Вы здесь

Державний борг України (2000-2010)

(2017)

 1. Мних А. М. До питань стратегічної діяльності держави в управлінні державним боргом / А. М. Мних // Агроінком. – 2010. – № 10-12. – С. 57-59.

 2. Бідак П. П. Моделювання структури державного боргу / П. П. Бідак // Формування ринк. відносин в Україні. – 2010. – № 7-8. – С. 30-34 (№ 8).

 3. Калитчук В. М. Оцінка і напрями управління ризиками умовних боргових зобов'язань держави / В. М. Калитчук // Формування ринк. відносин в Україні. – 2010. – № 6 (109). – С. 183-191. – Бібліогр.: 27 назв.

 4. Семко Т. В. Вплив державного боргу на стійке функціонування національної економіки // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 6. - С. 6-11.

 5. Калитчук В. М. Оцінка ризиків, пов'язаних з державним боргом України / В. М. Калитчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 4. – С. 37-45. – Бібліогр.: 14 назв.

 6. Тамарева В. В. Аналіз впливу зовнішнього боргу на економічний розвиток держави / В. В. Тамарева, В. В. Георгішан // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.. – 2010. – № 2. – С. 198-201. – Бібліогр.: 5 назв.

 7. Крисоватий А. Фіскальні межі експансії боргових фінансів в Україні // Вісн. ТНЕУ. - 2010. - № 2. - С. 14-24.

 8. Філоненко К. М. Зовнішній борг України: аналіз динаміки та структури / К. М. Філоненко // Статистика України. – 2010. – № 2. – С. 31-36. – Бібліогр.: 9 назв.

 9. Ходжаян А. О. Боргова політика та її роль у забезпеченні макроекономічної стабільності / А. О. Ходжаян // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2 (104). – С. 220-228.

 10. Мних А. М. Механізм оцінки боргового тягаря в Україні як спосіб підвищення ефективності державних запозичень // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 1. - С. 14-17.

* * *

 1. Мних А. М. Проблема зовнішньої заборгованості та методи її розв`язання / А. М. Мних // Економіка та держава. – 2009. – № 12. – С. 47-48. – Бібліогр.: 6 назв.

 2. Вахненко Т. Трансформація боргової моделі України у кризовий період / Т. Вахненко // Вісник НБУ. – 2009. – № 11 (165). – С. 40-45.

 3. Акчуріна Ю. М. Теоретико-методологічні аспекти факторів впливу на зовнішній державний борг України / Ю. М. Акчуріна // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2009. – № 1. – С. 5-10.

* * *

 1. Касич А. О. Вплив зовнішнього боргу на інвестиційну активність економічної системи // Фонд. рынок. - 2008. - № 12. - С. 24-30.

 2. Свєтлов О. Зовнішній борг та його складові у ракурсі фінансового розвитку держави / О. Свєтлов // Фін. ринок України.. – 2008. – № 7-8. – С. 15-16.

 3. Вахненко Т. Державний борг України: поточний стна і ризики // Економіка України. - 2008. - № 7. - С. 37-46.

 4. Федосов В. М. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту / В. М. Федосов, О. А. Колот // Фінанси України. – 2008. – № 3. – С. 3-33. – Бібліогр.: 20 назв.

* * *

 1. Буковинський С. А. Зростання корпоративного зовнішнього боргу України: макроекономічні наслідки та ризики для економіки / С. А. Буковинський, А. А. Гриценко, Т. Є. Унковська // Фінанси України. – 2007. – № 10. – С. 3-18.

 2. Вахненко Т. Моделювання макроекономічних факторів зовнішніх запозичень та їх вплив на розвиток економіки України // Економіка України. - 2007. - № 7. - С. 15-23.

 3. Міщенко В. І. Вплив чинників бюджетно-боргової політики на дію трансмісійного механізму в Україні : [трансмісія параметрів інтрументів впливу грошово-кредитної політики на стан екон. системи України] / В. І. Міщенко, Р. С. Лисенко // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 12-23. – Бібліогр.: 10 назв.

 4. Заверуха І. Правові проблеми класифікації державного боргу // Право України. - 2007. - № 3. - С. 51-55.

 5. Іваненко Ю. До питання розкриття інформації про державний борг / Ю. Іваненко, А. Мамишев // Вісн. НБУ. - 2007. - № 3. - С. 20-22.

 6. Юрий С. Управление ростом на основе долга и Украина // Журн. европ. єкономики. - 2007. - Т. 6, № 1. - С. 6-30.

 7. Кучер Г. Вплив державного боргу на економічне становище в Україні // Вісн. КНТЕУ. - 2007. - № 1. - С. 43-52.

 8. Вахненко Т. Концептуальні засади упраління зовнішнім національним боргом України // Економіка України. - 2007. - № 1. - С. 14-23.

 9. Ф78988 65.5 Э40 Формування іміджу України як позичальника // Економічні проблеми XXI століття: міжнародний та український виміри : монографія / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – С. 546-558.

 10. 26. Ф78988 65.5 Э40 Боргова політика України // Економічні проблеми XXI століття: міжнародний та український виміри : монографія / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – С. 526-541.

* * *

 1. Вахненко Т. Теоретичні засади формування зовнішнього національного боргу // Вісн. НБУ. - 2006. - № 9. - С. 16-37.

 2. Козій Т. В. Управління державним боргом у забезпеченні боргової безпеки України // Стратегія розвитку України. - 2006. - № 1. - С. 118-121.

 3. Царук О. В. Інформаційне забезпечення статистичного аналізу та оцінки державного боргу України // Наук.-техн. інформація. - 2006 .- № 1. - С. 35-38.

 4. Жовтанецький О. М. особливості формування державного боргу в Україні // Вісн. екон. науки України. - 2006. - № 1. - С. 57-60.

* * *

 1. Заверуха І. Теоретико-правові передумови визначення інституту державного боргу // підприємництво, госп-во і право. - 2005. - № 12. - С. 127-130.

 2. Драчук Ю. В. Державний борг у фінансовій політиці України // Формування ринк. відносин в Україні. - 2005. - № 10. - С. 3-8.

 3. Зражевська Н. В. Механізми реструктуризації зовнішнього державного боргу // Фінанси України. - 2005. - № 9. - С. 47-55.

 4. Авксентьєв Ю. Місцеві боргові зобовязання у фінансуванні соціально-економічних програм // Банк. справа. - 2005. - № 5. - С. 67-75.

 5. 927154 65.58 М58 Зовнішній борг України та його структура // Міжнародні фінанси : навч. посіб. / кол. авт.: О. М. Мозговий [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Мозгового. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 462-469.

* * *

 1. Жалило Я. Долги как двигатель развития // Інвестиції: практика та досвід. - 2004. - № 22. - С. 6-7.

 2. Колот О. Інституціональні основи управління державним боргом, сучасні тенденції у формуванні боргових служб // Ринок цінних паперів України. - 2004. - № 9/10. - С. 15-19.

 3. Марченко С. М. Політичні ризики та державний борг // Актуал. проблеми економіки. - 2004. - № 8. - С. 91-99.

 4. Вахненко Т. Реструктуризація зовнішнього боргу комерційним кредитором: методи і умови засосування // Економіст. - 2004. - № 8. - С. 23-27.

 5. Міхно О. Прощення боргу за цивільним законодавством України // Підприємництво, госп-во і право. - 2004. - № 5. - С. 24-28.

 6. Рак Р. В. Теоретичні засади й можливості використання боргової стратегії // Фінанси України. - 2004. - № 5. - С, 76-83.

 7. Мних А. М. Проблема розподілу зовнішнього державного боргу та активів колишнього СРСР між Україною та РФ // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - № 4. - С. 27-30.

 8. Вахненко Т. Граничний розмір державного боргу України // Банк. справа. - 2004. - № 4. - С. 33-44.

 9. Вахненко Т. Соціально-економічні фактори формування зовнішньої заборгованості // Економіка України. - 2004. - № 3. - С. 18-26.

 10. Губар В. Основні засади управління державним зовнішнім боргом, сформовані міжнародною практикою // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2004. - № 3. - С. 247-253.

 11. Губар В. Проблеми використання в Україні світового досвіду управління зовнішнім державним боргом // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2004. - № 1. - С. 244-249.

 12. 915992 65.9(4Укр)261 Ч-57 Чечетов М. В. Державний борг. Напрямки державної боргової політики // Чечетов М. В. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. для внз / М. В. Чечетов, Н. Ф. Чечетова, А. Ю. Бережна / МОН України, Харків. нац. екон. ун-т. – Х. : ІНЖЕК, 2004. – Ч. 1. - С. 214-248.

* * *

 1. Потапенко Н. Т. Рынок государственных долгов: восстановление будет невозможным // Фонд. рынок. - 2003. - № 48. - С. 28-30.

 2. Щуриков А. Украина: тенденции развития экономики и государственный долг // Рынок цен. бумаг. - 2003. - № 20. - С. 75-79.

 3. Марченко С. М. Індикатори боргової безпеки України // Фінанси України. - 2003. - № 12. - С. 9-15.

 4. Бондарук Т. Г. Мехінізм управління та обслуговування державного боргу // Фінанси України. - 2003. - № 4. - С. 14-18.

 5. Киселев С. Долговая политика или долговая яма? : [внеш. долг Украины] // Энергет. политика Украины. - 2003. - № 4. - С. 32-36.

 6. Вахненко Т. П. Платоспроможність держави в контексті обслуговування зовнішнього боргу // Економіка і прогнозування. - 2003. - № 4. - С. 52-61.

 7. Шпачук В. Напярми вдосконалення політики управління державним боргом України // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2003. - № 3. - С. 291-297.

 8. Кучер Г. В. Державна боргова криза та перспективи її врегулювання у контексті світового досвіду // Актуал. проблеми економіки. - 2003. - № 2. - С. 24-29.

 9. Губар В. Проблеми забезпечення боргової безпеки України. Інформаційний та макроекономічний аспекти // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2003. - № 2. - С. 97-102.

 10. Рожко О. Д. Державний борг у забезпеченні економічного зростання // Фінанси України. - 2003. - № 1. - С. 82-87.

* * *

 1. Галабурда М. К. Обгрунтування ролі внутрішнього боргу в Україні // Фінанси України. - 2002. - № 9. - С. 65-71.

 2. Вахненко Т. Напрями вдосконалення боргової політики держави // Економіка України. - 2002. - № 5. - С. 16-23.

 3. 896748 65.9 (4Укр)26 Ф33 Федосов В. Боргова політика України у період трансформації фінансової системи // Федосов В. та ін. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями. - К., 2002. - С. 330-346.

* * *

 1. Кравчук Н. Я. Реструктуризація зовнішнього боргу // Фінанси України. - 2001. - № 10. - С. 63-71.

 2. Кучер Г. Державний борг та державна заборгованість України в умовах перехідної економіки // Вісн. КНТЕУ. - 2001. - № 2. - С. 17-25.

 3. Жиляев И. Б. Внешнеэкономические долги украинских предприятий // Фонд. рынок. - 2001. - № 1. - С. 12-15.

* * *

 1. Башинська О. М. Формування та обслуговування державного зовнішнього боргу // Фінанси України. - 2000. - № 12. - С. 67-77.

 2. Лісовенко В. В. Кредитний рейтинг у системі управління державним зовнішнім боргом // Фінанси України. - 2000. - № 11. - С. 30-38.

 3. Лісовенко В. Державний зовнішній борг України: етапи формування та розвитку // Вісн. НБУ. - 2000. - № 9. - С. 35-36.

 4. Вахненко Т. Державний борг України: шляхи виходу з кризи // Економіка України. - 2000. - № 8. - С. 22-30.

 5. Корнєєв В. Боргові парадокси і орієнтири державних запозичень // Економіка України. - 2000. - № 6. - С. 30-37.

 6. Маханець Л. Л, Зовнішній борг і політичний ризик // Фінанси України. - 2000. - № 2. - С. 64-68.

 7. Єрмошенко М. Питання стратегії управління державним зовнішнім боргом // Економіст. - 2000. - № 2. - С. 33-39.

 8. Лисицький В. та ін. Знову про гроші та борги в економіці України // Вісн. НБУ. - 2000. - № 1. - С. 17-21.

 9. Плотніков О. Зовнішня заборгованість України: можливість оптимізації // Політ. думка. - 2000. - № 1. - С. 78-88.

 10. Василишин Р. Методика аналізу державного боргу України // Вісн. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2000. - № 1. - С. 79-85.

 11. 861406 65.9(4Укр) У45 Тіссен У. Принципи боргової стратегії України / У. Тіссен, Л. Хоффманн // Україна на роздоріжжі. - К., 1998. - С. 81-103.