Вы здесь

Національна гвардія України

 1. Про Національну гвардію України : Закон України від 13 берез. 2014 р. № 876 // Голос України. – 2014. – 15 берез. (№ 48).
 2. Шевченко В. Погляд на проблеми правоохоронної системи країни та розбудови Національної гвардії України // Голос України. – 2014. - 5 лип. (№ 126). – С. 8.
 3. 980976 67.9(4Укр)300 М74 Кузьменко О. В. Правові колізії щодо правового статусу Національної гвардії України / О. В. Кузьменко, С. О. Островський // Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт., 2014 р.) : до 55-го вип. слухачів і 15-го вип. студентів навч.-наук. ін-ту заоч. навчання / МВС України [та ін. ; редкол.: В. В. Сокуренко (відп. ред.) та ін].- К. : [Ліра-К]. – 2014. – С. 51-57.
 4. Савочкіна Д. О. Кадрове забезпечення діяльності Національної гвардії України (адмін.-прав. аспекти) // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція. – 2014. – Вип. 9-1. – С. 86-89. – Бібліогр.: 9 назв. – Також доступно в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_9-1_28
 5. 986688 63.3(4Укр)7 У75 Усна історія російсько-української війни (2014-2015 роки) / Укр. ін-т нац. пам'яті [та ін. ; відп. ред. В. Мороко]. Вип. 1. – К. : К. І. С., 2015. – 176 с. – (іл.).
 6. Горбач Д. О. Національна гвардія України: історія становлення та сучасний стан (порівняльно-правовий аналіз) [Електронний ресурс] // Право і Безпека. - 2014. - № 3. - С. 36-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2014_3_8
 7. Легеза Є. О. Правова основа адміністративно-правого статусу Національної гвардії України як складового суб’єкта Міністерства внутрішніх справ [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутріш. справ. - 2014. - № 3. - С. 127-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2014_3_17
 8. Кацуба Р. М. Основні завдання і функції Національної гвардії України на сучасному етапі: проблеми і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Р. М. Кацуба // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутріш. справ. - 2014. - № 4. - С. 206-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2014_4_28
 9. Савочкіна Д. О. Правовий статус Головного управління Національної гвардії України [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - Вип. 73. - С. 112-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_73_20
 10. Аллеров Ю. В. Роль і місце Національної гвардії України у структурі сектору національної безпеки і оборони України / Ю. В. Аллеров, О. В. Кривенко // Наука і оборона. – 2018. – № 3. – С. 3-9. – Бібліогр.: 14 назв.
 11. Лукацька О. Ю. Особливості сучасного адміністративно-правового статусу Національної гвардії України [Електронний ресурс] // Міжнар. наук. журн. "Інтернаука" . - 2018. - № 3 (1). - С. 107-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_3(1)__21
 12. Овчаренко В. В. Показники і критерії кількісної оцінки можливостей підрозділів, частин і з'єднань Національної гвардії України з виконання планових і раптово виникаючих службово-бойових завдань [Електронний ресурс] // Честь і закон. - 2018. - № 4. - С. 47-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chiz_2018_4_8
 13. Чухлатий А. В. Практичні аспекти побудови матеріального забезпечення підрозділів національної гвардії України в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] // Вісн. економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 62. - С. 220-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2018_62_30
 14. Шмаков О. М. Проблеми забезпечення державної безпеки силами і засобами Національної гвардії України [Електронний ресурс] / О. М. Шмаков, А. В. Чухлатий // Честь і закон. - 2018. - № 1. - С. 4-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chiz_2018_1_3
 15. Орел О. В. Генезис Національної гвардії України як суб’єкта протидії загрозам національній безпеці України [Електронний ресурс] / О. В. Орел, А. С. Мідіна // ScienceRise. Juridical Science. - 2018. - № 2. - С. 4-7.