Вы здесь

Правові основи функціонування радіо в мережі Інтернет

(2019)

1. 990245 340.1 П68 Правові основи діяльності електронних ЗМІ // Правове регулювання інформаційної діяльності : навч. посіб. для внз / В. Ю. Жарких [та ін.] ; МОН України, Одес. нац. політехн. ун-т.- К. : Каравела, 2017. – С. 131-143.
2. 990180 347.77 А66 Андрусів У. Б. Правова охорона прав інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні : монографія / У. Б. Андрусів / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр прав. проблем інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : [Ліра-К], 2014. – 176 с.
3. 980145 67.9(4Укр)301 М25 Марущак А. І. Інформаційне право України : підручник / А. І. Марущак / МОН України. – К. : Дакор, 2011. – 456 с.
4. Андрусів У. Б. Правові засади переходу України на цифрове мовлення // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 4. – С. 249-253. – Бібліогр.: 18 назв.
5. Гоян О. Я. "Це не є радіомовлення?"... : [про специфіку функціонування радіомовлення в Інтернеті] / О. Я. Гоян, В. В. Гоян // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – № 1. – С. 53-58. – Бібліогр.: 5 назв.
6. Діброва І. В. Тенденції розвитку інтернет-радіо в Україні // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2011. – № 2. – С. 45-49. – Бібліогр.: 12 назв.
7. Друк В. В. Практичні аспекти реалізації основних напрямів державної політики в інформаційній сфері // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 17. – С. 103-105.
8. Кодинець А. Теоретичні проблеми правозастосування у сфері інформаційних відносин // Право України. – 2015. – № 7. – С. 96-104. – Бібліогр.: 26 назв.
9. Котляревський Я. В. Основні засади діяльності державного комітету з питань телебачення і радіомовлення України як суб'єкта інформаційної сфери / Я. В. Котляревський, А. М. Штангрет, О. В. Мельников // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 5. – С. 15-22. – Бібліогр.: 25 назв.
10.  Марчук М. П. Контроль та нагляд у сфері телебачення і радіомовлення // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013. – № 1. – С. 138-141.
11.  Стройко І. А. Способи вільного використання програм організацій мовлення у цифрову еру. Обмеження суміжних прав організацій мовлення // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 1. – С. 230-234. – Бібліогр.: 6 назв.
12.  Червякова, О. Сутнісні ознаки та види інформаційних ресурсів як об'єктів державного управління // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2012. – № 3. – С. 176-184.
13.  Дмитровський О. Інтернет-радіо в Україні: тенденції розвитку [Електронний ресурс] // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Журналістика. - 2015. - Вип. 40. - С. 358-362. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2015_40_37