Вы здесь

Розробка ідей української державності українськими дисидентами

(2015 р.)

1.  961124 63.3(4Укр)6 Д18 Данилюк Ю. З. Основні форми опору тоталітарному режиму в сфері національної політики // Данилюк Ю. З. Опозиція в Україні : (друга половина 50-х - 80-ті рр. XX ст.) / Ю. З. Данилюк, О. Г. Бажан / НАН України, Ін-т історії України, Голов. ред. кол. наук.-док. сер. кн. "Реабілітовані історією". – К. : Рідний край, 2000. – С. 43-138.


2.  877021 67.2(4Укр)6 И23 Іванченко Р. П. Виступ опозиційних сил за суверенітет України // Іванченко Р. П. Українська державність в 20-90-х рр. - К., 2000. - С. 111-114.

3.  913993 63.3(4Укр) И90 Еволюція тоталітарного режиму в повоєнні роки // Історія державності України : екперимент. підруч. / за заг. ред. О. М. Бандурки, О. Н. Ярмиша. – Х. : Одіссей, 2004. – С. 513-528.

4.  871713 63.3(4Укр)62 К28 Касьянов Г. В. Дисиденти. Опір як форма існування // Касьянов Г. В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років / Г. В. Касьянов. – К. : Либідь, 1995. – С. 121-176.

5.  962264 72 М75 Лук'яненко Л. Українська Гельсінська Спілка в боротьбі за демократію // Молода нація : альманах / [редкол. : Вознюк П. (голов. ред.) та ін.]. [Спецвипуск 51 : Українська Гельсінська спілка : матеріали конференції до 20-річчя з дня утворення]. – [К.] : Смолоскип, [2011]. – Вип. 51. - С. 7-15.

6.  857902 63.3(4Укр)6 Р88 Русначенко А. Укр. група сприяння виконанню гельсінських угод. Національно-визвольний рух та інші антитоталітарні і національні рухи в Україні // Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х - початок 1990-х рр. - К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. - С. 209-225.

7.  Ф81804 63.3(4Укр)6 Р91 Дисиденти // Рух опору в Україні, 1960-1990 : енцикл. довідник / гол. ред. Осип Зінкевич ; Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при вид-ві "Смолоскип". – К. : Смолоскип, 2010. – С. 29-38.

8.  810717 63.3(4Укр)6 С82 Дисиденти: опозиційний рух 60-80 рр. // Сторінки історії України: ХХ століття : посіб. для вчителя / [упоряд. В. П. Шевчук та ін. ; за ред. С. В. Кульчицького]. – К. : Освіта, 1992. – С. 195-235.

9.  861006 67.2(4Укр) Ш37 Шевчук В. П. Виступи опозиційних сил за суверенітет України // Шевчук В. П. Історія української державності : курс лекцій : навч. посіб. для студентів вузів / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К. : Либідь, 1999. – С. 417-422.

10.  Даниленко, В. М. Шлях до незалежності: громадські рухи й суспільні настрої в УРСР другої половини 1980-х рр. / В. М. Даниленко, М. К. Смольніцька // Український історичний журнал. – 2011. – № 4. – С. 4-22.

11.  Чорномаз Б. Дисидентство шестидесятих: спадкоємність мети національно-визвольних змагань // Пам’ять століть. - 2001. - № 4. - с. 138-143.