Вы здесь

Державна інформаційна політика України: соціально-філософський аналіз

(2014 р.)

1. 968393 67.9(4Укр)301 А43    Актуальні проблеми сучасного адміністративного права : Матеріали круглого столу, 22 берез. 2013 р. - Запоріжжя: Клас. приват. ун-т., 2013. - С. 23-29:
Бєляков К. І. Сучасний стан та тенденції розвитку інформаційно-правових досліджень.

2. 934475 60.5 Б81 Бондар Ю. В. Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства : монографія / Ю. В. Бондар. - К.: МАУП, 2007. - 184с.

3. 961391 60.5 Г70 Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації їх наповнення і ресурс. - К., 2010. - 360с. - С. 324-344: Інформаційний суверенітет і розвиток вітчизняного інформ. простору.

4. 956919 67.9(4Укр)301 З-41 Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. - Т.Х. Сер.: Держ. управління. - Вип. 135: Держава та економіка: розподіл функцій та особливості сучасної взаємодії. - Донецьк: ДонДУУ, 2009. - С. 250-260: Мальцева І. В. Інформаційне забезпечення Веб-сайтів державних органів управління: (аналіз останніх досліджень).

5. 933794 67.9(4Укр)301 К26 Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека : Підручник. - К., 2006. - С. 146-168: Засади державної інформаційної політики (ідеолог., політ., аспекти).

6. 956055 67.9(4Укр) Д36 Держава і право :  юрид. і політ. науки: Зб. наук. праць: - К., 2010. - Вип. 48. - С. 671-677: Турченко Ю. В. Основні підходи до вивчення інформаційної політики.

7. 952305 67.9(4Укр) Д36 Держава і право : юрид. і політ. науки: Зб. наук. праць:  - К., 2009. - Вип. 46. - С. 631-637: Турченко Ю. В. Сутність державної інформаційної політики в умовах демократичного державотворення.

8. 953636 67.9(4Укр)301 Ц94 Цимбалюк В. С. Інформаційне право (основи теорії і практики). - К.: Освіта України, 2010. - 387с. - С. 76-114: Формування методології і структури інформ. права.

9. Бітюков В. Б. Соціально-культурні засади “споживацьких цінностей” на цінності життя у злагоді з природою у контексті державної інформаційної політики України: філософський підхід / В. Б. Бітюков, М. Р. Крвальський // Агроінком. - 2006. - № 11-12. - С. 53-57.

10. Горлинський В. В. Інформаційні виклики і ціннісні пріоритети суспільства // Практ. філософія. - 2009. - № 3. - С. 98-106. -  Бібліогр. : 11 назв.

11. Пожуєв В. І. Формування концепції державної інформаційної політики в умовах глобалізації // Гуманітар. вісник Запоріз. держ. інженер. акад. - 2010. - Вип. 43. - С. 4-13.

12. Селезньова О. Концептуальні засади методології інформаційного права // Підприємництво, гос-во і право. - 2011. - № 7. - С. 101-103. - Бібліогр. : 12 назв.

13. Степанов В. Ю. Вплив сучасного суспільства на інформаційну політику держави // Економіка та держава. - 2012. - № 12. - С. 95-97.

 14. Токар О. Державна інформаційна політика: проблеми визначення концепту // Політ. менеджмент. - 2009. - № 5. - С. 131-141.- Бібліогр. : 23 назв.