Вы здесь

Інновації в освіті (2015)

(2016)

Инновации в образовании (2015)

 1. 975512 74.58 И54 Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навч. посібник / [за ред. Т. Добка та ін.]. - Львів : Компанія "Манускрипт", 2014. - 572 с.

  С. 381-540: Гришко С. Исследование инновационности университетов как вектора взаимодействия "университет - общественное производство".

 2. 975409 74.56 М74 Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи : зб. наук. пр. / [редкол.: Радкевич В. О. (голова) та ін.]. - К. : [НВП Поліграфсервіс], 2014. - Вип. 4. - 208 с.

  С. 131-145: Пащенко Т. Застосування кейс-технологій у підготовці кваліфікованих робітників.

  С. 182-192: Гуралюк А. Особливості використання web-підручника у проф.-тех. освіті.

  С. 192-205: Савченко І. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес проф.-тех. навчал. закладу.

 3. 975020 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наукових праць / КПУ ; [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: Бочелюк В. Й. та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - Вип. 37. - 512 с.

  С. 456-461: Янісів Ю. О. Впровадження інновацій в українській освіті.

 4. 975022 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / КПУ ; [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: В. Й. Бочелюк та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - Вип. № 39 (92). - 568 с.

  С. 265-207: Лапшина І. С. Особливості організації маркетингових досліджень у системах електронного навчання.

  С. 290-295. Мартьянова М. Є. Ефективність використання освітніх інформаційних технологій.

 5. 975444 74 П24 Педагогічні науки та освіта : зб. наук. пр. Запоріз. обл. ін-ту післядипломної пед. освіти / [редкол.: В. В. Пашков (голов. ред.) та ін.]. - Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2014. - Вип. ХІІІ. - 236 с.

  С. 65-72: Куций А. М. Науково-теоретичні засади кооперативного навчання як інноваційної освітньої технології.

  С. 73-81: Левченко О. О. Інноваційна освіта та креативна педагогіка: розвиток креативної особистості в умовах інформаційно-комунікаційних технологій.

  С. 90-96: Литвинова С. Г. Хмарні технології як засіб розбудови інноваційної школи.

 6. Гажала О. Дослідно-експериментальна робота як чинник інноваційного розвитку освітнього закладу // Рід. шк. - 2015. - № 7/8. - С. 15-19.

 7. Агапова М. О. Інформаційні технології у навчальному процесі професійно-технічних навчальних закладів // Теорія і практика управління соц. системами. - 2015. - № 3. - С. 74-79.

 8. Алєксєєва С. Модель інформаційної системи методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах // Наук. вісн. Ін-ту проф.-тех. освіти НАПН України. Проф. педагогіка. - 2014. - № 7. - С. 65-69.

 9. Ачкан В. Педагогічні інновації як необхідна складова модернізації математичної освіти // Математика в рід. шк. - 2015. - № 7/8. - С. 47-51.

 10. Богосвятська А. І. Інноваційні форми поширення професійного досвіду вчителя // Зарубіж. літ. - 2015. - № 10. - С. 22-28.

 11. Ворначев А. Професійні стандарти у Великобританії: розвиток, структура, мета // Наук. вісн. Ін-ту проф.-тех. освіти НАПН України. Проф. педагогіка. - 2014. - № 7. - С. 81-86.

 12. Воронкін О. Класифікація інформаційно-комунікативних технологій навчання // Вища освіта України. - 2015. - № 2. - С. 95-102.

 13. Гукова, О. О. Традиційні та інноваційні форми методичної роботи у школі // Всесвіт. літ. та культура в навч. закладах України. - 2014. - № 10. - С. 15-21.

 14. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку майбутніх фахівців // Педагогіка і психологія. - 2015. - № 1. - С. 21-26.

 15. Гушулей Й. Формування виробничо-технічної орієнтації майбутніх робітників засобами мультимедійного алгоритму / Й. Гушулей, І. Гаврищук // Проф.-тех. освіта. - 2015. - № 3. - С. 18-21.

 16. Демешко І. А. Інновації процесу розробки педагогічних технологій підготовки фахівців / І. А. Демешко, О. В. Демешко // Проблеми науки. - 2015. - № 7. - С. 18-23.

 17. Діденко О. Особливості розробки та впровадження електронних підручників в систему професійно-технічної освіти // Наук. вісн. Ін-ту проф.-тех. освіти НАПН України. Проф. педагогіка. - 2014. - № 7. - С. 46-51.

 18. Єрмак Н. Створення інноваційного освітнього простору як форма його розвитку // Упр. школою. - 2014. - № 34/36. - С. 43-77.

 19. Житник Б. О. Імперативи педагогічної інноватики сучасної школи // Упр. школою. - 2014. - № 31/33. - С. 35-95 ; № 34/36. - С. 11-42.

 20. Іванов Є. Експериментально-дослідницька діяльність учителя в умовах інноваційного навчального закладу // Дир. шк. - 2015. - № 1. - С. 16-29.

 21. Кельнер С. С. Психологічні засади впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес // Упр. шк. - 2015. - № 19/21. - С. 31-35.

 22. Кириленко С. Основні регулятиви інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу // Рідна школа. - 2014. - № 10. - С. 19-24.

 23. Клєцова Є. Освітні інновації. Деякі аспекти психологічної готовності керівника навчального закладу до їх упровадження // Дир. шк. - 2014. - № 23. - С. 20-23.

 24. Кляп М. Інноваційні методи навчання у ВНЗ як інструмент інтернаціоналізації вищої освіти України // Вища освіта України. - 2015. - № 4. - С. 45-53.

 25. Когут Ю. Управління навчально-виховним процесом [у період нововведень] // Дир. шк. - 2014. - № 22. - С. 37-42.

 26. Коломійчук Н. Використання "хмарних технологій" у навчальному процесі ПТНЗ // Проф.-тех. освіта. - 2015. - № 3. - С. 9-12.

 27. Концептуальні основи побудови моделі технології і методики застосування аудіовізуальних електронних засобів як автономних мультимедійних засобів навчання / А. М. Гуржій, В. П. Волинський, О. В. Чорноус, О. С. Красовський // Педагогіка і психологія. - 2015. - № 2. - С. 18-26.

 28. Криворучко К. Інноваційні процеси в діяльності вищого професійного художнього училища // Проф.-тех. освіта. - 2015. - № 3. - С. 6-9.

 29. Кулик Н. У системі ПТО грядуть новації // Освіта України. - 2015. - 26 січ. (№ 3/4). - С. 4.

 30. Кучеренко Т. Л. Упровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес ліцею як умова створення якісного освітнього простору школи майбутнього : [ст. заст. директора Запоріз. багатопрофіл. ліцею № 62] // Упр. шк. - 2015. - № 22/24. - С. 57-81.

 31. Кучман С. Школа життєтворчості : модель інноваційного розвитку ЗНЗ / С. Кучман, С. Єсдих, Л. Ігнатьєва // Дир. шк. - 2015. - № 17/18. - С. 67-73. - (Шкіл. світ).

 32. Лагодюк В. Ю. Модель інноваційного загальноосвітнього навчального закладу // Упр. шк. - 2015. - № 22/24. - С. 30-39.

 33. Лебедєва С. Готові чи не готові до інноваційного навчання? Психологічний тренінг (цикл занять) // Завуч. - 2015. - № 1. - С. 29-36.

 34. Лебедєва С. Готовність до інноваційного навчання. Психологічний тренінг // Психолог. - 2015. - № 7/8. - С. 36-44.

 35. Литвинова С. Хмароорієнтоване навчальне середовище // Упр. освітою. - 2014. - № 23. - (Методист-Best : вкладка. - С. 1-9).

 36. Марцева Л. Модернізація професійної підготовки фахівців середньої ланки у коледжі // Проф.-тех. освіта. - 2015. - № 3. - С. 33-37.

 37. Менеджмент інновацій. Технології управління інноваційними процесами в сучасній школі / О. Молчанова [та ін.] // Методист. - 2014. - № 12. - С. 40-48.

 38. Мигаль О. Соціальне партнерство навчального закладу і підприємств в умовах кластеру / О. Мигаль, Т. Мельник // Проф.-тех. освіта. - 2015. - № 3. - С. 30-32.

 39. Миронюк С. Інноваційний бум. Психологічний супровід інноваційної діяльності в освіті // Методист. - 2014. - № 11. - С. 43-47.

 40. Мірошніченко Г. Удосконалення форм внутрішнього контролю в умовах інноваційного розвитку навчального закладу // Проф.-тех. освіта. - 2015. - № 3. - С. 56-57.

 41. Москалик Г. Філософія впровадження інновацій в інформаційно-комунікативному середовищі освіти // Гілея. - 2014. - № 10. - С. 357-363.

 42. Москальчук Н. Інноваційна діяльність міського методичного кабінету // Методист. - 2014. - № 11. - С. 7-10.

 43. Мутова Н. В. Створення власної моделі інноваційного розвитку [школи] // Упр. школою. - 2014. - № 28/30. - С. 37-45.

 44. Пелякул І. Інновації в навчально-виховному процесі: етапи, принципи та алгоритм // Упр. освітою. - 2015. - № 33. - С. 4-10.

 45. Проботюк О. Інноваційні процеси в сучасній системі освіти // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - № 7/8. - С. 5-7.

 46. Пузіков Д. Принципи оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу // Рідна школа. - 2014. - № 10. - С. 32-36.

 47. Радкевич Л. Без права зупинятися: використання ІКТ у методичній роботі // Методист. - 2015. - № 1. - С. 27-32.

 48. Розавко А. О. Як зробити навчання цікавим : [нові методи та форми роботи з учнями ПТНЗ] // Історія та правознавство. - 2014. - № 34/36. - С. 18-19.

 49. Ромко М. Інтерактивні технології. Створюємо електронну базу даних. Новий підхід до метод. забезпечення НВП : [в проф.-тех. освіті] // Методист. - 2015. - № 5. - С. 47-49.

 50. Рудь В. Д. Впровадження новітніх інформаційних технологій навчання в Луцькому національному технічному університеті / В. Д. Рудь, Т. Є. Божко, Т. Н. Гальчук // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 3. - С. 467-472.

 51. Семчук Ж. Робота в команді як ключовий чинник успіху інноваційної діяльності // Методист. - 2015. - № 4. - С. 57-59.

 52. Слобода К. Д. Медіаосвітні інновації в управлінській діяльності й організації навчально-виховного процесу сучасної школи // Упр. школою. - 2014. - № 28-30. - С. 64-65.

 53. Словінська О. Д. Науково-організаційні засади та чинники доцільності використання систем веб-конференцій як новітніх електронних засобів навчання // Теорія і практика управління соц. системами. - 2015. - № 3. - С. 87-92.

 54. Ткач Д. Організація інноваційної діяльності у виші як умова підвищення якості освіти // Вища школа. - 2015. - № 4/5. - С. 13-19.

 55. Шахно А. Ю. Роль держави в підвищенні якості освіти та професійного навчання як фактора формування людського капіталу України / А. Ю. Шахно, В. В. Буханець, О. О. Козлова // Економіка та держава. - 2015. - № 5. - С. 97-103.

 56. Юрженко В. Формування контенту електронних підручників для системи професійно-технічної освіти // Наук вісник Ін-ту проф.-тех. освіти НАПН України. Проф. педагогіка. - 2014. - № 7. - С. 58-62.