Вы здесь

Бюджетний процес в Україні та його стадії

 1. 958115 67.9(4Укр)302 М36 Мацелик М. О. Бюджетний процес // Мацелик М. О. Фінансове право : навч. посіб. / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцький ; за ред. В. К. Шкарупи. - К. : Знання, 2011. - С. 180-215.

 2. 953183 67.9(4Укр)302 Ф59 Бюджетний процес // Фінансове право : навч. посіб. для вузів / за ред. М. П.Кучерявенка ; МОН України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х. : Право, 2010. - С. 107-134.

 3. 958063 67.9(4Укр)302 Ч-33 Чвалюк А. М. Правові основи формування державного бюджету України : [монографія] / А. М. Чвалюк ; Донец. ун-т економіки та права. - К. : КНТ, 2011. - 224 с. - Бібліогр.: с. 187-217.

 4. 974568 65.9(4Укр)26 Т33 Чередниченко Н. О. Аналіз стану, проблем та перспектив розвитку державного бюджету України // Тенденції змін фінансово-кредитних відносин під впливом світової кризи : кол. монографія / за ред. Ж. К. Нестеренко, Н. М. Левченко ; ЗНТУ, Каф. фінанси і кредит, Каф. облік та аудит. - Запоріжжя : [ЗНТУ], 2014. - С. 416-431.

 5. Баранецька О. В. Аналіз бюджетотворення в Україні / О. В. Баранецька, Я. Г. Бучковська // Економіка та держава. - 2016. - № 8. - С. 79-84. - Бібліогр.: 10 назв.

 6. Бугай Т. В. Порівняльний аналіз бюджетного процесу в Україні та державах - членах Європейського Союзу / Т. В. Бугай // Формування ринк. відносин в Україні. - 2011. - № 10. - С. 7-12. - Бібліогр.: 10 назв.

 7. Гетманець О. П. Принцип справедливості в системі принципів бюджетного процесу / О. П. Гетманець // Держава та регіони. Серія: Право. - 2011. - № 1. - С. 44-47.

 8. Монаєнко А. Поняття бюджетно-процесуального права // Вісн. Акад. прав. наук України. - 2012. - № 4. - С. 278-287.

 9. Федорук А. П. Нормативно-правові аспекти механізмів державного управління бюджетного процесу: проблеми, недоліки, перспективи розвитку // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 4. - С. 106-110.

 10. Фоменко Ю. О. Принцип бюджетного процесу // Бюл. М-ва юстиції України. - 2013. - № 5. - С. 86-93.

***

 1. 968068 67.9(4Укр) Д36 Антоненко В. В. Функції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету // Держава і право : зб. наук. пр. : юридичні і політичні науки. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол. ред.) та ін.]. - К. : [б. в.], 2012. - Вип. 58. - С. 453-458.

 2. 958645 67.9(4Укр)302 Б98 Бюджетний процес та його учасники // Бюджетне законодавство України / [уклад. І. С. Тимощук]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - С. 33-44.

 3. 982781 67.9(4Укр)302 Р68 Роль В. Ф. Бюджетний процес : [в т. ч. стадії] / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова // Роль В. Ф. Фінансове право : навч. посіб. для внз / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова. - К. : Центр учб. літ., 2016. - С. 111-124.

 4. Антоненко В. В. Щодо визначення поняття “стадія бюджетного процесу” // Часопис Київ. ун-ту права. - 2010. - № 4. - С. 135-138. - Бібліогр.: 20 назв.

 5. Бєлоус Н. Д. Вдосконалення бюджетного механізму в Україні / Н. Д. Бєлоус // Формування ринк. відносин в Україні. - 2010. - № 4. - С. 13-18. - Бібліогр.: 7 назв.

 6. Берназюк Я. О. Послання Президента України та його вплив на бюджетний процес та грошово-кредитну сферу / Я. О. Берназюк // Держава та регіони. Серія: Право. - 2013. - № 4. - С. 27-33. - Бібліогр.: 44 назв.

 7. Гетманець О. П. Прогалини законодавства України щодо контрольних повноважень Міністерства фінансів України в бюджетному процесі / О. П. Гетманець // Держава та регіони. Серія: Право. - 2010. - № 3. - С. 20-24. - Бібліогр.: 11 назв.

 8. Рогатюк А. В. Загальна характеристика суб'єктів бюджетного права // Держава та регіони. Серія: Право. - 2012. - № 4. - С. 102-107.

 9. Єфіменко Л. Л. Характеристика основних стадій бюджетного процесу: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / Л. Л. Єфіменко // Наук. вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 14(1). - С. 83-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_14(1)__25

 10. Сідор М. І. Особливості суб’єктного складу учасників бюджетного процесу на третій стадії бюджетного процесу [Електронний ресурс] / М. І. Сідор // Вісн. Чернів. фак. Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад.". - 2015. - Вип. 3. - С. 89-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vchfo_2015_3_11

 11. Сідор М. І. Правовий статус учасників бюджетного процесу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. І. Сідор ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — О., 2011. — 21 с. — укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11SMIUBP.zip

***

 1. 934069 65.9(4Укр)26 А47 Алєксєєв І. В. Складання проекту бюджету / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, А. М. Чушак-Голобородько // Алєксєєв І. В. Бюджетна система : навч. посіб. / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, А. М. Чушак-Голобородько. - К. : Хай-Тек Прес, 2007. - С. 162-165.

 2. 958645 67.9(4Укр)302 Б98 Складання проекту Державного бюджету України // Бюджетне законодавство України / [уклад. І. С. Тимощук]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - С. 50-54.

 3. 958115 67.9(4Укр)302 М36 Мацелик М. О. Формування проекту бюджету // Мацелик М. О. Фінансове право : навч. посіб. / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцький ; за ред. В. К. Шкарупи. - К. : Знання, 2011. - С. 185-187.

 4. 980016 67.9(4Укр)302 Ф59 Складання проектів Державного бюджету України та місцевих бюджетів // Фінансове право : навч. посіб. / за заг. ред. А. Г. Чубенка, Д. М. Павлова ; МОН України, МВС України, Нац. акад. внутр. справ ; [авт. кол.: Безрутченко С. М. та ін.]. - К. : КНТ, 2014. - С. 129-136.

 5. Михайленко С. В. Критерії оцінки обгрунтованості проектів бюджету з точки зору реалізації інноваційних пріоритетів розвитку економіки / С. В. Михайленко // Проблеми науки. - 2010. - № 9. - С. 18-24. - Бібліогр.: 12 назв.

 6. Михайленко С. В. Показники оцінки обгрунтованості проектів бюджетів / С. В. Михайленко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 4. - С. 219-227.

 7. 934069 65.9(4Укр)26 А47 Алєксєєв І. В. Розгляд та ухвалення Закону про державний бюджет / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, А. М. Чушак-Голобородько // Алєксєєв І. В. Бюджетна система : навч. посіб. / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, А. М. Чушак-Голобородько. - К. : Хай-Тек Прес, 2007. - С. 165-170.

 8. Монаєнко А. О. Правова природа Закону України про державний бюджет України на відповідний рік / А. О. Монаєнко // Держава та регіони. Серія: Право. - 2010. - № 1. - С. 33-35.

 9. Фукс Н. А. Закон України про Державний бюджет як інструмент регулювання фінансових відносин / Н. А. Фукс // Часопис Київ. ун-ту права. - 2015. - № 3. - С. 129-134.

 10. Чернадчук В. Закон про державний бюджет як об'єкт бюджетних правовідносин / В. Чернадчук // Підприємництво, госп-во і право. - 2007. - № 12. - С. 110-115.

 11. Ющенко І. Правова природа Закону України про Державний бюджет / І. Ющенко // Підприємництво, госп-во і право. - 2011. - № 5. - С. 90-93.

 12. Антоненко В. В. Щодо деяких питань представлення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у Верховній Раді України [Електронний ресурс] / В. В. Антоненко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2013. - Вип. 60. - С. 313-318. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2013_60_51

 13. Макух О. В. Питання, пов’язані із визначенням предмета закону про Державний бюджет у рішеннях Конституційного Суду України [Електронний ресурс] / О. В. Макух // Проблеми законності. - 2016. - Вип. 134. - С. 90-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2016_134_11

 14. Чвалюк А. М. Етапи формування закону про державний бюджет [Електронний ресурс] / А. М. Чвалюк // Форум права. - 2007. - № 3. - С. 272-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

 15. Ющенко І. Дія в часі Закону про Державний бюджет (теоретичні аспекти) [Електронний ресурс] / І. Ющенко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2011. - Вип. 87. - С. 106-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2011_87_32

***

 1. 934069 65.9(4Укр)26 А47 Алєксєєв, І. В. Підготовка і розгляд звіту про виконання бюджету / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, А. М. Чушак-Голобородько // Алєксєєв І. В. Бюджетна система : навч. посіб. / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, А. М. Чушак-Голобородько. - К. : Хай-Тек Прес, 2007. - С. 173-174.

 2. 958645 67.9(4Укр)302 Б98 Виконання Державного бюджету України // Бюджетне законодавство України / [уклад. І. С. Тимощук]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - С. 57-63.

 3. 965863 65.9(4Укр)26 К56 Коваленко Л. О. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, С. М. Зеленський, М. М. Забаштанський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Слово, 2011. - Із змісту: Звіт про виконання місцевих бюджетів. - С. 291-298 ; Порядок розгляду і прийняття рішень щодо затвердження річних звітів про виконання бюджетів України. - С. 299-301 ; Контроль за виконанням бюджету. - С. 310-342.

 4. 958115 67.9(4Укр)302 М36 Мацелик М. О. Виконання бюджетів // Мацелик М. О. Фінансове право : навч. посіб. / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцький ; за ред. В. К. Шкарупи. - К. : Знання, 2011. - С. 201-210.

 5. 953183 67.9(4Укр)302 Ф59 Виконання Державного та місцевого бюджетів // Фінансове право : навч. посіб. для вузів / за ред. М. П. Кучерявенка ; МОН України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2010. - С. 124-132.

 6. 959791 67.9(4Укр) Д36 Чернадчук В. Д. Правовідносини виконання бюджету за доходами // Держава і право : зб. наук. пр. : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. - Вип. 52. - С. 332-337.

 7. Бойко В. В. Правові засади виконання бюджету / В. В. Бойко // Держава та регіони. Серія: Право. - 2011. - № 4. - С. 71-75. - Бібліогр.: 22 назв.

 8. Чернадчук В. Концептуальні засади виконання бюджету / В. Чернадчук // Підприємництво, госп-во і право. - 2011. - № 2. - С. 102-106. - Бібліогр.: 16 назв.

 9. Юшко С. В. До питання оцінки результатів виконання державного бюджету України за доходами / С. В. Юшко // Фінанси України. - 2014. - № 12. - С. 42-55. - Бібліогр.: 14 назв.

 10. Мітрофанова Д. К. Виконання бюджету як стадія бюджетного процесу [Електронний ресурс] / Д. К. Мітрофанова // Фінансове право. - 2013. - № 1. - С. 30-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fp_2013_1_11