Вы здесь

Забезпечення виконання місцевих бюджетів в системі державного управління

(2014 р.)
 
Обеспечение выполнения местных бюджетов в системе государственного управления
 
1. 965526                    Живко З. Б. Контрольно-ревізійна діяльність : навч. посіб. / З. Б. Живко, 
   65.052.9(4Укр)2     І. О. Ревак, М. О. Живко. - К. : Алерта, 2012. - 496 с.
   Ж66                         С. 182-186: Виконання місцевих бюджетів.
 
2. Бр1536               Ганущак Ю. І. Місцеві бюджети. - К. : Легальний статус, 2011. - 48 с.
  67.9(4Укр)302    С. 28-31: Виконання бюджету.
  Г19
 
3. 965863               Коваленко Л. О. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, 
   65.9(4Укр)26   С. М. Зеленський, М. М. Забаштанський. - К. : Слово, 2011. - 416 с.
   К56                    С. 310-342: Контроль за виконанням бюджету.
 
4. 958115                Мацелик М. О. Фінансове право : навч. посіб. / М. О. Мацелик, 
    67.9(4Укр)302   Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцький ; за ред. В. К. Шкарупи. - К. : Знання,  
    М36                     2011. - 816 с.
                                С. 201-210: Виконання бюджетів.
 
5.  955597                Орлюк О. П. Фінансове право : акад. курс : підручник. - К. : Юрінком 
     67.9(4Укр)302    Інтер, 2010. - 808 с.
    О-66                     С. 315-326: Виконання Державного бюджету України та місцевих  
                                                        бюджетів.
 
6.  Бр880                   Скуляк М. В. Бюджетний процес на місцевому рівні : автореф. дис. ... 
     67.9(4Укр)302     канд. юрид. наук. : 12.00.07. - Запоріжжя : [КПУ], 2010. - 20 с. -        
     С46                       В т. ч. виконання.
 
7. 953183                 Фінансове право : навч. посіб. для вузів / за ред. М. П. Кучерявенка. - Х. : 
    67.9(4Укр)302   Право, 2010. - 288 с.
    Ф59                     С. 124-132: Виконання Державного та місцевого бюджетів.
 
8.  Бойко В. В. Правові засади виконання бюджету // Держава та регіони. Сер. : Право. - 2011. - № 4. - С. 71-75.
 
9.  Гнатовська А. І. Аналіз суб'єктів виконання місцевих бюджетів за законодавством України // Держава та регіони. Сер. : Право. - 2010. - № 4. - С. 102-106.
 
10. Кириленко О. Вдосконалення ресурсного забезпечення та виконання місцевих бюджетів / Ольга Кириленко [та ін.] // Вісн. ТНЕУ. - 2012. - № 4. - С. 36-46.
 
11. Олійник Д. С. Питання вдосконалення контролю виконання місцевих бюджетів // Фінанси України. - 2008. - № 7. - С. 84-91.
 
12. Федорук А. П. Нормативно-правові аспекти механізмів державного управління бюджетним процесом: проблеми, недоліки та перспективи розвитку // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. - № 2. – С. 105-109.
 
13. Чеберяко О. Актуальні проблеми в сфері формування та виконання місцевих бюджетів / О. Чеберяко, О. Рябоконь // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2013. - Вип. 8. - С. 58-61.
 
14. Чернадчук В. Концептуальні засади виконання бюджету // Підприємництво, госп-во і право. - 2011. - № 2. - С. 102-106.