Вы здесь

Штрафні санкції за порушення законодавства про працю

1.    956874 67.9(4Укр)301 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : наук.-практ. коментар / за заг. ред. А. С. Васильєва, О. І. Миколенка. - Харків : Одіссей, 2010. - 1024 с. - (Закони України). - Із змісту: Характеристика штрафів. - С. 76-78 ; Провадження про виконання постанови про накладення штрафу. - С. 990-995.
2.    983291 67.9(4Укр)308 К82 Кримінальний Кодекс України : із змін. та доп. станом на 1.09.2016 р. : офіц. текст. - К. : Вид. Паливода А. К., 2016. - 212 с. - Із змісту: Ст.172-175: Покарання штрафом за порушення законодавства про працю. - С. 75-76.
3.    Про санкції : Закон України від 14 серп. 2014 р. № 1644 // Голос України. - 2014. - 11 верес. (№ 173) ; Офіц. вісник України. - 2014. - № 74. - С. 9-12.
4.    Бр221 67.9(4Укр)305 П52 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці / Кабінет Міністрів України. - К. : Основа, 2007. - 8 с.
5.    Порядок накладання штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення : затв. пост. Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 р. № 509 // Держслужбовець. - 2016. - № 3. - С. 70-73.
6.     981395 67.9(4Укр)301 А31 Адміністративна відповідальність : курс лекцій / Нац. акад. внутр. справ ; [авт. кол.: В. К. Колпаков та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 568 с. - Бібліогр. у кінці тем. - Із змісту: Адміністративні стягнення (у т. ч. штрафи). - С. 29-38; Суб'єктивна сторона складу адмініністративного правопорушення. - С. 72-75.
7.     958709 67.9(4Укр)301 А31 Адміністративне право : підручник / за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй ; МОН України, Нац. юр. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2010. - 624 с. - Із змісту: Система та види адміністративних стягнень (у т. ч. штрафів). - С. 179-184.
8.     961109 67.9(4Укр)301 К61 Коломоєць Т. О. Адміністративне право України : акад. курс : підручник / Т. О. Коломоєць ; МОН України. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 576 с. - Бібліогр.: с. 559-574. - Із змісту: Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладання. - С. 289-307 (Штрафи. - С. 292-293).
9.     913248 67.9(4Укр)301 К61 Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації : монографія / Т. О. Коломоєць ; МОН України, Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя : Поліграф, 2004. - 404 с. - Бібліогр.: 596 назв. - Висвітлена специфіка адмін. примусу (у т. ч. штрафів) в адмін., фін., податк., митн., земел. та інформ. праві.
10.    873159 67.9(4Укр)301 К61 Коломоєць Т. О. Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення України / Т. О. Коломоєць. - Запоріжжя : Верже, 2000. - 240 с. - Бібліогр.: 256 назв.
11.    884412 67.9(4Укр)308 К82 Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. для студентів вузів / за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - К. ; Харків : Юрінком Інтер : Право, 2002. - 494 с. - Із змісту: Злочини проти трудових прав громадян (у т. ч штраф як вид покарання). - С. 98-104.
12.    946692 67.9(4Укр)301 К84 Крупка Ю. М. Правові основи підприємницької діяльності : навч. посіб. / Ю. М. Крупка ; МОН України. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 480 с. - Бібліогр.: с. 440-452. - Із змісту: Штрафні санкції. - С. 268-276. 
13.    953592 67.9(4Укр)308 П58 Попрас В. О. Штраф як вид покарання за кримінальним правом України : монографія / В. О. Попрас ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2009. - 224 с. - Бібліогр. в підряд. прим. та с. 202-220 (230 назв). 
14.    986978 67.9(4Укр)301 С89 Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення : навч. посіб. / за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т" МОН України. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 544 с. - Бібліогр.: с. 522-538 та в підрядк. прим. - Із змісту: Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та здоров'я населення. - С. 47-74.
15.     982716 67.9(4Укр)305 Т78 Трудове право України : підруч. для внз / МОН України [та ін. ; авт. кол.: М. І. Іншин та ін.]. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 472 с. - Бібліогр.: с. 433-467. - Із змісту : Матеріальна відповідальність роботодавця. - С. 351-361.
16.    Ф80617 67.9(4Укр)305 Р79 Ротань В. Г. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / В. Г. Ротань, І. В. Зуб, О. Є. Сонін. - 11-е вид., доп. перероб. - К. : Правова єдність, 2010. - 584 с. - Із змісту: Ст. 173. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я працівника ; Ст. 237. Покладення матеріальної відповідальності на службову особу, винну в незаконному звільненні працівника ; Ст. 265. Відповідальність за порушення законодавства про працю.
17.    944335 67.9(4Укр)305 Щ64 Щербина В. І. Трудове право України : підруч. для вузів / В. І. Щербина ; за ред. В. С. Венедіктова. - К. : Істина, 2008. - 384 с. - Бібліогр. в кінці розд. - Із змісту: Матеріальна відповідальність роботодавця: особливості підстави та порядок відшкодування шкоди. - С. 333-341 ; Відшкодування роботодавцем працівникові моральної шкоди. - С. 342-348.
18.    Агафонов А. Як по-новому мають обчислювати кримінальні та адміністративні штрафи // Право України. - 1993. - № 5/6. - С. 38.
19.    Баришніков А. Г. Адміністративний штраф: концептуальний підхід / А. Г. Баришніков // Держава та регіони. Серія: Право. - 2008. - № 3. - С. 12-15.
20.    Диденко Р. Споры о трудоустройстве инвалидов, о применении штрафных санкций за необеспечение исполнения норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов // Юрид. практика. - 2009. - 18 авг. (№ 33). - С. 11-12.
21.    Дмитерко І. Фінансова відповідальність за порушення законодавства про працю та зайнятість населення // АгроПром. - 2019. - № 1. - С. 32-33.
22.    Домбругова А. Відповідальність за порушення законодавства про працю // Юрид. вісн. України. - 2006. - 29 квіт.-5 трав. (№ 17). - С. 12.
23.    Дубинська С. Накладення штрафів на роботодавців за порушення законодавства про працю // Юрид. газ. - 2016. - № 14 (5 квіт.).- С. 23.
24.    Журавська І. Охорона праці: роботодавець несе відповідальність // Зб. системат. законодавства. - 2005. - № 6. - С. 220-226.
25.    Коломоєць Т. О. Адміністративний штраф: матеріальні і процесуально-правові характеристики (у порівнянні з кримінальними та цивільно-правовими штрафами) // Право України. - 1999. - № 8. - С. 90-92.
26.    Коломоєць Т. О. Адміністративні та фінансові штрафи за законодавством України: порівняльно-правова характеристика // Підприємництво, госп-во і право. - 2001. - № 8. - С. 76-77.
27.    Коломоєць Т. О. Система адміністративних стягнень за законодавством про адміністративні правопорушення України // Право України. - 2002. - № 2. - С. 31-33. 
28.    Коломоєць Т. О. Щодо ефективності адміністративних штрафів // Право України. - 2001. - № 2. - С. 84-87. - Бібліогр.: 4 назв.
29.    Коновалова О. Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці // Вісник. Право знати все про податки і збори. - 2016. - № 34. - С. 28-34.
30.    Коновалова О. Штрафи за порушення законодавства у сфері праці: порядок накладання визначено // Кадровик-01. - 2016. - № 3. - С. 10-17.
31.    Купира З. Судові справи про накладення штрафів // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2017. - № 10. - С. 7-11. - (Додаток до журн. “Охорона праці”).
32.    Купін А. П. Місце адміністративних стягнень в системі заходів державного примусу // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. - 2008. - № 1. - С. 85-95.
33.    Куц Р. Штрафи та компенсації: застосування середньої зарплати. // Бизнес. Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. - 2006. - 22 трав. (№ 21). - С. 59-60.
34.    Миронець І. М. Штрафна відповідальність за адміністративні правопорушення у будівельній діяльності // Адвокат. - 2010. - № 6. - С. 34-38.
35.    Міщук М. О. Проблеми накладення дисциплінарних стягнень // Адвокат. - 2013. - № 4. - С. 26-28.
36.    Новіков С. Податкові штрафи : винятки з правил // Бизнес. Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. - 2005. - 19 сент. (№ 38).
37.    Пригуза П. Штрафні санкції за незабезпечення працевлаштування інвалідів, або податок (обов'язковий платіж) за меншу кількість працюючих інвалідів ніж встановлено нормативом. // Юрид. журнал. - 2005. - № 3. - С. 107-112.
38.    Процевський В. Матеріальні і дисциплінарні санкції при незаконному відстороненні від роботи // Рад. право. - 1983. - № 3. - С. 55-58.
39.    Сьомич М. Характеристика матеріальної відповідальності роботодавця як самостійного інституту трудового права // Підприємництво, госп-во і право. - 2014. - № 9. - С. 24-27.
40.    Танасевич О. Окремі аспекти підстави та умов притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну працівнику // Підприємництво, госп-во і право. - 2016. - № 12. - С. 109-113. - Бібліогр.: 25 назв.
41.    Уварова Е. Админштраф: основные правила применения // Налоги и бух. учет. - 2010. - № 14. - С. 14-20.
42.    Федоров С. Финансово-правовые санкции: проблемы применения // Підприємництво, гос-во і право. - 2003. - № 4. - С. 36-38.
43.    Черній В. В. Адміністративні стягнення: система та види // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - № 12. - С. 26-29.
44.    Шаповал О. Робочі місця для інвалідів: нормативи, звітність, штрафи // Бизнес. Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. - 2004. - 6 груд. (№ 49). - С. 65-67.
45.    Щербина В. І. Дисциплінарні санкції: проблеми ефективності в умовах ринкових відносин // Підприємництво, госп-во і право. - 2006. - № 10. - С. 45-49.
* * *
46.    Барікова А. А. Дисциплінарна відповідальність за законодавством України про працю [Електронний ресурс] // Інформація і право. - 2014. - № 1. - С. 131-140. - Режим доступу: http://ippi.org.ua/barikova-aa-distsiplinarna-vidpovidalnist-za-zakonodavstvom-ukraini-pro-pratsyu
47.    Коломоєць Т. О. Ефективність адміністративного стягнення – обов'язкова складова дієвого використання його ресурсу [Електронний ресурс] / Т. О. Коломоєць // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА", Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 17-20. - Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/7985
48.    Коломоєць Т. О. Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Т. О. Коломоєць ; Ун-т внутр. справ. - Харків, 1999. - 16 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/1999/99ktozap.zip
49.    Коломоєць Т. О. Щодо питання ефективності адміністративних штрафів [Електронний ресурс] / Т. О. Коломоєць // Наук. зап. НаУКМА. - 2000. - Т. 18: Правничі науки. - С. 21-25. - Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9988
50.    Корнилов Э. Проблемы взыскания судами с предпринимателя штрафных санкций за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя [Электронный ресурс] // Хоз-во и право. - 2007. - № 7.  - С. 112-114. - Режим доступа: http://www.hozpravo.ru/assets/files/pdf/2007-07.pdf
51.    Лежнєва Т. М. Санкції у трудовому праві України : монографія / Т. М. Лежнєва. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2015. – 120 с. - Також доступно в Інтернеті: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/624
52.    Лежнєва Т. М. Питання ефективності санкцій трудового права [Електронний ресурс] Т. М. Лежнєва // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. - 2012. - № 2. - С. 279-291. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2012_2_40 
53.    Петренко О. А. Види санкцій у трудовому праві [Електронний ресурс] // Наук. вісн. публіч. та приват. права. - 2016. - Вип. 3. - С. 108-112. - Режим доступу: http://www.nvppp.in.ua/vip/2016/3/25.pdf
54.    Приходько В. О. Про види загальних дисциплінарних стягнень [Електронний ресурс] / В. О. Приходько // Юність науки – 2018 : соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молод. вчених (м. Чернігів, 11-12 квіт. 2018 р.). У 2 ч. Ч. 2. - Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С. 164-166. - Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17076
55.    Резніченко Г. С. Деякі проблеми виконання покарання у виді штрафу [Електронний ресурс] / Г. С. Резніченко // Право і сусп-во. - 2018. - № 2. - С. 166-171. - Режим доступу: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1169
56.    Савин В. Т. Материальная ответственность работодателя за причинение ущерба имуществу работника, используемому в интересах организации [Электронный ресурс] // Проблемы экономики и юрид. практики. - 2018. - № 1. - С. 146-151. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/materialnaya-otvetstvennost-rabotodatelya-za-prichinenie-uscherba-imuschestvu-rabotnika-ispolzuemomu-v-interesah-organizatsii