Вы здесь

Вдосконалення форм і змісту кадрової роботи в районній державній адміністрації

1. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квіт. 1999 р. // Голос України. – 1999. – 12 трав. – С. 7-9.

2. 940458    Адміністративне право : навч. посіб. для вузів / Остапенко О. І., Кісіль З. Р., 
    67.9(4Укр)301    Ковалів М. В., Кісіль Р. В. - К. : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова 
    А31    єдність", 2008. - 536 с.
        С. 328-330: Місцеві держ. адміністрації.

3. 925756    Адміністративне право України. Академічний курс : у 2-х томах. Т. 1. 
    67.9(4Укр)301    Загальна частина / Відповід. ред.: В. Б. Авер'янов. - К. : Юридична думка, 
    А31    2004. - 584 с.
        С. 228-231: Організація і діяльність місцев. держ. адміністрацій.

4. 944761    Адміністративна діяльність : навч. посібник / [авт. кол.: Ковалів М. В. та ін.]. 
    67.9(4Укр)301    - К. : Правова єдність, 2009. - 432 с.
    А31    С. 37-44: Зміст кадрової функції.

5. 931106    Армаш Н. О. Керівник органу виконавчої влади: адміністративно-правовий 
    67.9(4Укр)301    статус : монографія. - Запоріжжя : ГУ "ЗІДМУ", 2006. - 172 с.
    А83    

6. 942560    Держава і право : зб. наук. праць : юридичні і політичні науки. - К. : Ін-тут 
    67.9(4Укр)я54    держави і права, 2008. - Вип. 40. - 720 с.
    Д36    С. 234-241: Глущенко Д. М. Питання регуляторної діяльності місцевих 
            державних адміністрацій.

7. 862220    Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні : навч.-
    67.9(4Укр)301    метод. посібник. - К. : Ін Юре, 1999. - 244 с.
    Д79    С. 82-91: Держ. кадрова політика України.

8. 915602    Желюк Т. Л. Державна служба : навч. посібник для вузів. - К. : Професіонал, 
    67.9(4Укр)301    2005. - 576 с.
    Ж52    С. 136-144: Робота з кадрами в центр. і місцев. органах держ. виконав. 
            влади.

9. 903393    Ківалов С. В. Державна служба в Україні : підручник / С. В. Ківалов, 
    67.9(4Укр)301    Л. Р. Біла. - Одеса : Юридична література, 2003. – 368 с.
    К38    С. 60-65: Кадрова служба органів виконав. влади.

10. 948398    Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посібник. - К. : Атіка, 
    67.9(4Укр)301    2009. - 608 с.
    М19    С. 597-601: Район., держ. адміністрації.

11. 903405    Оболенський О. Ю. Державна служба : навч. пос. - К. : КНЕУ, 2003. – 344 с.
    67.9(4Укр)301    С. 209-264: Формування та реалізації держ. - службових відносини         О-21        (призначення на посаду, просування по службі і т. д.).

12. 882683    Свирский Б. М. Государственное строительство и местное самоуправление в 
    67.9(4Укр)301    Украине : учеб. пос. – Х. : Эспада, 2001. – 487 с.
    С24    С. 186-193: Местные государств. администрации, организация их работы.

13. 942332    Черноног Є. С. Державна служба: історія, теорія і практика : навч. посібник. 
    67.9(4Укр)301    - К. : Знання, 2008. - 464 с.
    Ч-49    С. 237-271: Кар’єра і порядок проходження держ. служби.
        С. 262-266: Кадрове забезпечення держ. служб.

14. Бойко В. Організаційно-кадрова робота органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (на прикладі Чернігов. обл.) / В. Бойко, М. Верес // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. - 2006. - № 2. - С. 95-102.

15. Дейнега Х. М. Управління персоналом державної служби: зарубіжний досвід та умови впровадження в Україні // Економіка та держава. - 2011. - № 1. - С. 151-153.

16. Дьомін О. Державна кадрова політика: система роботи з кадрами державної служби // Вісн. держ. служби України. – 2001. - № 2.  –С. 65-84.

17. Зіміна О. Особливості управління персоналом на державній службі // Вісник Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2008. - № 2. – С. 117-124.

18. Золотарьов В. Ф. Регіональні аспекти кадрових процесів у державному управлінні // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2012. - № 1. - С. 83-87.

19. Козоріз В. Порядок формування кадрового резерву державної служби // Довідник кадровика. – 2006. - № 5. – С. 47-54.

20. Мельник І. М. Особливості кадрового забезпечення державного управління на сучасному етапі // Економіка та держава. – 2008. - № 12. – С. 81-83.

21. Мельник Ю. В. Місцеві органи виконавчої влади в системі державних органів // Юриспруденція: теорія і практика. – 2006. - № 6. – С. 12-18.

22. Моздір О. Я. Принципи формування та реалізації кадрової політики в органах державної влади України // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2012. - № 1. - С. 34-38.  

23. Морозова Н. Г. Ефективне управління людськими ресурсами у державній службі: реалізація кадрової політики // Статистика України. - 2010. - № 2. - С. 81-85. - Бібліогр.: 12 назв.

24. Олещенко М. Застосування синергетичної парадигми до проблем діяльності районних державних адміністрацій // Вісник Нац. акад. держ. управління при Президентові України. - 2005. - №1. - С. 296-298.

25. Педак І. С. Ефективність кадрового потенціалу місцевих органів влади / І. С. Педак, Л. В. Оверченко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2010. - № 2. - С. 163-167.

26. Педак І. С. Управління людськими ресурсами на державній службі // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2011. - № 1. - С. 97-100.

27. Проблеми та пріоритети добору, розстановки й підготовки кадрів державного управління в Україні // Вісник Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2001. - № 4. – С. 5-18.

28. Синявіна М. В. Питання вдосконалення добору кадрів в органи державного управління та місцевого самоврядування // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2006. - № 3. - С. 172-175.

29. Соколова Т. А. Підвищення ролі кадрових служб у процесі реалізації кар'єрного потенціалу державних службовців України // Економіка та держава. - 2011. - № 3. - С. 143-146.

30. Сурай І. Г. Суб`єкти управління кадрами державної служби України // Статистика України. - 2009. - № 1. - С. 109-113.

31. Толкованов В. В. Формування та розвиток кадрового резерву як важливий елемент модернізації державної служби // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2012. - № 2. - С. 122-130.

32. Федчук Н. Становлення кадрової політики в органах державного управління // Вісник Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2005. - № 1. – С. 412-427.