Вы здесь

Українські стародруки

      

УКРАЇНСЬКІ  СТАРОДРУКИ ІЗ ФОНДІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОУНБ ІМЕНІ О.М. ГОРЬКОГО

Підготувала Л.П.Пишна, зав. сектором рідкісних і цінних документів Запорізької ОУНБ

 Автор висловлює подяку доктору історичних наук, професору Сергію Романовичу Ляху
 за допомогу в науковому опрацюванні стародруків

 

До українських стародруків належать видання періоду від початку книгодрукування до 1861 р. Безцінні документи історії української книги є перлинами нашої колекції.
Особливе місце серед них посідають книги з історії:

Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 3 (1638-1657). – СПб.: в типографии П. А. Кулиша, 1861 (обл. 1862). – 604, 134, 22 с.
15-ти томна збірка  документів з історії Росії, України, Білорусії і Литви  XIV-XVII ст., яка  видавалася  Археографічною комісією при Петербурзькій АН протягом 1861-1892 рр. Редактори М. Костомарова та Г. Карпов.  Матеріали розташовані в хронологічному порядку, у вигляді актів, указів, грамот, листів, чолобитних, відписів, повідомлень, пам’яток, записок. Вони висвітлюють питання політичної історії цих країн, історію церкви. Структурно кожен том складається з передмови, де вказано місця зберігання оригіналів документів, вміщено легенду до кожного з них та примітки.  З пятнадцяти томів в наявності маємо три : 3-й, 8-й, 14-й. Стародруком є лише 3-й том. Він містить документи з історії України 1638-1657 рр., переважна більшість яких стосується визвольної війни українського народу, очолюваної Б. Хмельницьким, періоду Руїни, історії козацтва. 

 

Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Т. 1. Ч. 1: Акты, относящиеся к истории православной церкви в Юго-Западной России. – К.: университетская тип., 1859. – 554с.
Збірник історичних документів і літературних пам’яток України XIV-XIX ст. Видавець – Тимчасова комісія з упорядкування давніх актів, заснована при Київському, Подільському й Волинському генерал-губернаторові. Переважна більшість документів з фондів Київського центрального архіву давніх актів, заснованого в 1852 р. при Київському університеті. Тексти друкувалися мовою оригіналів з дотриманням правопису. Протягом 1859-1914 рр. опубліковано 8 частин, 35 томів. Перша частина складається з 12 томів і містить документи з історії православної церкви 1481-1596 рр. До них належать: розпорядження духовної влади і королівських сановників, акти православних і унійних соборів, православних братств, церков і монастирів та діючих при них училищ і шпиталів; матеріали про стосунки православних з католиками та унійцями, заповіти духовних і світських осіб, пожертвування маєтків церквам і монастирям, запровадження Брестської церковної унії (1596 р.).
 Маргінальний напис на шмуцтитулі: „Для гимназической библиотеки. Цена 3 руб. Получена от попечителя Киевского учебного округа 18 декабря  1859 г. За № 5797.”
Маємо 33 томи з опублікованих 35. Лише 1-й том є стародруком.

Записки Одесскаго общества исторіи и древностей. - Одесса:  городская типогр., 1844 -
Т. 2 : с XI литографированными листами. - 1850. - 842 с.
Т. 3 : с X литографированными листами. - 1853. - 594 с.

Неперіодичне видання Одеського товариства історії та старожитностей.  Виходило в Одесі протягом 1844-1919 р.р. Тут друкувалися матеріали з історії України, історичної географії, археології, археографії, нумізматики, епіграфіки, звіти та протоколи про діяльність товариства, рецензії та бібліографічні нотатки, переклади подорожніх записок іноземців, в яких йшлося про історію регіону. Записки містять інформацію з історії Запорізького краю та козацтва. За хронологією переважна частина цих документів належить до періоду Нової Січі та запорозької спадщини : 

Опис ріки Дніпра від м. Переволочного до Чорного моря. - Т. 3. - С. 571-586;
Опис міст і повітів Азовської губернії. - Т. 3. -  С. 289-305;
 Найпідданче повідомлення до імператриці Катерини II генерал-поручика Текелія про знищення Запорізької Січі / сповістив Г. О. Тверський. - Т. 3. – С. 587-589с;
Вертільяк Д. Ч. Запорізька старовина: Написи, виявлені на могильних хрестах і склепах. Написи на домових сволоках. – Т. 2. – С. 823-825;
Бублієв Н.  Укріплення запорізьких козаків в м. Олександрії та Олександрійському повіті. – Т. 2. – С. 826-829;
Оранський К. (протоієрей)  Новомосковський Свято-Троїцький собор. - Т. 2. - С. 829-832.

Унизу титульної сторінки маргінальний напис назви тому французькою мовою.
Маємо також 11 та 13 томи „Записок...”, які по року видання до стародруків не належать.

Величко С. (1670-1728) Летопись событий в Юго-Западной России в XVII веке. Ч. 1 / сост. С. Величко, бывший канцелярист канцелярии войска запорожского 1720; издана Временною Комиссиею для разбора древних актов. - К.: в лито-типографическом заведении Иосифа Вальнера, 1848. -454+1-51+I-XXX c.
Унікальна історична й культурна пам’ятка. Вважається найбільш повним і вірогідним джерелом з історії України періоду 1648-1700 рр. Містить значну кількість власних спостережень С. Величка, і ґрунтується на документах гетьманської канцелярії. Складається з 4-х частин. Перша частина змальовує події 1648-1659 рр., окремими епізодами сягаючи у 1620. Вони розповідають про визвольну війну українського народу проти польсько-шляхетського панування, висвітлюється політика царського уряду щодо України. Книга, написана українською літературною мовою 18 ст. з елементами народної мови, може зацікавити  не тільки істориків, а й мовознавців.
Маємо лише першу частину частину цього видання, а 2-4 у нашому фонді на жаль відсутні. Наш екземпляр з першого видання.   

Кониский Г. История русов или Малой России: сочинение Г. Конискаго, архиепископа Белорусскаго. – М.: Университетская тип., 1846. – 262, 45 с.
В 1846 р. елітарний російський журнал „Чтения Московського общества истории и древностей российских” на своїх сторінках надрукував „Историю Русов”. В ньому русами називаються українці і викладено історію Малоросії (X-XVIII cт.) – від виникнення словянських племен до російсько-турецької війни 1769 р. Автор доводить, що предки українців відіграли визначну роль у творенні Давньоруської держави зі столицею у Києві. Оповіді про славні діяння гетьманів Козацької держави знайдуть відгук у читачів, сповнюючи їх гордістю за своїх предків. Наступне її видання з’явилося майже через півтора століття в 1991 р.  Ні в царські, ні в радянські часи цей твір не друкувався.
Верхня та нижня кришки палітурок і шмуцтитул мають маргінальні написи у вигляді щоденника, датовані серпнем 1949 р. На титульній сторінці зберігся автограф власника: „Ряпун П. С.” 

Костомаров Н.  Богдан Хмельницкий. Т. 2. / Н. Костомаров. - 2-е изд., доп. – СПб.: изд. книгопродавца Д. Е. Кожанчикова. [тип. И. И. Глазунова], 1859.- 550 с.
Найвідоміша праця видатного історика М. І. Костомарова про Б. Хмельницького та його епоху. Базується на ретельному  вивченні документів та свідчень сучасників. Дає можливість об’єктивної оцінки рішення Переяславської Ради про приєднання України до Росії, знайомить з формуванням та розвитком козацтва.
Стародруком є лише 2-й том, на титульній сторінці якого розміщено штемпельний екслібрис : „Херсонская общественная библиотека. 1872 г.” Том 1-й 1884 року видання до стародруків не належить.

  Скальковский А.  Опыт статистического описания Новороссийского края. –
Ч. 1 : География, этнография и народонаселение Новороссийского края. – Одесса: тип. Л. Нитче, 1850. – 366 с.
Ч. 2 : Хозяйственная  статистика Новороссийского края. – Одесса: тип. Франкова и Нитче, 1853. – 552, III с.

Краєзнавча праця, в якій висвітлюються питання історії, географії, сільського господарства, промисловості, статистики,  етнографії населення, фольклору Новоросії. (Адм.-тер. одиниця, утворена за наказом Павла I в грудні 1796 р.)  Привертає увагу значний фактографічний матеріал з історії України 18-19 ст.

 

 

Зарульский С. Описание Малой России и Украины, с приложениями.  Сочинение С. Зарульського, служившего в российской армии капитаном / изд. Имп. О-ва Истории и Древностей Российских. – М.: университетская типогр., 1847 с. – 27 с.
В праці капітана російської армії С. Зарульського викладено окремі факти з історії Польщі, Литви, Росії та України, названої автором Малоросією, періоду 989-1764 рр. Особлива увага приділяється добі Б. Хмельницького. Описано події: перемога над польським військом С. Потоцького під Жовтими Водами (1648); укладення Зборівського договору (1649); Білоцерківський договір (1651); Переяславська Рада (1654); Спільний похід українсько-московських військ на Львів (1655).
Додатки знайомлять з фактами біографії Богдана та Юрія Хмельницьких, Івана Мазепи та історією запорізького козацтва.

Малороссийская переписка, хранящаяся в Московской оружейной палате, открытая соревнователем  Имп. О-ва Истории и Древностей  рос. при Моск. ун-те И. Забелиным.- М.: тип. ун-та, 1848.- [9 с.]
Листування гетьмана Б. Хмельницького та війська Запорізького з московським патріархом Никоном, кримським ханом, турецьким султаном Магометом та його візирем, угорським правителем Георгієм Ракоці, польським королем Яном Казимиром датоване 1653 р.

 

История о козаках запорожских, как оные из древних лет зачалися и откуда свое происхождение имеют и в каком состоянии ныне находятся.- М.: в Университетской типографии, 1847. - 43с.
Український стародрук 1847 р. видання з передмовою О. Бодянського. Маючи вагомі докази, він вважає автором цієї праці інженера генерал-майора Олександра Рігельмана. В 1736-1740 р. р. перебуваючи на Січі для побудови фортечних укріплень, автор мав змогу зблизька ознайомитися з лицарями запорізьких степів та  їх володіннями, вивчити звичаї, побут, судочинство, козацький устрій. Праця написана за переказами тодішнього кошового отамана та козацьких старшин в межах хронологічного періоду від виникнення козацтва до переходу під владу Російської імперії. Вона закінчується описом місцевості Дніпра від його витоків, фауни та флори.
Маргінальний напис на титульній сторінці : „Мышецкий Семен Иванович”.

Серед рідкісних і цінних видань нашої колекції:

ЛАСТІВКА (Ластовка): сочинения на малороссийском языке / собрал Е.П. Гребенка. – СПб.: издание книгопродавца Василия Полякова, 1841. -  582 с.
Книга надрукована в Петербурзі на початку 1841 р. клопотанням Є.Гребінки. Повна назва: „Малороссийский сборник, или собрание сочинений в стихах и прозе” під назвою «Ластівка». На її сторінках опубліковано поезії Т. Шевченка: „Причинна”. „Вітре буйний”. „На вічну пам’ять Котляревському”, „Тече вода в синє море”, уривок з „Гайдамаків”, уривки з „Москаля-чарівника” І. Котляревського, „Сердешна Оксана” Г. Квітки-Основ”яненка, байки Л. Боровиковського та Є. Гребінки, а також окремі твори О. Афанасьєва-Чужбинського, В. Забіли, П. Куліша, П. Писаревського та інших авторів. Тут вміщено і добірку українських народних пісень та приказок. Передмова та післямова написані Є.Гребінкою в комедійному жанрі. В ті часи видання в столиці українського альманаху було важливою подією. «Ластівка» мала велике значення для піднесення української мови, українського слова.
Цей екземпляр з першого видання.

Паллас П. С.  Краткое физическое и топографическое описание Таврической области, сочиненное на французском языке П. Палласом и переведенное И.Рижским. - СПб.: печатано в Импертаторской типогр., 1795. - 72 с.

Наукова праця німецького мандрівника-натураліста П. С. Палласа (1741-1811) знайомить з географічними, геологічними, ботанічними даними та тваринним світом Кримського півострова. Присвячена фавориту Катерини II графу Платону Олександровичу Зубову.