Вы здесь

Великі українці

Список літератури

1. 500 знаменитых людей планеты / Авт.: В.М.Скляренко, Е.К.Васильева, и др.– Х.: Фолио, 2005.– 992 с.:ил.

2. Україна: Повна енциклопедія/ Авт. упоряд. В.М.Скляренко та ін.- Х.: Фоліо, 2007. – 464с.: іл..

3. Провідники духовності в Україні/За ред.І.Ф.Кураса.– К.:Вища школа, 2003.– 784 с.– 35грн.20к.

4. Князь Володимир Великий //Чумацький шлях.- 2002.-№1.-С.16-18.

5. Усі видатні постаті історії України: Усі видатні постаті історії України (за шкільною програмою).Біографічний нарис.Література для додаткового користування.Алфавітний покажчик/ П.В.Остапенко.– Х.: Торсінг плюс, 2006.– 352 с.:іл.– (Іду на урок).

6. Шаров І. 100 видатних імен України. – К.:Альтернативи, 1999.-496с.

7. Українки в історії/За заг.ред. В.Борисенко.– К.:Либідь, 2004.– 328с.:іл.

8. Народжені Україною: Меморіальний альманах у 2-х т.Т.1:А-К/Гол.ред. О.Онопрієнко.– К.: Євроімідж, 2002.– 896с.:іл.– (Золоті імена України).

9. Україна в словах: Мовокраїнознавчий словник-довідник:Навч.посібник для учнів загальноосвітніх шкіл,ліцеїв,гімназій,студентів,усіх,хто вивчає українську мову/ Укл.:С.Горожанова,Н.Данилюк,С.Коробчук та ін.– К.:Просвіта, 2004.– 704 с.

10. Алещенко О. Анна, яка підкорила Францію // Для дому та сім’ї.-2007.-С.54-55.

11. Огієнко І.(Митрополит Іларіон) Українська культура.– К.: Наша культура і наука, 2002.– 344с.:іл.– (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття",Сер.2.Зарубіжні першодруки;[Т.2]).

12. 100 знаменитых людей Украины/ В.М.Скляренко, Т.Н.Харченко, О.Ю.Очкурова, И.А.Рудычева.– Х.: Фолио, 2005.– 512с.:ил.

13. 100 знаменитых людей Украины/ В.М.Скляренко, Т.Н.Харченко, О.Ю.Очкурова, И.А.Рудычева.– Х.:Фолио, 2005.– 512с.:ил.– (100 знаменитых).

14. Чухліб Т.В. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр./ НАН УКраїни; Ін-т історії України; Наук.-дослід.ін-т козацтва.– 2-ге вид., допрац.– К.:Арістей, 2005.– 640с.:іл.

15. Видатні постаті в історії України: короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети.-К.: Вища школа, 2002.-359с.

16. Ілюстрована енциклопедія історії України:В трьох томах.Т. 1:(від найдавнішого часу до кінця 18 ст.)/Авт.тексту О.Кучерук; Наук.ред.Л.Федорова;.– Вид.перероб.,доп.– К.: Спалах, 2004.– 216 с.:іл.

17. Великие ученые ХХ века/ Авт. - сост. Булыка Г.А., Лисовская Е.В., Яхонтова Г.А.– М.: Мартин, 2001.– 464с.:ил.– (Великие ХХ века).

18. Великий українець: Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського.- К.: Веселка, 1992.- 551с.

19. 22 видатних українських педагоги: Персоналії в історії національної педагогіки/Під заг. ред. А.М. Бойко.– К.: Професіонал, 2004.– 576с

20. Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького: До 150-річчя з дня народження вченого.Вип.3:Листи музейних діячів до Д.І.Яворницького/Уклад.: С.В.Абросимова, Н.Є.Василенко, А.І.Перкова та ін.– Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005.– 738с.

21. Володимир Винниченко: у пошуках естетичної, особистої і суспільної гармонії: Зб. статтей/ Гол. ред. Л. Залеська Онишкевич; Ред. кол.: М. Знаєнко, А. Процик, Т. Гундорова та ін.– Нью-Йорк: Видавнича комісія УВАН у США, 2005.– 280 с.

22. Турченко Ф.Г. Микола Міхновський: життя і слово. – К.: Генеза, 2006.– 320 с.

23. Вернадський В.І. Вибрані праці/ Пер. М.І.Кратка.– К.: Наукова думка, 2005.– 304 с.:іл.

24. Вольвач П.В. Л.П.Симиренко - фундатор українського промислового садівництва: Садівничий України,1.– Сімферополь:"Таврія", 2002.– 312с.

25. Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова/Редкол.: І.Вакарчук, Я.Ісаєвич (співголови) та ін.– Львів:ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2006.– 564 с.

26. Наш перворозум: Григорій Сковорода на портреті і в житті:Фотокнига/Авт. і упоряд.: В.Стадниченко, М.Шудря.– К.:Спалах, 2004.– 180с.:фото.

27. Гундорова Т.І. Невідомий Іван Франко. Грані Ізмарагду.– К.:Либідь, 2006.– 360 с.:ил.

28. Кармазіна М.С. Леся Українка.– К.:ВД "Альтернативи", 2003.– 416 с.– (Особистість і доьа).

29. Гоян Я.П. Воскреснемо!: Ессе.- К.: Веселка, 2000.-335с.:іл..

30. У вінок каменяреві: Збірка українських поетів І.Франку.- К.:Вища школа, 1984. -143с.

31. Велика трійця: Т.Шевченко, І.Франко, Л.Українка/ Пер.груз.- К.: Етнос, 2005.-336с.

32. Петелин В.М.Булгаков. Жизнь. Личность. Творчество.- М.: Моск. Рабочий, 1989. -495с.

33. Жулинський М. Заяви про себе культурою.- К.: Генеза, 2001. -680с.:іл..

34. Талан.Життя і творчість Марії Заньковецької: Фото книга.- К.: Мистецтво, 2004.- 288с.: іл..

35. Стус Д. Василь Стус: Життя як творчість.– 2-ге вид., випр.– К.:Факт, 2005.– 368 с.

36. Дзюба І. Між культурою і політикою.-К.: Фара, 1998. -374с.

37. 50 знаменитых украинских книг /В.П.Андрусенко, Л.С.Загребельная, Е.В.Козырь, Л.П.Петрова.– Х.:Фолио, 2004.– 512 с.– (100 знаменитых).

38. Илюшина И. Читай наших: Любимцы публики // Корреспондент. – 2007. -№26(265).-374с.

39. Костенко Ліна – ясна зоря на небі української культури // Жіночий світ. – 2001.-жовт.-груд.-С.6-8.

40. Катерина Білокур. Фотоальбом. – Сполах,2001.- 127с.

41. Микола Лисенко у спогадах сучасників: у 2т.- Т.1./Упоряд.П.Я.Пилипчук.-К.: Музична Україна, 2003.- 344с.: іл..

42. Мельниченко В.Ю. Майстер (Б.Ступка) – К.: Либідь, 2005.– 392 с.:іл.

43. 100 самых влиятельных украинцев: рейтинг корреспондента // Корреспондент. -2007.-№32(271). – спец. вып.

44. Welcom to Ukraine. - 2005.-№1(32).

45. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття.Кн.1:Пріоритет інтелекту /Авт.-упоряд.В.Литвин (кер.) та ін.– К.: Навчальна книга, 2003.– 640с.