Вы здесь

Парламентська діяльність політичних партій

(2015 р.)

1.    944124 66.3(4Укр) Д53 Дмитренко М. А. Участь партій у виборах та здійсненні політичної влади // Дмитренко М. А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / М. А. Дмитренко ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; Ін-т оператив. діяльності та держ. безпеки. - К. : Знання України, 2008. - С. 272-284.


2.    52305 67.9(4Укр) Д36 Кафарський, В. І. Двопалатний парламент і механізми оптимізації діяльності політичних партій // Держава і право : зб. наук. пр. : юрид. і політ. науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2009.- Вип. 46. – С. 145-150.

3.    952621 66.69(4Укр)М80 Мороко В. В.  Підвищення суспільно-політичної ролі партій через виборче законодавство // Мороко В. В. Партійне будівництво в сучасній Україні, (1996 - 2010 рр.) : монография / В. В. Мороко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : АА Тандем, 2010. - С. 30-43.

4.    925765 66.0 О-26 Обушний  М. І.  Парламентська діяльність політичних партій // Обушний М. І. Партологія : навч. посіб. для вузів / М. І. Обушний, М. В. Примуш, Ю. Р. Шведа / за ред. М. І. Обушного ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Донец. нац. ун-т. – К. : Арістей, 2006. – С. 301-319.

5.    939598 66.69(4Укр) П76 Примуш М. В. Політичні партії та їх взаємодія з інститутами поілтичної системи // Примуш М. В. Політичні партії: історія та теорія : навч. посіб. для вузів / М. В. Примуш. - К. : Професіонал, 2008. - С. 268-297.

6.    965907 66.0 Т33 Парламентаризм і політичні партії // Теорія парламентаризму : навч. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [Бучин М. А. та ін.]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – С. 176-222.

7.    914904 66.5(4Укр) У45 Політичні партії як чинник формування політичної влади в Україні // Українська політична нація: генеза, стан, перспективи. - К. : НІСД. - С. 452-502.

8.    Богашева, Н. Політичні партії як суб'єкти виборчого процесу / Н. Богашева // Право України. – 2013. – № 5. – С. 114-121. – Бібліогр.: 16 назв.

9.    Галай, Ю. Роль та значення політичних партій в парламентсько-президентській республіці / Ю. Галай // Юрид. Україна. – 2007. – № 4. – С. 15-18.

10.    Кафарський, В. Правова регламентація парламентської діяльності політичної партії / В. Кафарський // Право України. – 2006. – № 2. – С. 3-8.

11.    Годзюр, М. В. Теоретико-понятійні аспекти взаємовідносин органів державної влади з політичними партіями / М. В. Годзюр // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 127-133. – Бібліогр.: 40 назв.