Вы здесь

Механізми подолання дитячої бездоглядності в державному управлінні

 1. 940332 60.5 Д 44 Дивицына Н. Ф. Положение беспризорных и безнадзорных детей и меры их социальной поддержки // Дивицына Н. Ф. Социальная работа с детьми группы риска : крат. курс лекций для вузов / Н. Ф. Дивицына. - М. : ВЛАДОС, 2008. - С. 125-186.
 2. 901172 60.5 Д36 Забезпечення прав бездоглядних та безпритульних дітей, діяльність закладів соціального захисту // Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2002 року / Держ. ком. України у справах сім`ї та молоді, Держ. ін-т проблем сім`ї та молоді ; [редкол.: В. І. Довженко та ін.]. - К. : [б. в.], 2003. - С. 136-143.
 3. 965858 60.5 К 20 Капська А. Й. Технології соціальної роботи з бездоглядними та безпритульними дітьми // Капська А. Й. Соціальна робота : навч. посібник / А. Й. Капська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Слово, 2011. - С. 293-341.
 4. 920548 60.5 П44 Поддубная Т. Н. Бродяжничество и безнадзороность как социальная проблема // Поддубная Т. Н. Управление системой социальной защиты детства : учеб. пособие для вузов / Т. Н. Поддубная, А. О. Поддубный. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - С. 321-328.
 5. 969073 60.5 П78 Про проблему бездомних громадян та безпритульних дітей і шляхи її подолання : парламентські слухання, 22 грудня 2003 року / Комітет Верховної Ради України [та ін. ; підгот.: Грабко З. Т., Запорожановою Г. І., Іщенком В. В]. - К. : [АТОПОЛ], 2004. - 376 с.
 6. 964090 60.5 П 37 Платонова Н. М. Технология социальной работы с бездомными и безнадзорными детьми // Платонова Н. М. Социальная работа с бездомными : учеб. пособие для среднего проф. образования / Н. М. Платонова. - М. : Академия, 2011. - С. 128-146.
 7. Габора Л. Роль дозвіллєвої діяльності у профілактиці дитячої бездоглядності // Рід. шк. - 2009. - № 10. - С. 35-39.
 8.  Доля І. М. Подолання дитячої безпритульності: міжнародна та вітчизняна практика // Стратегічні пріоритети. - 2010. - № 1. - С. 55-59.
 9. Жданович О. Бездоглядність і безпритульність дітей // Соц. педагог. - 2009. - № 3. - С. 48-58.
 10. Карпачова Н. І. Роль сім’ї, суспільства і держави в недопущенні бездоглядності, безпритульності та насильства щодо дітей  // Бюл. Мін-ва юстиції України. - 2011. - № 5. - С. 5-12.
 11. Лопатченко І. М. Механізм реалізації державної політики профілактики соціального сирітства // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 8. - С. 131-135.
 12. Макійчук Т. Правове забезпечення соціальної підтримки дітей, які не мають належного батьківського піклування, до надання їм юридичного статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування // Підприємництво, госп-во і право. - 2008. - № 9(153). - С. 107-112.
 13. Мітіна С. Соціальні чинники бездоглядності підлітків // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. Серія: Психологія. Педагогіка. Соц. робота. - 2013. - № 1. - С. 74-77. - Бібліогр.: 12 назв.
 14. Оржеховська В. Проблеми дитячої бездоглядності в Україні: аналіз та пошуки шляхів подолання // Рід. шк. - 2009. - № 5-6. - С. 33-35.
 15. Присяжнюк С. Причини дитячої бездоглядності. Організація соціального захисту учнів // Соц. педагог. - 2009. - № 12 (груд.).
 16. Рогач З. І. Піклування й турботу суспільства безпритульним і бездоглядним "дітям вулиці" // Соц. педагогіка: теорія та практика. - 2010. - № 3. - С. 71-76.
 17. Середницька І. А. Чинники проблеми бродяжництва дітей в Україні та шляхи їх подолання // Південноукр. правнич. часопис. - 2012. - № 1. - С. 44-45.
 18. Суханова А. Є. Критерії ефективності процесу соціально-педагогічної реабілітації безпритульних підлітків // Вісн. Харків. держ. академії культури. - 2012. -  № 36. - С. 287-293.
 19. Ящук Л. П. Ресурсне забезпечення в організації протидії соціальному сирітству на рівні місцевого самоврядування // Аспекти публічного управління. - 2015. - № 7-8. - С. 94-102.
 20. Горобець І. В. Профілактика дитячої безпритульності та бездоглядності як напрям діяльності органів державної влади [Електронний ресурс] / І. В. Горобець. // Держ. будівництво. - 2011. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_2_50
 21. Журавель О. Є. Адміністративно-правовий механізм протидії безпритульності та бездоглядності дітей в Україні [Електронний ресурс] / О. Є. Журавель // Право і Безпека. - 2009. - № 4. - С. 107-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2009_4_25
 22. Кривачук Л. Ф. Актуальні проблеми соціально-правового захисту бездоглядних і безпритульних дітей: окреслення специфіки [Електронний ресурс] / Л. Ф. Кривачук. // Демократ. врядування. - 2014. - Вип. 14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2014_14_9
 23. Кривачук Л. Ф. Теоретичні аспекти дитячої бездоглядності та безпритульності в Україні [Електронний ресурс] / Л. Ф. Кривачук // Теорія та практика держ. управління. - 2011. - Вип. 2. - С. 191-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2011_2_32
 24. Кривачук Л. Ф. Державна політика у сфері охорони дитинства: причини дитячої бездоглядності та безпритульності [Електронний ресурс] / Л. Ф. Кривачук, Е. І. Костишин // Унів. наук. зап. - 2014. - № 4. - С. 204-210. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2014_4_28
 25. Малишко І. В. Передумови виникнення та становлення форм влаштування безпритульних та бездоглядних дітей [Електронний ресурс] / І. В. Малишко // Право і сусп-во. - 2015. - № 5. - С. 74-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_5_15
 26. Рень Л. В. Причини дитячої бездоглядності та безпритульності: спроба комплексного аналізу [Електронний ресурс] / Л. В. Рень // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Серія: Пед. науки. - 2013. - № 11(2). - С. 102-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_11(2)__17
 27. Тимкович І. І. Співвідношення понять "діти вулиці", безпритульні, бездоглядні, соціальні сироти та діти, позбавлені батьківського піклування [Електронний ресурс] / І. І. Тимкович // Юрид. вісн. Повітряне і космічне право. - 2010. - № 2. - С. 84-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2010_2_25
 28. Тихоненко Л. Л. Проблеми дитячої бездоглядності та безпритульності в Україні [Електронний ресурс] / Л. Л. Тихоненко // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутріш. справ. - 2012. - № 1. - С. 148-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdv_s_2012_1_22