Вы здесь

Розвиток сільських територій України (2002-2011)

(2017)

 1. Павлов О. І. Різновиди сільських територій та їхні функціональні моделі // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 116-123.

 2. Важинський Ф. А. Вплив економічної кризи на розвиток сільських територій / Ф. А. Важинський, А. В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 195-199. – Бібліогр.: 7 назв.

 3. Залуцький І. Р. Обгрунтування пріоритетів розвитку сільських територій в умовах системності економічних реформ // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 67-75. – Бібліогр.: 17 назв.

 4. Богиня Д. Українське село вимирає: національна небезпека / Д. Богиня, К. Якуба // Економіка України. - 2011. - № 4. - С. 56-66.

 5. Кубіцький Ю. С. Сучасна модель та парадигма управління сільськими територіями // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 3. – С. 143-149. – Бібліогр.: 12 назв.

 6. Залуцький І. Р. Актуалізація пріоритетів державної політики розвитку сільських територій // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 51-59. – Бібліогр.: 22 назв.

 7. Кубіцький Ю. С. Тенденції розвитку системи управління сільськими територіями в Україні в кінці XX - на початку XXI століття // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 2 (117). – С. 122-127. – Бібліогр.: 12 назв.

* * *

 1. Гоголь Т. В. Методологічні основи державного регулювання розвитку сільських територій // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 23. - С. 91-95.

 2. Єрмоленко В. Правова природа відносин сталого розвитку сільських територій // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 12 (180). – С. 118-120. – Бібліогр.: 10 назв.

 3. Цибок В. О. Забезпечення ефективності реалізації цільових програм розвитку українського села // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 12 (115). – С. 214-217.

 4. Головня О. М. Економічне зростання сільського господарства як напрям забезпечення сталого соціального розвитку сільських територій // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 30-33.

 5. Збарський В. К. Сталий розвиток сільських територій: проблеми і перспективи // Економіка АПК. – 2010. – № 11. – С. 129-136.

 6. Барановський М. Депресивність сільських територій України: методи оцінки, регіональні відмінності та шляхи їх подолання // Економіка України. - 2010. - № 11. - С. 57-69.

 7. Могильний О. М. Державна політика у розвитку сільських територій // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 125-131.

 8. Булах Т. М. Соціально-економічний розвиток села в умовах реформування економіки // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 10 (113). – С. 197-200.

 9. Хвесик М. А. Розвиток продуктивних сил сільських територій // Вісник аграр. науки. - 2010. - № 8. - С. 5-10.

 10. Кубіцький Ю. С. Головні особливості концепції сталого розвитку у сфері соціально-економічного розвитку сільських територій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 7-8. – С. 163-167 (№ 8).

 11. Малік М. Й. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та екологобезпечного агропромислового виробництва / М. Й. Малік, М. А. Хвесик // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – С. 3-12.

 12. Сахаров О. В. Методи державного регулювання сільського господарства регіону // Економіка та держава. – 2010. – № 5. – С. 116-117. – Бібліогр.: 9 назв.

 13. Кубицький Ю. С. Категоріально-поняттєвий апарат проблеми дослідження соціально-економічного розвитку сільських територій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 5. – С. 90-94. – Бібліогр.: 22 назв.

 14. Куценко В. І. Депресивні сільські території: шляхи подолання // Агросвіт. – 2010. – № 5. – С. 2-5. – Бібліогр.: 8 назв.

 15. Жибак М. М. Концептуальні засади державного регулювання відтворення та використання трудового потенціалу села // Економіка та держава. – 2010. – № 5. – С. 20-22. – Бібліогр.: 11 назв.

 16. Кубицький Ю. С. Категоріально-поняттєвий апарат проблеми дослідження соціально-економічного розвитку сільських територій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 5. – С. 90-94. – Бібліогр.: 22 назв.

 17. Залуцький І. Р. Сільські території як об'єкт розвитку: питання унормування сутності поняття // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 33-40. – Бібліогр.: 22 назв.

 18. Притула Х. М. До питання про роль і місце сільських територій в сучасній економічній політиці держави // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 37-45. – Бібліогр.: 17 назв.

 19. Рогожин О. Г. Моделювання соціально-економічного механізму відтворення сільського населення України // Наук.-техн. інформація. - 2010. - № 2. - С. 7-14.

 20. 962311 65.9(4Укр)-96 П64 Бородіна О. Потенціал ендогенного розвитку у сільській місцевості // Потенціал ендогенного зростання економіки України / за ред. Скрипниченко М. І. ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К. : [б. в.], 2010. – С. 177-184.

* * *

 1. Крисанов Д. Кластеризація економічної діяльності та обслуговування як інструмент сталого розвитку сілських територій / Д. Крисанов, Л. Удова // Економіка України. - 2009. - № 10. - С. 69-75.

 2. Павлов О. І. Селяноцентризм як висхідний принцип розбудови сільських територій України // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 9. - С. 14-17.

 3. Павлов О. І. Сільський розвиток та розвиток сільських територій: процесуальний та об’єктний прояви // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 7. - С. 17-20.

 4. Бородіна О. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення / О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України. - 2009. - № 4. - С. 74-85.

 5. Чухно І. А. Удосконалення організаційного механізму державного управління розвитком сільських територій // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2009. – № 3. – С. 72-78. – Бібліогр.: 10 назв.

 6. Павлов О. І. Модель управління сільськими територіями України : просторовий вимір / О. І. Павлов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.. – 2009. – № 3. – С. 114-118. – Бібліогр.: 10 назв.

 7. Прокопа І. В. Формування передумов багатофункціонального розвитку села: інвестиційний аспект // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 2. – С. 71-82.

 8. Павлов О. І. Трансформація функціональної моделі сільських територій України в умовах глобалізації // Статистика України. – 2009. – № 2. – С. 107-112.

 9. Гоголь Т. В. Концептуальні засади державного регулювання розвитком сільських територій // Упр. сучас. містом. - 2009. - № 1-4/1-12. - С. 123-129.

* * *

 1. Крисанов Д. Ф. Забезпечення сталого розвитку сільських територій (порівняльний аналіз Програм України та Польщі) // Агросвіт. - 2008. - № 14. - С. 4-15.

 2. Барановський М. Ключові проблеми ідентифікації сільських депресивних територій // Економіка України. - 2008. - № 7. - С. 65-73.

 3. Малік М. І. Проблеми розвитку сільських територій / М. І. Малік, В. А. Пулім // Стратегія розвитку України. – 2008. – № 1-2. – С. 647-651.

 4. Лісовський А. В. Методичні підходи до оцінювання сільських територій України / А. В. Лісовський // Економіка АПК. – 2007. – № 8. – С. 123-130.

 5. Славов В. П. Економіко-енергетична система сталого розвитку сільських територій / В. П. Славов, О. В. Коваленко // Вісн. аграр. науки. - 2007. - № 8. - С. 68-71.

 6. Третяк А. М. Розвиток сільських територій як один із пріоритетів економічної політики держави // Агроінком. – 2007. – № 1-2. – С. 80-84.

* * *

 1. Щербатюк В. В. Сільські території: деякі аспекти організації їх розвитку // Агроінком. – 2006. – № 11-12. – С. 66-70.

 2. Павлов О. Парадигма сільського розвитку // Економіка України. - 2006. - № 7. - С. 41-48.

 3. Саблук П. Т. Розвиток сільських територій — запорука відродження аграрної України // Вісн. аграр. науки. - 2006. - № 5. - С. 21-23.

 4. Мостовий Л. М. Соціально-економічний розвиток сільських територій // Економіка АПК. – 2006. – № 2. – С. 136-140.

 5. Павлов О. Сільські території в контексті концепції сталого розвитку // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2006. - № 1. - С. 247-254.

* * *

 1. Фурсенко М. І. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 51-55.

 2. Саблук П. Т. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 4-12.

 3. Дем`яшина О. А. Науково-методичні й організаційні засади розвитку сільських територій // Економіка АПК. – 2005. – № 6. – С. 122-128.

 4. Мішенін Є. В. Соціально-економічні та екологічні напрями розвитку сільських територій / Є. В. Мішенін, Р. П. Косодій // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 98-105.

 5. Прокопенко О. Ю. Сутність, роль та місце "сільського поселення" в розрізі регіональної економіки // Регіональна економіка. – 2005. – № 4. – С. 138-145.

 6. Юрчишин В. В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектору економіки // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 3-10.

 7. Павлов О. Типізація сільських територій за рівнем їх урбанізованості // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2005. - № 2. - С. 265-270.

 8. Павлов О. Сільські поселення як елементи інтегральної системи розселення та територіального устрою України // Освіта і управління. - 2005. - Т. 8, № 2. - С. 110-114.

 9. Павлов О. Концепції розвитку сільських територій у 1960-1980-ті роки // Вісник Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2005. - № 1. - С. 64-69.

* * *

 1. Лич В. Економічна активність сільського населення // Україна: аспекти праці. - 2004. - № 4. - С. 8-13.

 2. Кононенко В. Реструктуризація державного управління соціальним розвитком села // Україна: аспекти раці. - 2003. - № 7. - С. 38-41.

 3. Прокопа І. Депресивність аграрних територій: український вимір // Економіка України. - 2003. - № 7. - С. 59-66.

 4. Орлатий М. розвиток сільського адміністративного району: досвід, проблеми // Вісн. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2003. - № 1. - С. 285-293.

 5. Мельник А. Ф. Управлінські аспекти економічного й соціального розвитку сільських поселень як елементів територіальних систем / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський // Регіон. економіка. - 2002. - № 2. - С. 152-163.