Вы здесь

Кримінальна відповідальність за хуліганство, пов’язане з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконував обов’язки з охорони громадського порядку

(2013)

1. Ф79072    Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар / за заг. ред. 
    67.9(4Укр)308    В. В. Сташиса, В. Я.Тація. - 3-є вид., перероб. та доп. - Х. : Одіссей, 2007. - 1184 с.
    82    С. 805-810: Хуліганство (ст. 296);
        С. 342-921: Опір представникові влади, працівн. правоохорон. органу, члену 
              громад. формування.

2. 940054    Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар / відп. ред. Є. Л. Стрельцов ; 
    67.9(4Укр)308    відп. за вип. С. В. Карплюк. - 5-е вид., перероб. та доп. - Х. : Одіссей, 2008. - 800 с.
    К82    С. 522-541: Злочини проти громад. порядку;
        С. 601-638: Злочини проти авторитету органів держ. влади, органів місц. 
              самоврядування та об’єднання громадян.

3. 956758    Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : 
    67.9(4Укр)308    матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5 лист. 2010 р. / ЗЮІ ДДУВС ; [ред. : Дієва Л. Т.,
    А43    Ткаченко О. В.]. - Запоріжжя : [Юридичний ін-т ДДУВС, 2010]. - Ч. II. - 246 с.
        С. 45-48: Горох О. П. Покарання за насильство щодо працівника правоохоронного 
                        органу.

4. 952499    Кваліфікація злочинів : навч. посібник для вузів / за ред. О. О. Дудорова, 
    67.9(4Укр)308    Є. О. Письменського. - К. : Істина, 2010. - 432 с.
    К32    С. 338-363: Кваліфікація злочинів проти громад. порядку та моральності;
        С. 347-348: [опір представнику влади].

5. 943874    Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. - 3-тє вид. - К. : Атіка, 2007. - 
    67.9(4Укр)308    592 с.
    К66    С. 433-438: Злісне хуліганство (опір представнику влади чи громадянам, які припиняли 
              хуліганські дії).

6. 953180    Кримінальне право України. Особлива частина : підручник для вузів / за ред. 
    67.9(4Укр)308    В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 4-те вид., перероб. і доп. - Х. : Право, 2010. - 608 с.
    К82    С. 364-367: Хуліганство;
        С. 434-444: Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних органів, 
              членів громад. формувань.

7. 935900    Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за ред. М. І. Мельника, 
    67.9(4Укр)308    В. А. Клименка. - [2-е вид.,перероб.і доп.]. - К. : Атіка, 2008. - 712 с.
    К82    С. 425-427: Хуліганство;
        С. 494-496: Злочини проти представників влади, органів місцевого самоврядування, 
              працівників правоохоронних органів, членів громад. формувань.

8. 936290    Кузнецов В. В. Злочини проти громадського порядку та моральності : практ. посібник / 
    67.9(4Укр)308    В. В. Кузнецов ; за заг. ред. В. І. Шакуна. - К. : Видавець Паливода А.В., 2007. - 160 с.
    К89    С. 69-87: Кримінально-правова характеристика хуліганства.


9. 942560    Держава і право : зб. наук. праць : юридичні і політичні науки / редкол. : 
    67.9(4Укр)    Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. - К. : Ін-тут держави і права, 2008. - Вип. 40. - 720 с.
    Д36    С. 468-475: Левчук В. В. Проблеми визначення об’єкта хуліганства та його значення при 
            кваліфікації злочинів. 

10. 908089    Осадчий В. І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності : монографія. 
    67.9(4Укр)308.1    - К. : Атіка, 2004. - 336 с.
    О-72    С. 56-74: Чинники, що обумовлюють кримінальну відповідальність за посягання на 
             працівників правоохоронних органів.

11. 913742    Савченко А. В. Сучасне кримінальне право України : курс лекцій / А. В. Савченко, 
    67.9(4Укр)308    В. В. Кузнецов, О. Ф. Штанько. - К. : Видавець Паливода А.В., 2005. - 640 с.
    С13    С. 469-470: Хуліганство;
        С. 507-509: Опір представникові влади, працівникам правоохоронних органів, члену 
                 громад. формування.

12. 953621    Уголовное право Украины. Особенная часть : учебник для вузов / отв. ред. 
    67.9(4Укр)308    Е. Л. Стрельцов. - 5-е изд., доп. и перераб. - Х. : Одиссей, 2009. - 544 с.
    У26    С. 360-363: Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного 
                 органа, члену обществ. формирования.

13. 925321    Хохлова І. В. Кримінальне право України: (Особлива частина) : навч. посібник для 
    67.9(4Укр)308    юридичних спец. вузів / І. В. Хохлова, О. П. Шем'яков. - К. : Центр навчальної 
    Х86    літератури, 2006. - 684 с.
        С. 267-271: Опір представникові влади, працівникові правоохорон. органу, члену 
                 громад. формування з охорони громад. порядку (ст. 342 КК України).

14. Давидович І. Окремі питання посягань на працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків / І. Давидович, Ю. Кривобок // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - № 9.  – С. 59-69.

15. Ніколаєва Т. Опір чи оборона : [ст. 342: опір представникам влади] // Юрид. вісник України. – 2001. - № 40. – С. 9.

16. Осадчий В. І. Види і розміри покарань за окремі злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян // Вісник Нац. акад. внутр. справ України. – 2002. – Вип. 3. – С. 10-21.

17. Осадчий В. І. Особливості суб’єкта в злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України. – 2001. - № 2. – С. 108-111.

18. Осадчий В. І. Покарання за злочини проти правоохоронної діяльності // Вісник Нац. акад. внутр. справ України. – 1998. – Вип. 4. – С. 77-86.

19. Налуцишин В. Питання кваліфікації хуліганства : За наявності кваліфікуючих і особливо кваліфікуючих ознак : [в т.ч. опір] // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - № 7. – С. 44-52.

20. Піщенко Г. І. Громадський порядок як об’єкт посягання хуліганських дій : [опір представнику влади або громади] // Право України. – 1997. - № 7. – С. 53-55.