Вы здесь

Легалізація первинної організації профспілки на підприємстві. Погодження профспілки при звільненні, реорганізації

(2013)

1. 932634    Громадські організації в Україні : нормативно-правове регулювання / 
    67.9(4Укр)301    упоряд. О. М. Роїна. - К. : КНТ, 2007. - 144 с.
    Г87    С. 46-75: Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон 
             України від 15 верес. 1999 р. № 1045-XIV.

2. 938683    Громадські об'єднання в Україні : навч. посіб. для вузів / за ред. 
    66.7(4Укр)    В. М. Бесчастного. - К. : Знання, 2007. - 416 с.
    Г87    С. 85-102: Професійні спілки та їх об’єднання.

3. 947687    Лагутіна І. В. Форми захисту трудових прав працівників : монографія. - 
    67.9(4Укр)305    Одеса : Фенікс, 2008. - 160 с.
    Л14    С. 139-155: Захист трудових прав та інтересів працівників професійними 
                 спілками.

4. 920807    Роїна О. М. Трудові правовідносини : практ. посіб. / О. М. Роїна. - 2-ге вид. -67.9(4Укр)305    К. : КНТ, 2005. - 350 с.
    Р65    С. 23-26: [Розірвання трудового договору з ініціативи власника за 
             попередньою згодою профспілкового органу та без попередньої 
             згоди];
        С. 181-189: Права та обов’язки профспілок, їх об’єднань; 
        С. 190-195: Первинні профспілкові організації.

5. 932792    Селезнев В. В. Как защищать свои права работника. - Х. : Одиссей, 
    67.9(4Укр)305    2006. - 376 с.
    С29    С. 184-191: Профессиональные союзы.

6. 946782    Теліпко В. Е. Трудове право України : навч. посіб. / В. Е. Теліпко, 
    67.9(4Укр)305    О. Г. Дутова ; за заг. ред. В. Е.Теліпко. - К. : Центр. учб. л-ри, 2009. - 462 с.
    Т31    С. 81-88: Профспілки та їх правовий статус у трудових правовідносинах.

7. 940528    Трудове право України : підручник для вузів / за ред. П. Д. Пилипенка. - 3-є 
    67.9(4Укр)305    вид., перероб. та доп. - К. : Ін Юре, 2007. - 536 с.
    Т78    С. 87-97: Участь профспілок у трудових правовідносинах.

8. Украина. Законы. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности : Закон Украины от 15.09.1999 г. № 1045- XIV (с изм. и доп. на 16.10.2012 г.) // Налоги и бух. учет. – 2012. – 22 нояб. (№ 94). – С. 35-48.

9. Статут Федерації професійних спілок України // Проф. спілки України. – 2003. - № 1. – С. 38-45.

10. Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців : затв. наказом Нац. служби посередництва і примирення від 21 лип. 2011 р. № 73 // Бюл. Нац. служби посередництва і примирення. – 2011. - № 7/8. – С. 4-10.

11. Білоус А. М. Легалізація та реєстрація професійних спілок як адміністративна процедура // Вісн. ЗНУ Юрид. науки. – 2012. - № 2, Ч. 1. – С. 179-182.

12. Бражко О. В. Роль профспілкових організацій у захисті прав працівників // Економіка та держава. - 2010. - № 3. - С. 78-80.

13. Гетьманцева Н. Праводієздатність професійних спілок / Н. Гетьманцева, І. Козуб // Право України. - 2010. - № 12. - С. 115-123.

14. Костюк В. Згода профспілкового органу як умова правомірності розірвання трудового договору // Справочник кадровика. – 2003. - № 7. – С. 25-27.

15. Костюк В. Л. Проблеми трудової правосуб’єктності професійної спілки: теоретико-правовий аспект // Наук. зап. НаУКМА. – 2012. – Т. 129 : Юрид. науки. – С. 109-113.

16. Костюк В. Л. Професійні спілки як суб’єкти трудового права: проблемні аспекти // Наук. записки Києво-Могилян. академії. – 2007. – Т. 64 : Юрид. науки. – С. 38-40.

17. Павленко Е. Создание и организация деятельности профсоюзов // Налоги и бух. учет. – 2007. – 30 авг. (№ 70). – С. 15-19.

18. Подмарков В. Первичная профсоюзная организация в системе профсоюзного движения // Профспілкові вісті. – 2007. - № 37. – С. 10.

19. Процевський О. Правова природа згоди профспілкового органу на розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця // Право України. - 2012. - № 6. - С. 171-180.

20. Рижий А. Діяльність профкому підприємства і кадрова політика як засоби соціального захисту працівників та розв’язання соціально-трудових конфліктів // Профспілки України. – 2002. - № 4. – С. 58-68.

21. Сфинцицки Г. Защита интересов членов профсоюза на предприятии // Налоги и бух. учет. – 2007. – 30 авг. (№ 70). – С. 19-22.

22. Цвик В. Профспілки як організація особливої групи інтересів: основні засади функціонування у громадянському суспільстві // Схід. – 2001. - № 4. – С. 31-35.

23. Щербань В. Механізм реалізації повноважень професійних спілок як сторони генеральних угод // Юридична Україна. - 2011. - № 12. - С. 67-72. 

24. Щотова Ю. М. Виникнення професійної спілки як суб’єкта трудового права в Україні // Бюл. М-ва юстиції в Україні. – 2013. - № 2. – С. 53-60.

25. Щотова Ю. М. Мета організації і функціонування професійних спілок // Міліція України. – 2012. - № 7/8. – С. 30-32.