Вы здесь

Освіта протягом життя (безперервна освіта)

(2014 р.)

Образование в течение жизни (непрерывное образование)

1.  968388 74.2 М74 Облєс І. І. Навчання людей третього віку як необхідна умова модернізації професійної освіти // Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 берез. 2013 р. – Запоріжжя, 2013. – С. 223-225.

 
2.  954568 74.58 А72 Приходько М. І. Андрогогіка як методологія та гарантоване продовження теорії навчання протягом усього життя / М. І. Приходько, В. М. Приходько // Антропологічний вимір якості сучасної вищої освіти: проблеми методології, досвід, рецепції : [монографія]. – Мелітополь, 2010. – С. 75-156. 
 
3.  956926 74.58 П24 Тернавская Л. М. Историография и современное состояние проблемы непрерывного образования // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 10. – С. 27-31.
 
4.  Афанасьєв М. Неперервна професійна освіта: нові горизонти підготовки кадрів для постіндустріальної економіки // Вища школа. - 2010. - № 10. – С. 88-98. 
 
5.  Бабакіна О. О. Шлях до самого себе: значення системи безперервної освіти для стимулювання змін у суспільстві // Гуманітарні науки. - 2010. - № 2. – С. 6-12.
 
6.  Галус О. М. Розвиток адаптивних здібностей студентів у контексті неперервної освіти // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 1. – С. 54-63.
 
7.  Гапонюк П. Н. Довузовская подготовка как компонент непрерывного образования // Педагогика. - 2011. - № 9. – С. 122-124.
 
8.  Гиря И. А. Модель знаний ученика в системе непрерывного обучения // Школьные технологии. - 2011. - № 4. – С. 108-112.
 
9.  Гнатієнко Г. неперервна освіта як основа конкурентоспроможності компаній // Персонал. – 2010. - № 3/4. – С. 188-197.
 
10. Гордієнко М. Г. професійна підготовка дорослих у контексті ціложиттєвого навчання // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2010. - № 2. – С. 151-155.
 
11. Дем'яненко Н.  Ідея освіти впродовж життя у світовому освітньому просторі (1949-2010) // Рідна школа. - 2011. - № 2. – С. 49-53.
 
12. Карпенко М. М.  Перспективи реалізації в Україні концепції освіти протягом життя: чинники і механізми // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 4. – С. 45-51.
 
13. Кашуба О. М. Зарубіжний досвід реалізації системи безперервної освіти та перспективи його впровадження в Україні // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. - № 10. – С. 43-48.
 
14. Кашуба О. М. Дистанційні освітні послуги в системі безперервної освіти та оцінка їх економічної ефективності // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. - № 12. – С. 50-56.
 
15. Кашуба О. М.  Інформаційне забезпечення безперервної освіти як складової ринку освітніх послуг // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2011. - № 1. – С. 192-197. 
 
16. Корсак К. ХХІ століття: освіта і виховання в умовах переходу людства до ноотехнологій // Шлях освіти. - 2011. - № 1. – С. 20-25.
 
17. Левченко О. М. Національна система кваліфікації як складова сучасної моделі безперервної професійної підготовки кадрів // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 7/8.– С. 190-193 (№ 8).
 
18. Луговий В. І. Світовий досвід професіоналізації освіти: концептуальні засади і практична реалізація // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 2. – С. 5-22.
 
19. Міщенко В. Зарубіжний досвід та вітчизняні актуалітети організації неперервної освіти // Рідна школа. - 2010. - № 11. – С. 9-16.
 
20. Олійник В. В. Феномен формування управлінської еліти у парадигмі неперервної освіти // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2013. - № 2. – С. 114-119.
 
21. Римарева И. И. Система непрерывного образования // менеджмент и кадры: психология упр., соционика и социология. – 2012. - № 3. – С. 11-19.
 
22. Родичев Н. Ф. Формирование профессионального самоопределения школьников в условиях непрерывного образования / Родичев Н. Ф., Чистякова С. Н. //Педагогика. - 2012. - № 9. – С. 16-24.
 
23. Семенюк Н. Нормативно-правове забезпечення розв'язання суперечностей безперервної освіти // Вища освіта України. - 2013. - № 2. – С. 26-32.
 
24. Семенюк Н. Безперервна освіта: світова практика й Україна // Вища освіта України. - 2012. - № 4. – С. 100-106.
 
25. Семиченко В. А. Проблема особистісного розвитку й саморозвитку в контексті неперервної професійної освіти // Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України. - 2010. - № 2. – С. 46-57.
 
26. Сологуб А. Дослідництво - вісь неперервної професійної освіти // Рідна школа. - 2011. - № 7. – С. 18-22.
 
27. Хагуров Т. А. К вопросу о непрерывном образовании // Школьные технологии. - 2012. - № 4. – С. 172-176.
 
28. Швець Є. Я. Формування концепції безперервної освіти "новому століттю - нову освіту" в умовах європейської інтеграції вищої освіти / Швець Є. Я., Швець Д. Є. // Гуманіт. вісн. Запоріз. держ. інж. акад. - 2013. - Вип. 55. – С. 5-18.
 
29. Шугалій Н. Генеза та сучасні тенденції розвитку LLL : [освіта впродовж життя, модель "народної вищої школи", розроблена Н. Грундтвігом] // Вища освіта України. - 2013. - № 2. – С. 48-53.