушко О. О. Активізація НДДКР у корпораціях: світовий досвід і Україна // Економіка і прогнозування. – 2005. - № 4. – С. 67-80.

147.     Миленкова Р. В. Інноваційна культура особистості як складова її загальної культури // Наука та наукознавство. – 2005. - № 4. – С. 94-101.

148.     Попова Е. Коммерциализация новаторских технологий : [мир. опыт] // РИСК. – 2005. - № 4. – С. 52-55.

149.     Завгородняя Е. А. Функциональный аспект инновационной динамики // Экон. теория. – 2005. - № 4. – С. 18-29.

150.     Федулова Л. І. Технологічне прогнозування в системі інноваційної економіки // Економіка і прогнозування. – 2005. - № 3. – С. 20-31.

151.     Дубова С. Інформаційно-технологічні проблеми у відносинах держави та суспільства // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2005. - № 3. – С. 464-468.

152.     Мартиненко В. Інвестиції в інновації: проблеми та шляхи їх розв’язання // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2005. - № 3. – С. 227-236.

153.     Федулова Л. І. Інноваційна теорія економічного розвитку // Проблеми науки. – 2005. - № 3. – С. 41-47.

154.     Шовкун И. А. Институциональный опыт и уроки для транзитивных экономик // Экон. теория. – 2005. - № 3. – С. 60-74.

155.     Дишкант О. Фінансові аспекти інноваційної діяльності // Вісн. Терноп. акад.. нар. госп-ва. – 2005. - № 2. – С. 104-110.

156.     Вовканич С. Соціогуманістичний контекст наукомісткої економіки інноваційного суспільства // Економіка України. – 2005. - № 2. – С. 53-58.

157.     Березюк Р. Товароінноваційна детермінанта економічного зростання / Р. Березюк, І. Михальчук // Вісн. Терноп. акад.. нар. госп-ва. – 2005. - № 2. – С. 53-63.

158.     Демьохін В. А. Інноваційна політика держави і проблеми інтелектуальної власності // Економіка і прогнозування. – 2005. - № 2. – С. 37-44.

159.     Скиба М. Державне управління структурно-інноваційними зрушеннями в економіці // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2005. - № 1. – С. 224-231.

160.     Пашута М. Т. Основні поняття та економічна сутність інноваційної діяльності / М. Т. Пашута, О. М. Шкільнюк // Формування ринк. відносин в Україні – 2005. - № 1. – С. 5-12.

161.     Денисенко М. Теоретичні основи структурно-інноваційної моделі економічного зростання / М. Денисенко, А. Гречан // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. - № 1. – С. 8-23.

162.     Козик В. В. Можливості та проблеми формування інноваційних структур // Регіон. економіка. - 2005. - № 1. - С. 195-202.

163.     Гаман М. Основні тенденції розвитку інноваційної діяльності в умовах становлення постіндустріальної економіки // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2005. - № 1. – С. 158-164.

164.     918596 65.5 К59 Козловский В. В. Тенденции усиления иновационности мегаэкономики / В. В. Козловский, Э. А. Лутохина // Мировая экономика: социально ориентированный подход : учеб. пособие для вузов / В. В. Козловский, Э. А. Лутохина. - Минск : УП "ИВЦ Минфина", 2005. – С. 141-166.

165.     918075 65.0 Э40 Гнилитская Е. В. Инновационный характер развития экономики в современном мире // Экономическая теория в ХХІ веке – 2 (9) : в 2 т. : [монография] / под ред. Ю. М. Осипова, В. В. Чекмарева, Е. С. Зотовой. - М. : Экономистъ, 2004. - Т. 2. Глобальное и национальное в экономике. – С. 751-760.

166.     925682 65.0 М20 Малий І. Й. Соціальна орієнтація НТП // Держава і ринок: філософія взаємодії : монографія / І. Й. Малий, М. І. Диба, М. К. Галабурда ; за заг. ред. І. Й. Малого ; МОН України, КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2005. – С. 245-260.

167.     Захарченко В. И. Комплексная оценка эффективности внедрения инновации // Обладнання та техніка для села… - 2004. - № 12. – С. 13-22.

168.     Юркевич О. М. Система пріоритетів державної фінансової підтримки науково-технічної інноваційної діяльності // Фінанси України. – 2004. - № 12. – С. 46-49.

169.     Галиця І. Система управління привілеями та активізація інноваційного процесу // Вісн. НАН України. – 2004. - № 11. – С. 25-36.

170.     Чечетов М. Інноваційна складова ринкової трансформації // Економіка України. – 2004. - № 11. – С. 4-14.

171.     Калюжный И. Л. Методологические основы интенсификации работ в процессе создания новой техники (инноваций) // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - № 11. – С. 109-116.

172.     П’ятницька Г. Т. Інноваційні стратегії в сучасних умовах господарювання: суть та наукові підходи до формування і вибору // Проблеми науки. – 2204. - № 11. – С. 21-29.

173.     Завгородня О. Структурна динаміка як фактор інноваційного розвитку національної економіки // Економіка України. – 2004. - № 11. – С. 34-41.

174.     Полонська Н. Реальні механізми інноваційного процесу // Справочник экономиста. – 2004. - № 10. – С. 79-81.

175.     Катаєв О. Підходи до комерціалізації послуг науково-технічної сфери та освіти / О. Катаєв, А. Меліхов // Економіка України. – 2004. - № 10. – С. 67-70.

176.     Денисюк В. Провідна та організаційна роль влади в інноваційному розвитку // Інтелект. власність. – 2004. - № 9. – С. 7-12.

177.     Лисенко В. С. Фінансові інститути у сфері інноваційної діяльності держави // Проблеми науки. – 2004. - № 9. – С. 13-20.

178.     Гончарова Н. П. Инновационная экономика: проблемы и приоритеты // Актуал. проблеми економіки. – 2004. - № 8. – С. 130-140.

179.     Міщенко В. І. Фінансові складові інноваційно-інвестиційної діяльності в регіоні // Актуал. проблеми економіки. – 2004. - № 8. – С. 41-51.

180.     Гаман М. Державна підтримка фінансування інновацій // Економіка України. – 2004. - № 8. – С. 44-49.

181.     Гаман М. Особливості поєднання ринкових і державних методів стимулювання науково-технологічної діяльності // Упр. сучас. містом. – 2004. - № 7/9. – С. 140-148.

182.     Прозоров В. Інноваційно-інформаційний розвиток світової економічної системи // Схід. – 2004. - № 7. – С. 19-22.

183.     Гончаренко М. Чинники ефективності інноваційної політики України // Інтелект. власність. – 2004. - № 5. – С. 6-9.

184.     Демежіна О. М. Інноваційний підхід до регулювання фінансової рівноваги підприємства // Проблеми науки. – 2004. - № 4. – С. 16-21.

185.     Бортник О. М. Інноваційна складова інвестування як фактор прискорення економічного розвитку / О. М. Бортник, Д. С. Костров // Формування ринк. відносин в Україні. – 2004. - № 4. – С. 31-36.

186.     Онищук І. Г. Формування організаційно-інвестиційного механізму реалізації інноваційних проектів і програм // Регіон. економіка. - 2004. - № 4. - С. 73-81.

187.     Гаман М. В. Ефективність інноваційної політики держави // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2004. - № 4. – С. 56-60.

188.     Бунин М. Экономическая сущность понятия инновация / М. Бунин, А. Эйдис // Междунар. с.-х. журн. – 2004. - № 4. – С. 13-15.

189.     Шевчук О. Б. Світ-системне ядро і його інформаціоналізація : [осередок інформаціоналізації та випереджаючого технол. розвитку сучас. світу] // Наука та наукознавство. – 2004. - № 4. – С. 86-97.

190.     Вовканич С. Соціогуманістична стратегія інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку // Регіон. економіка. - 2004. - № 3. - С. 41-52.

191.     Орлюк О. Проблеми фінансування і кредитування у сфері інноваційної діяльності // Інтелект. капітал. – 2004. - № 3. – С. 25-31.

192.     Гаман М. Державна стратегія розбудови національної системи інноваційного бізнесу // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2004. - № 3. – С. 199-206.

193.     Голуб А. Модель эффективности финансирования инноваций / А. Голуб, А. Чеботарев // Економіст. – 2004. - № 3. – С. 64-68.

194.     Лаврентів Л. В. Аналіз альтернативних джерел фінансування інноваційної діяльності підприємства // Регіон. економіка. - 2004. - № 3. - С. 245-250.

195.     Дацій О. І. Розвиток ринкових інноваційних інститутів // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2004. - № 3. – С. 70-74.

196.     Шевчук О. Б. Інформаційно-технологічна революція і її роль у розвитку світової економіки // Економіка і прогнозування. – 2004. - № 3. – С. 139-152.

197.     Радзієвська Л. Ф. Проблеми побудови системи статистичних показників науково-технологічного та інноваційного розвитку / Л. Ф. Радзієвська, І. Ю. Єгоров // Наук.-техн. інформація. – 2004. - № 2. – С. 39-44.

198.     Шарко М. В. Інформаційна підтримка управлінських рішень щодо інноваційної діяльності // Економіка і прогнозування. – 2004. - № 2. – С. 131-138.

199.     Гаман М. Особливості державного управління у сфері інноваційної діяльності // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2004. - № 2. – С. 158-165.

200.     Єгоров І. Ю. Макромоделі науково-технічного та інноваційного розвитку країни: проблеми побудови та використання / І. Ю. Єгоров, І. А. Жукович // Наука та наукознавство. – 2004. - № 2. – С. 46-55.

201.     Бражко О. В. Інтенсивність інноваційних процесів у народному господарстві // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2004. - № 2. – С. 23-27.

202.     Семів Л. К. Стратегія інноваційного розвитку держави та її вплив на людські ресурси // Регіон. економіка. – 2004. - № 2. – С. 7-22.

203.     Маліцький Б. А. З чого починати впровадження прогнозно-аналітичних досліджень в практику формування та реалізації науково-технічної політики держави / Б. А. Маліцький, О. С. Попович // Проблеми науки. – 2004. - № 2. – С. 2-8.

204.     Горська О. В. Проблема застосування економічних законів в інноваційному оновленні структури економіки // Проблеми науки. – 2004. - № 2. – С. 9-15.

205.     Гусєв В. О. Комплексна інноваційна експертиза у програмно-цільових методах реалізації пріоритетних інноваційних процесів / В. О. Гусєв, М. Ф. Гончаренко // Наук.-техн. інформація. – 2004. - № 1. – С. 30-38.

206.     Данько М. С. Методолічні особливості оцінки рівня трансакційних витрат у науково-інноваційній сфері // економіка і прогнозування. – 2004. - № 1. – С. 86-97.

207.     Тимощук Л. Аналіз методів оцінки ефективності інноваційних проектів // Інтелект. власність. – 2004. - № 1. – С. 39-44.

208.     Александрова В. П. Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності // Проблеми науки. – 2004. - № 1. – С. 22-29.

209.     Александрова В. П. Перспективи фінансування економіки знань // Економіка і прогнозування. – 2004. - № 1. – С. 71-85.

210.     908085 65.5-96 К95 Кучеренко В. Р. Кон’юнктура ринку науково-технічної продукції / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов // Основи економічної кон'юнктури : навч. посіб. для вузів / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов. - К. : Центр навч. літ., 2004. – С. 196-213.

211.     905126 65.9(4Укр) И66 Структурні реформи та інноваційний розвиток української економіки // Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський [та ін.]. - К. : Знання України, 2004. – С. 148-159.

212.     909048 65.9(4Укр)-55 Ю83 Юрченко Л. І. Технології в системі економічних і соціально-екологічних змін : навч. посіб. для студентів вузів / Л. І. Юрченко. - К. : ВД "Професіонал", 2004. – Із змісту: Головні економічні ознаки технологічної революції. – С. 74-83; Державне управління в області технологічного прогресу. – С. 129-171; Українська практика запровадження прогресивних технологічних систем - С. 140-151.

213.     907897 65.5-55 Э40 Економіка й організація інноваційної діяльності : підручник / під ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенко. - К. : Професіонал, 2004. - 960 с. – Із змісту: Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку, сутність та класифікація. – С. 11-129; Особливості процесу створення та формування попиту й організації. – С. 130-177; Стимулювання інноваційної діяльності. – С. 527-568; Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності. – С. 668-736.

214.     Жілінська О. І. Методичні аспекти аналізу та оцінки функціонування технопарків / О. І. Жілінська, О. І. Габрук // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2003. - № 66/67. – С. 27-29.

215.     Пічкур О. Особливості інноваційної діяльності на сучасному етапі // Інтелект. власність. – 2003. - № 12. – С. 34-38.

216.     Колодинський С. Б. Сучасні форми обміну інноваційними технологіями // проблеми науки. – 2003. - № 12. – С. 35-39.

217.     Шарко М. В. Державне регулювання інноваційних процесів // Актуал. проблеми економіки. – 2003. - № 12. – С. 168-179.

218.     Кушерець В. Науково-технологічні зони як осередки інновацій // Наука і суспільство. – 2003. - № 11/12. – С. 2-7.

219.     Микитенко В. В. Методологические основы прогнозирования эффективности прогрессивных технологий // Проблеми науки. – 2003. - № 11. – С. 41-47.

220.     Зимовець В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки // Економіка України. – 2003. - № 11. – С. 9-17.

221.     Одотюк І. В. Основні прогнозні сценарії розвитку сектора високих технологій в Україні // Проблеми науки. – 2003. - № 10. – С. 21-25.

222.     Мусіна Л. О. Пріоритетні напрями науково-технологічної та інноваційної політики // Формування ринк. відносин в Україні. – 2003. - № 9. – С. 3-12.

223.     Шкворець Ю. Ф. Інвестиції в науку та інновації: стан та перспективи // Формування ринк. відносин в Україні. – 2003. - № 9. – С. 27-29.

224.     Юркевич О. М. Фінансовий механізм сприяння розвиткові інноваційної діяльності // Формування ринк. відносин в Україні. – 2003. - № 9. – С. 19-23.

225.     Таньков К. М. Інформаційна модель інноваційного процесу / К. М. Таньков, В. М. Щербань // Проблеми науки. – 2003. - № 7. – С. 30-33.

226.     Гусєв В. Державна інноваційна політика: аспект інтернаціоналізації // Економіка України. – 2003. - № 6. – С. 77-84.

227.     Онишко С. В. Фінансовий потенціал інноваційного розвитку економіки // Фінанси України. – 2003. - № 6. – С. 67-75.

228.     Лазутін Г. І. Форми, методи та інструменти реалізації інноваційної політики // Актуал. проблеми економіки. – 2003. - № 6. – С. 50-57.

229.     Фісун А. О. Грошово-кредитна та інвестиційна політика як стимул інноваційного зростання виробництва // Формування ринк. відносин в Україні. – 2003. - № 5. – С. 20-25.

230.     Крупка М. І. Роль міжнародних фінансово-кредитних установ у формуванні інноваційного підприємництва // Фінанси України. – 2003. - № 4. – С. 88-96.

231.     Алейнікова О. В. Класифікація інновацій у суспільному виробництві // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2003. - № 4. – С. 5-8.

232.     Гусєв В. Фактори інтеграції та глобалізації у формуванні державної інноваційної політики / В. Гусєв, Г. Литвинов // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2003. - № 3. – С. 212-221.

233.     Гусєв В. Формування інноваційної культури як пріоритет державної інноваційної політики // Освіта і управління. – 2003. – Т. 6, № 2. – С. 85-91.

234.     Гусєв В. Державна інноваційна політика у форматі національної системи // Вісн. УАДУ. – 2003. - № 2. – С. 102-108.

235.     Гаман М. Механізми державної підтримки інноваційного розвитку економіки // вісн. УАДУ. – 2003. - № 2. – С. 59-66ю

236.     Очеретько Л. М. Основні умови переходу економіки до інноваційного типу розвитку // Держава та регіони. Серія: Держ. управління. – 2003. - № 1. – С. 89-94.

237.     Цигилик І. І. Інноваційна політика в системі підприємництва / І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - № 1. – С. 75-80.

238.     Савчук А. В. Особенности экономической оценки и выбора инновационных проектов // Актуал. проблеми економіки. – 2003. - № 1. – С. 69-75.

239.     Безземельна Т. О. Проблеми фінансування інноваційної діяльності // Держава та регіони. Серія: Держ. управління. – 2003. - № 1. – С. 7-10.

240.     Воронкова А. С. Інвестиційне забезпечення інноваційних проектів / А. С. Воронкова, Л. М. Кузьменко // Вісн. Акад. екон. наук України. – 2003. - № 1. – С. 49-53.

241.     Дацій О. І. Державна підтримка інновацій // Держава та регіони. Серія: Держ. управління. – 2003. - № 1. – С. 39-43.

242.     Алейнікова О. В. Адаптування функцій державного управління у сфері економіки до інноваційного розвитку // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. – 2003. - № 1. – С. 4-7.

243.     Дацій О. І. Державна підтримка інновацій // держава та регіони. Серія: Держ. управління. – 2003. - № 1. – С. 39-43.

244.     899782 65.049(4Укр) З-33 Запоточний І. В. Державне управління інноваційною політикою // Державне регулювання регіональної економіки : навч. посіб. / І. В. Запоточний, В. І. Захарченко ; за ред. В. І. Захарченка. - Х. : Одіссей, 2003. – С. 447-510.

899390 65.58 М58 Форми та методи стимулювання інноваційної діяльності в // Міжнародна інвестиційна діяльність : підручник / Д. Г. Лук'яненко [та ін.] ; за ред.