Вы здесь

Освіта дорослих в Україні

954568 74.58 А 72 Антропологічний вимір якості сучасної вищої освіти : проблеми     методології, досвід, рецепції[монографія].- Мелітополь, 2010.-  488 с.Із змісту:     Приходько     М. І., Приходько В. М. Андрагогіка як методологія та гарантоване     продовження теорії навчання протягом усього життя. С.75-156.

975713 74.58 В42 Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі : практ. посіб. / [за ред.: С. Гришко та ін.]. - Львів : Компанія "Манускрипт", 2014. - 168 с. 

975022 74.58 П24 Волярська О. С. Сучасні тенденції професійної підготовки дорослих // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наукових праць / КПУ ; [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: В. Й. Бочелюк та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - Вип. № 39 (92). - С. 114-118. 
С. 102-111: Федірчик Т. Процедура менеджменту "освіти впродовж життя" академічного     персоналу в забезпеченні якості вищої освіти.

973099 74.5 К56 Ковальчук В. І. Розвиток педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у післядипломній освіті : теоретико-методичний аспект : монографія / В. І. Ковальчук. - Запоріжжя : ЛІПС, 2014. - 396 с.

971299  74.4 К78  Краткий словарь основніх терминов и понятий по андрагогике для препод. Инст. Последипломного образования и рук оводителей учебніх заведений всех уровней./ Сост. В. В. Пашков и др.- Зап. 2012. 83 с.

968388 74.2 М74 Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу  : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2013 р.  - Запоріжжя : КПУ, 2013. - 332 с. -Із змісту : Облєс І. І. Навчання людей третього віку, як необхідна умова модернізації професійної освіти.- С .223-225

981098 74.4 О-36 Огієнко О. І.    Андрагогічна модель навчання: американський контекст  : монографія / О. І. Огієнко, І. М. Литовченко. - К. : Центр учеб. літ., 2016. - 234 с. 
973055 74.04(4Укр) О-72 Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи : зб. наук.-експертних матеріалів / [відп. за вип. Н. І. Палій]. - К. : [НІСД], 2014. - 124 с. - Із змісту: Організація сучасної системи безперервної освіти як чинник зростання та модернізації освітньої системи. - С. 43-46.


973075 74.4 П22 Пашков В. В. Андрагогика : курс лекций для магистров : учебное пособие для вузов / В. В. Пашков, В. Н. Приходько, В. Я. Ястребова. - Запорожье : Акцент Инвест-Трейд, 2014. - 244 с. - Из содерж.: Образование как компонент жизнедеятельности : [в т. ч. основ. компоненты образования взрослых, образование пожилых людей, непрерывное образование]. - С. 81-148.


974594 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / КПУ ; [редкол. Т. І. Сущенко (голов. ред) та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - Вип. 34. - 524 с.

С. 69-74: Бирка М. Ф. Розвиток концепції неперервної освіти в Україні.
974596 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / КПУ ; [голов. ред Сущенко Т. І. ; редкол.: Бочелюк В. Й. [та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - Вип. 36. - 612 с.
С. 355-361: Самсонова О. О. Неперервна освіта як чинник розвитку сучасного суспільства.
С. 419-426: Цимбрило С. М. Професійне спрямування вивчення іноземної мови в умовах неперервної освіти.

970171 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. / [голова ред. ради : Монаєнко А. О. ; голов. ред. Сущенко Т. І.]. - Запоріжжя : КПУ, 2013. - Вип. 30. - 612 с. - Із змісту: Облєс І. І. Соціально-педагогічна підтримка реалізації життєвого потенціалу людей третього віку.- С. 254-259.

975020 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / КПУ ; [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: Бочелюк В. Й. та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - Вип. 37. - 512 с.
С. 33-43: Лещенко Е. В. Характер неперервної освіти в рецепції М. Корфа : (до 180-річчя від дня народження).

975445 74 П24 Педагогічні науки та освіта : зб. наук. пр. Запоріз. обл. ін-ту післядипломної пед. освіти / [редкол.: В. В. Пашков (голов. ред.) та ін.]. - Запоріжжя : Кругозір, 2014. - Вип. XIV-XV. - 290 с. 
С. 94-100: Жадан Р. П. Безперервна економічна освіта в Україні: стан і перспективи розвитку.

981627 74 С23 Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка. - Суми, 2016. -   с. 320
с.174-179: Сбруєва А. А. Освіта дорослих.

Александров В. Основна проблема андрогогіки та шляхи її вирішення засобами сучасних інформаційних технологій// Післядипломна освіта в Україні.-2005.-.№ 2.- С.11-15.
Благодєтєлєва-Вовк С. Л. Стан потенціалу вітчизняного ринку освіти впродовж життя / С. Л. Благодєтєлєва-Вовк, Е. А. Афонін // Укр. соціум. - 2014. - № 3. - С. 52-62.
Боятюк О. Світоглядне підґрунтя дослідження безперервної освіти в мережевому суспільстві // Гілея. - 2014. - № 11. - С. 313-319.
Бурлука, О. В. Самоосвіта особистості як необхідний компонент сучасного освітнього процесу  // Гілея. - 2015. - № 10. - С. 369-372.
Гукова О. О. Тренінг- активна форма навчання дорослих людей // Всесвітня література та культура в навчальних закладах  України. - 2014. №10.
Жеребило В. Інформаційно-методичний супровід безперервної освіти педагогів // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - № 9/10. - С. 59-61.
Запорізька державна інженерна академія : 50 ЗДІА : ювілейна книга / [відп. ред. В. І. Пожуєв ; кер. авт. кол., заст. відповід. ред. В. С. Гавриш]. - Запоріжжя : АА Тандем, 2010. - 288 с. : фото.
Запорізький державний інститут удосконалення лікарів : 75 років (1923-2001). – Запоріжжя : Запоріжжя, 2001. – 275 с. 
Запорізький державний медичний університет / [текст Н. Підкович ; фото С. Єфименко ; ред. О. Лазутін]. - Запоріжжя : Дике поле, 2015. - 256 с.
Запорізький національний технічний університет : історич. нарис, 1900-2010 / [авт. кол. : Б. В. Гордєєв та ін.]. - Запоріжжя : Мотор Січ, 2011. - 664 с. - Із змісту : Факультет післядипломної освіти. - С. 542-545.
Запорізький національний університет: історія і сучасність (1930 - 2005) : ювілейна книга / [авт. кол.: П. І. Білоусенко, К. О. Буслаєва, А. В. Бочарова та ін.]. - Запоріжжя : Дике Поле, 2006. - 248 с.
Ілляхова, М. В. Значення темпоральних образів при дослідженні процесу неперервної освіти // Гілея. - 2014. - № 9. - С. 267-272.
Кириченко М. Засновано Український відкритий університет післядипломної освіти // Пед. газ. - 2016. - № 1 (січ.-лют.) - С. 2.
Клясен Н. Л. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти // Нові технології навчання. - 2014. - № 82. - С. 63-66.
Ковганич Г. Самоосвіта: між необхідним і реальним : самоосвіта як форма підвищення професійної компетентності педагогів // Методист. - 2016. - № 5. - С. 68-73.
Комунальний заклад "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради. 70. Історія та розвиток: учора, сьогодні, завтра / [відп. за вип. І. Я. Крайній]. – Запоріжжя : [ЛІПС], 2009. – 120 с. : іл.
Коношевич Т. "Навчання без кордонів" : [інноваційні процеси в системі неперервного навчання] // Проф.-тех. освіта. - 2015. - № 3. - С. 13-17.
Куда пойти учиться ? : справочник учеб. заведений Запорожья и Запорож. обл. / [отв. ред. О. Меркулова]. - Запорожье : ООО «Плюс 73», 2014. - 88 с.
Куда пойти учиться ? : справочник учеб. заведений Запорожья и Запорож. обл. / [отв. ред. О. Меркулова]. - Запорожье : ООО «Плюс 73», 2016. - 72 с.
Кулик Н. У системі ПТО грядуть новації : [відбулося передостаннє засідання Наглядової ради проекту Twinning “Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики ЄС щодо “навчання впродовж життя”] // Освіта України. - 2015. - 26 січ. (№ 3/4). - С. 4. 
Лук`янова Л. Б. Світовий досвід та європейські тенденції законодавчого врегулювання освіти дорослих // Педагогіка і психологія.  - 2015. - № 1. - С. 64-69.
Лунячек В. Післядипломна педагогічна освіта. Чи потрібна нова модель? // Упр. освітою. - 2016. - № 3. - С. 22-26.
Мельничук Г. Освіта третього віку — життя спочатку. В Україні впроваджують практику навчання пенсіонерів // Вечір. Київ. - 2016. - 23 черв. (№ 25). - С. 19.
Огаренко, В. М. Державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг : Монографія / В. М. Огаренко. - К. : Вид-во НАДУ, 2005. - 328с. - Зі змісту : Створення сучасної системи безперервної освіти вузівських кадрів. - С. 206-215.
Огаренко, В. М. Державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг : Монографія / В. М. Огаренко. - К. : Вид-во НАДУ, 2005. - 328с. - Зі змісту : Організація дистанційної освіти. - С. 215-223.
Огаренко, В. М. Недержавна вища освіта в Україні : перше десятиліття : історичний нарис / В. М. Огаренко. - Запоріжжя : ЗІДМУ, 2000. - 162 с.
Теоретико-методичні засади вдосконалення підготовки кадрів у вищих закладах освіти І-ІІ рівнів акредитації : збірник наукових праць першої міжнародної науково-практичної конференції, 1-2 червня 2000 р. Київ-Запоріжжя. - Запоріжжя : ЗДТУ, 2000. - 189 с. - (До 100-річчя Запорізького державного технічного університету.).
Олійник В. В. Динамізм державного управління післядипломною освітою // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 14. - С. 128-131.


Олійник В. Навчання через дію: або як формується готовність керівників навчальних закладів до діяльності в умовах змін в українському відкритому університеті післядипломної освіти // Освіта. - 2016. - 20-27 січ. (№3-4). - С. 5.
Олійник В. В. Організація і планування як функції державного управління післядипломною освітою // Економіка та держава. - 2014. - № 8. - С. 104-106.

Олійник, В. В. Передумови удосконалення механізму державного управління післядипломною освітою // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 13. - С. 138-141.

Олійник В. В. Перспективи державного управління розвитком післядипломної освіти в Україні // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 16. - С. 146-149.

Олійник В. В. Принципи побудови та функціонування системи державного управління післядипломною освітою // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 15. - С. 107-112.

Олійник В. В. Удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання післядипломної освіти у контексті стратегії сталого розвитку // Економіка та держава. - 2014. - № 7. - С. 110-113. 
Підлужна І. Рефлексія як систематичний чинник неперервної освіти // Методист. - 2015. - № 2. - С. 9-14.

Про внесення змін до деяких законів України (щодо визнання неформальної освіти) : проект Закону України // Управління освітою. - 2015. - № 6. - С. 30-34. 
Риковська О. В.  Освіта дорослих як чинник розвитку людського капіталу: європейський досвід та українські тенденції // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 22. - С. 96-101.
Савина А. К. Информация и компетенции становятся решающим фактором развития любой страны. Непрерывное образование как требование времени // Рус. шк. - 2015. - № 6. - С. 10-15.
Садова У. "Срібні університети": нові горизонти розвитку ринку праці та освіти : [політика праці та зайнятості в умовах старіння людства] / У. Садова, Р. Рісна // Україна: аспекти праці. - 2015. - № 8. - С. 3-10.
Скрипник М. І. Програми підготовки науково-педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти // Нові технології навчання. - 2014. - № 82. - С. 125-132.
Степчина Л. Наукові підходи до самоосвітньої діяльності педагога // Завуч. - 2015. - № 21. - С. 23-32.
Тернюк Н. Обоснование дифференциации структуры содержание технических дисциплин для объектов системы непрерывного инженерного образования / Н. Тернюк, Е. Шандыба // Новий колегіум. - 2015. - № 4. - С. 78-85. - Бібліогр.: 12 назв. 
Титова Н. М. Аналіз досвіду країн Європейського Союзу в забезпеченні неперервної професійної освіти від школи до вищого навчального закладу // Труд. підготовка в рід. шк. - 2015. - № 5. - С. 46-48.
Тишенко В. Міжнародні дні освіти дорослих на Львівщині / В. Тишенко, П. Доценко // Пед. газ. - 2015. - № 6. - С. 4.
Ткаченко Л. Г. Ваучери на навчання осіб віком старше 45 років як інструмент активної політики ринку праці // Демографія та соц. економіка. - 2015. - № 2 (24). - С. 41-52.
Фамілярська Л. Організація освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти засобами хмарних сервісів Google // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. - 2015. - № 5-6. - С. 38-44.