Вы здесь

Психологія професійної діяльності

(2014 р.)

Психология профессиональной деятельности

1. 934332 88.4 Б28 Батаршев, А. В. Диагностика профессионально важных качеств / А. В. Батаршев, И. Ю. Алексеева, Е. В. Майорова. - М. [и др.] : Питер, 2007. - 192 с. 
 
2. 932534  88.4 Б43 Белухин, Д. А. Становление профессионала и рождение профессионализма : eчеб. пособие / Д. А. Белухин. - М. : МПСИ, 2006. - 128 с.
 
3. 932664 88.4 Б75 Бодров, В. А. Психология профессиональной деятельности. Теоретические и прикладные проблемы / В. А. Бодров. - М. : Ин-т психологии РАН, 2006. - 624 с. 
 
4. 932596 88.4 Б75 Бодров, В. А. Психология профессиональной пригодности : учеб. пособие для вузов / В. А. Бодров. - 2-е изд. - М. : ПЕР СЭ, 2006. - 512 с.
 
5. 900274 88.4 Г87 Громкова, М. Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности : учеб. пособие для системы дополнит. проф. образования, студентов вузов / М. Т. Громкова. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 416 с.
 
6. 932506 88.4 Д30 Демидова, Т. П. Психологическое сопровождение профессионально-личностного становления обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях : учеб. пособие / Т. П. Демидова ; РАО. - М. ; Воронеж : МПСИ : НПО"МОДЭК", 2006. - 112 с.
 
7. 931701 88.4 И21 Иванова, Е. М. Психология профессиональной деятельности : учеб. пособие для вузов / Е. М. Иванова. - М. : ПЕР СЭ, 2006. - 384 с.
 
8. Ф78922 88.4 И46 Ильин, Е. П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности / Е. П. Ильин. - М. [и др.] : Питер, 2008. - 432 с.
 
9. 919675 88.4 Л66 Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение : учеб. пособие для вузов / К. А. Аветисян [и др.] ; под ред. Л. М. Митиной. - М. : Академия, 2005. - 336 с.
 
10. Ф75149 88.4 М92 Мучински, П. Психология, профессия, карьера / П. Мучински ; пер. с англ. В. Белоусов. - 7-е изд. - М. [и др.] : Питер, 2004. - 544 с.
 
11. Ф80620 88.5 О-63 Орбан-Лембрик, Л. Е. Психологія професійної комунікації : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. - Чернівці : Книги - XXI, 2010. - 528 с.
 
12. 917363 88.5 П16 Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности : учеб. пособие / А. П. Панфилова. - 3-е изд. - СПб., 2005. - 496 с.
 
13. 881864 88.5 П69 Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. - СПб. [и др.] : Питер, 2001. - 240 с.
 
14. 902001 88 П86 Профессиональная компетентность субъектов деятельности и основы совершенствования // Психология и педагогика : учеб. пособие / авт. кол.: Абульханова К. А. [и др.] - М., 2004. - С. 329-348.
 
15. 956417 88.4 П86 Психологическое обеспечение профессиональной деятельности : теория и практика / под ред. Г. С. Никифорова. - СПб. : Речь, 2010. - 816 с.
 
16. 972732 88.5 С91 Психологічні детермінанти успішності професійної діяльності особистості // Сучасні напрями психологізації професійної підготовки фахівців : монографія : у 4 т. / за ред. В. Й. Бочелюка ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2013. - Т. 3. - С. 159-254.
 
17. 935392 88.5 С95 Психология профессионального развития // Сыманюк, Э. Э. Психологические барьеры профессионального развития личности : учеб.-метод. пособие / Э. Э. Сыманюк. - М. : МПСИ, 2005. - С. 31-46.
 
18. 902012 88.4 Ф93 Фрумкин А. А. Психологический отбор в профессиональной и образовательной деятельности. - Спб. : Речь, 2004. - 210 с.
 
19. 935765 74.58 П24 Черкашин О. Д. Професійне становлення особистості // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Т. І. Сущенко (гол. ред.) ; ред. кол.: Н. Ф. Денисенко, О. І. Іваницький та ін. - Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2007. - Вип. 41. - С. 363-366. - Бібліогр.: 6 назв.
 
20. 967466 74.58 П24 Шаповалова Н. П. Огляд історії розвитку теорій відповідності кар'єри типу особистості // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [гол. ред. ради Монаєнко А. О.]. - Запоріжжя : КПУ, 2012. - Вип. 27. - С. 83-86. 
 
21. 972702 88.4 Ш37 Шевченко, Н. Ф. Психологічні детермінанти трансформації особистісного смислу професійної діяльності : монографія / Н. Ф. Шевченко, С. С. Бабич ; Держ. вищ. навч. закл. "ЗНУ" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя, 2013. - 166 с. 
 
22. 933925 88.5 Ш76 Шнейдер, Л. Б. Личностная, гендерная и профессиональная идентичность: теория и методы диагностики  : учеб.-метод. пособие / Л. Б. Шнейдер. - М., 2007. - 128 с.
 
23. Антоненко, Т. Л. Психологічні основи впливу ціннісно-смислової сфери на професійне становлення майбутнього фахівця / Т. Л. Антоненко // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 4. - С. 26-36. - Бібліогр.: 11 назв.
 
24. Байцар Р. Особливості особистості і професійна діяльність / Р. Байцар, М. Сколоздра // Соц. психологія. - 2007. - № 5. - С. 118-127.
 
25. Богатырева, О. О. Проблемы профессиональной самореализации: социально-психологический и культурно-исторический аспекты / О. О. Богатырева // Мир психологии. - 2009. - № 1. - С. 251-259.
 
26. Бодров, В. А. Современные исследования фундаментальных и прикладных проблем психологии профессиональной деятельности. Часть I / В. А. Бодров // Психол. журн. - 2008. - Т. 29, № 5. - С.83-90 ; № 6. - С. 66-74.
 
27. Бочелюк В. Й. Особистісне зростання персоналу // Теорія і практика сучас. психології. - 2010. - Вип. 1. - С. 42-45. - Бібліогр.: 13 назв. 
 
28. Вільш І. Аналіз теорій професійного розвитку з погляду концепції сталих індивідуальних рис особистості // Освіта і управління. - 2004. - Т. 7, № 2. - С. 113-120.
 
29. Волкова Е. В. Интеллект, креативность и продуктивность освоения профессиональной деятельности // Психол. журн. -  2011. - Т. 32, № 4. - С. 83-94. - Библиогр.: 32 назв. 
 
30. Грибенюк Г. С. Розвиток спроможності спеціаліста до саморегуляції // Педагогіка і психологія. - 2005. - № 3. - С. 89-97.
 
31. Донченко І. А. Структура професійної самосвідомості фахівця // Теорія і практика сучас. психології. - 2010. - Вип. 1. - С. 12-15. - Бібліогр.: 26 назв.
 
32. Захаріяш Л. Соціально-психологічні особливості успішного підприємця // Соц. психологія. - 2007. - № 5. - С. 74-82.
 
33. Максименко С. Д. От психологического обеспечения к психологическому сопровождению : [психология профессионального развития] // Практ. психологія та соц. робота. - 2010. - № 12. - С. 1-10. - Бібліогр.: 27 назв.
 
 
34. Марков, В. Н. Потенциал профессионального взаимодействия / В. Н. Марков // Мир психологии. - 2008. - № 1. - С.108-121. - Библиогр.: 17 назв. 
 
35. Мірошниченко, О. М. Ієрархія ціннісних орієнтацій жінок у професійній діяльності / О. М. Мірошниченко // Практ. психологія та соц. робота. - 2009. - № 5. - С. 59-63. 
 
36. Мусина, В. П. Изучение пространства профессиональной активности / В. П. Мусина // Практ. психологія та соц. робота. - 2014. - № 3. - С. 71-76. - Бібліогр.: 14 назв. 
 
37. Осьодло, В. І. Особливості психологічної діагностики суб'єкта професійної діяльності / В. І. Осьодло // Теорія і практика упр. соц. системами. - 2012. - № 1. - С. 22-28. - Бібліогр.: 21 назв. 
 
38. Пилипенко, Н. Мотиваційні механізми професійної адаптації / Н. Пилипенко // Психологія і сусп-во. - 2009. - № 2. - С. 78-83. - Бібліогр.: 19 назв. 
 
39. Полякова, О. Б. Особенности деперсонализации как составляющей профессиональных деформаций психологов и педагогов / О. Б. Полякова // Мир психологии. - 2008. - № 2. - С. 233-244. - Библиогр.: 18 назв.
 
40. Прокопанич О. Онтогенетичні моделі професійного розвитку особистості // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. - 2006. - № 24-25. - С. 89-92.
 
41. Пучина О. В. Психологічні критерії оцінювання якості професійної діяльності // Теорія і практика сучас. психології. - 2011. - Вип. 2. - С. 91-93. - Бібліогр.: 4 назв.
 
42. Пчелинова, В. В. Многоярусная классификация профессий и специальностей как основание профориентирования / В. В. Пчелинова // Практ. психологія та соц. робота. - 2012. - № 1. - С. 40-47. 
 
43. Святка, О. Професійне вигорання в контексті психологічного опору / О. Святка // Психологія і сусп-во. - 2008. - № 2. - С. 179-182. - Бібліогр.: 10 назв.
 
44. Токарева Е. В. Конкурентоспособность личности - залог успешности в профессиональной деятельности // Психология и шк. - 2008. - № 3. - С. 76.-83. - Библиогр.: 4 назв.
 
45. Толочек В. А. Проблема индивидуального стиля деятельности в психологии: прошлое, настоящее и будущее // Вестн. МУ. Сер. 14. Психология. - 2010. - № 2. - С. 43-51.
 
46. Улыбин, С. В. Психологические факторы, влияющие на профессиональную деятельность человека / С. В. Улыбин // Мир психологии. - 2008. - № 4. - С. 262-268. - Библиогр. : 14 назв.