Вы здесь

Соціальна реабілітація людей, що страждають наркозалежністю

1.      941895 88.8 В14 Ваисов С. Б. Наркотическая и алкогольная зависимость : практ. рук. по реабилитации детей и подростков / С. Б. Ваисов. – М. : Наука и Техника, 2008. – 272 с.

2.      934091 88.4 К62 Кольцова О. В. Психология работы с наркозависимыми / О. В. Кольцова. – СПб. : Речь, 2007. – 160 с.

3.      939609 88.8 Л63 Лисецкий К. С. Психология и профилактика наркотической зависимости / К. С. Лисецкий, Е. В. Литягина. – Самара : Бахрах-М, 2008. – 224 с.

4.      953855 60.5 Л84 Лукашевич М. П. Соціальна робота з людьми, залежними від психоактивних речовин // Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : підруч. для вузів / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К. : Каравела, 2009. – С. 233-255.

5.      984944 74.58 П24 Романовська Л. І. Напрями соціально-педагогічної роботи з наркозалежними в реабілітаційних центрах // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [голова ред. ради А. О. Монаєнко ; редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.].- Запоріжжя : КПУ. – 2016. - Вип. 47 (100). – С. 152-158. – Бібліогр.: 8 назв.

6.      964963 60.5 С69 Социальная работа с лицами, злоупотребляюшими наркотиками // Социальная работа с различными группами населения : учеб. пособие для вузов / под ред. Н. Ф. Басова. – М. : КНОРУС, 2012. – С. 430-443.

7.      Вовкогон О. Ю. Реабілітація від наркотичних речовин: інституційний вимір // Наук. зап. Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад". Серія: Соціол. науки. - 2009. - Т. 96. - С. 94-99.

8.      Зенцова Н. И. Особенности когнитивных факторов психосоциальной адаптации лиц, зависимых от героина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, Психология. - 2007. - № 3. - С. 88-95.

9.      Копытин А. И. Изменение психического и социального статуса наркозависимых в ремиссии при груповой арт-терапии / А. И. Копытин, О. В. Богачев // Психол. журн. – 2009. - Т. 30, № 1. – С. 86-95. – Библиогр.: 25 назв.

10.  Мурашкевич О. А. Підходи до профілактики вживання психоактивних речовин підлітками в діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 3. – С. 43-51.

11.  Соловова Н. А. Личностные предикторы успешности реабилитации наркозависимых / Н. А. Соловова, Е. С. Калмыкова, М. А. Падун // Психол. журн. – 2009. - Т. 30, № 4. – С. 73-86. – Библиогр.: 37 назв.

12.  Тымкив К. Спаси и излечи : [реабил. центры для наркозависимых] // Корреспондент. - 2012. - № 4. - С. 32-34.

13.  Шендеровський К. С. Проблеми наркозалежності: що пропонує соціальна служба за діючою "Київською соціальною моделлю" // Соц. працівник. - 2007. - № 11. - С. 2-16.

14.  Щербина Л. Ф. Методичні підходи до психологічної реабілітації осіб, залежних від нарокотичних речовин // Практ. психологія та соц. робота. - 2002. - № 8. - С. 20-31.

15.  Чернецька Ю. І. Соціально-педагогічна робота з ресоціалізації наркозалежних осіб в умовах реабілітаційних центрів: експериментальне дослідження [Електронний ресурс] // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. - 2015. - № 37. - С. 134-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuP_2015_37_23

16.  Шпак В. П. Специфіка соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів [Електронний ресурс] // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. науки. - 2015. - № 37. - С. 140-147 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuP_2015_37_24 та ін.