Вы здесь

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України

1.      979774 65.9(4Укр)8 Г79 Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності  : підруч. для ВНЗ / О. П. Гребельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр.-амер. гуманітар. ін-т «Вісконсін. міжнар. ун-т (США) в Україні». - 4-те вид., перероб. і допов. - К. : Центр учб. літ., 2013. - 228 с. - Бібліогр.: с. 224-225. – Із змісту: Характеристика показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. – С. 339-342.

2.      966038 65.9(4Укр)8 З-78 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. для ВНЗ / за ред. Шкурупій О. В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вищ. навч. заклад Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». - К. : Центр учб. літ., 2012. - 248 с. - Бібліогр. в кінці розд.

3.      986491 65.9(4Укр)8 З-78 Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон : монографія / за ред. Ю. Г. Козака ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 241 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 236-240 (75 назв). – Із змісту: Підприємство в системі зовнішньоекономічної діяльності. – С. 60-69 ; Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. – С. 159-235.  

4.      977610 65.9(4Укр)8 О-75 Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. для ВНЗ / за ред. Ю. Г. Козака, Т. Спорека ; МОН України, Одес. нац. екон. ун-т ; Екон. ун-т у Катовіцах ; [авт.: Ю. Г. Козак та ін.]. - Вид. 5-те, перероб. та доп. - К. ; Катовіце : Центр учб. літ., 2016. - 290 с. : портр., табл., схеми. - Бібліогр.: с. 285-289 (75 назв). – Із змісту: Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. – С. 177-284.

5.      972723 65.050.9(4Укр) Ф79 Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 листоп. 2013 р. / Клас. приват. ун-т ; [редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2013. – 592 с. : табл. – Із змісту: Управління ефективністю зовнішньоекономічних операцій підприємства / О. В. Бурякова. - С. 458-461.

6.      Андрійчук В. Г. Теоретичні аспекти окремих елементів промислової складової зовнішньоекономічної політики України / В. Г. Андрійчук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. - № 3/4. – С. 13-20.

7.      Бабірлі У. Х. Напрямки розширення експортного потенціалу вітчизняних підприємств на ринках ЄС / У. Х. Бабірлі, С. В. Князь, О. П. Павленко // Економіка та держава. - 2017. - № 3. - С. 25-30. - Бібліогр.: 10 назв.

8.      Васюк Т. В. Методи дослідження та визначення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання / Т. В. Васюк // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 3 (165). - С. 131-136. - Бібліогр.: 11 назв.

9.      Папп В. В. Формування стратегії удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні / В. В. Папп, В. А. Лендєл // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 6. - С. 100-106.

10.  Череп А. В. Теоретико-прикладні основи зовнішньоекономічної діяльності підприємств / А. В. Череп, А. Г. Мартоян // Формування ринк. відносин в Україні. - 2014. - № 9. - С. 85-87. - Бібліогр.: 9 назв.

11.  Чорна Н. П. Напрямки і перспективи входження України до міжнародного економічного співтовариства / Н. П. Чорна // Формування ринк. відносин в Україні. - 2017. - № 2. - С. 13-18. - Бібліогр.: 7 назв.

12.  Шеремета К. Ю. Фактори, які впливають на зовнішньоекономічну діяльність підприємств / К. Ю. Шеремета // Вісн. ЗНУ. Екон. науки. - 2013. - № 1. - С. 44-49. - Бібліогр.: 14 назв