Вы здесь

Інтелектуальна власність (2003-2015)

 1. Жарінова А. Інтелектуальна власність – інструмент успішного бізнесу // Інтелект. власність в Україні. - 2015. - № 9. - С. 4-6.
 2. Демешко И. А. Интеллектуальная собственность в контексте интенсификации инновационного развития экономики Украины / И. А. Демешко, А. В. Гринчук // Проблеми науки. – 2015. – № 8. – С. 19-24. – Библиогр.: 8 назв.
 3. Лук'яненко О. Інтелектуальна власність у глобальній парадигмі економічного розвитку / О. Лук'яненко, Л. Лук'яненко // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 11/12. – С. 45-53. – Бібліогр.: 10 назв.
 4. Макаренко П. Д. Складові інформаційної інфраструктури інтелектуальної власності в Україні // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації.. – 2014. – № 3. – С. 12-16. – Бібліогр.: 16 назв.
 5. Вірченко В. Еволюція підходів до класифікації об’єктів інтелектуальної власності // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2013. - Вип. 144. - С. 5-7.
 6. Волынец-Руссет Э. Я. Интелектуальная собственность – основа модернизации // Вестн. Моск. ун-та. Серия 6, Экономика. - 2013. - № 1. - С. 3-10.
 7. 972698 65.050.011 М27 Пухальська А. П. Роль маркетингу на ринку інтелектуальної власності // Маркетинг в системі управління підприємствами, регіонами, державою : монографія / за ред. А. В. Череп ; Держ. вищ. навч. закл. "ЗНУ" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України, Екон. ф-т. - Запоріжжя : [ЗНУ?], 2013. – С. 45-53.
 8. Паладій М. В. До питання про механізм вибору методів управління сферою інтелектуальної власності // Економіка та держава. - 2012. - № 10. - С. 74-76. - Бібліогр.: 18 назв.
 9. Файдевич О. О. Сфера інтелектуальної власності в системі сучасних глобальних змін // Формування ринк. відносин в Україні. - 2012. - № 7/8. - С. 11-14 (№ 7). - Бібліогр.: 6 назв.
 10. Адрощук Г. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці: стримуючі фактори // Інтелект. власність в Україні. – 2012. - № 6. – С. 4-11.
 11. Фурсова О. В. Проблема розвитку інтелектуальної власності України у глобальному середовищі // Стратегія розвитку України. Спецвипуск. - 2012. - № 2. - С. 242-249. - Бібліогр.: 10 назв.
 12. Федулова Л. Тенденції становлення новітнього технологічного укладу світової економіки: роль управління інтелектуальної власністю / Л. Федулова, Л. Цибульська // Економіка України. – 2011. - № 12. – С. 23-35.
 13. Осадчий А. Лицензионная торговля объектами интелектуальной собственности // Маркетинг. - 2011.–- № 6. – С. 52-68.
 14. 969810 65.9(4Укр)26 У67 Линенко А. В. Інтелектуальна власність у системі фінансових відносин / А. В. Линенко, А. В. Лейбович // Управління інтелектуальною власністю як складова бюджетування на рівні держави, регіонів і суб'єктів господарювання : монографія / за ред. А. В. Череп. - Запоріжжя : [ЗНУ], 2012. – С. 107-117.
 15. Чистякова А. В. Роль інтелектуальної власності в розповсюдженні економіки знань // Проблеми науки. - 2011. - № 4. - С. 34-39. - Бібліогр.: 16 назв.
 16. 962742 65.9(4Укр) С56 Линенко А. В. Роль интеллектуальной собственности в обеспечении экономической безопасности государства // Современные проблемы экономической безопасности в постсоциалистическом обществе и пути их решения : монография / под ред. А. В. Череп. - Запорожье : [ЗНУ], 2011. – С. 158-169.
 17. Петрук А. М. Розвиток національного ринку інтелектуальної власності як шлях до побудови економіки знань. Фінансовий аспект // Економіка та держава. - 2010. - № 10. - С. 69-71. - Бібліогр.: 8 назв.
 18. Борисюк І. О. Економіко-математична модель формування портфеля об'єктів інтелектуальної власності // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 3. - С. 243-248.
 19. Лобас М. Г. Місія, завдання та перспективи діяльності Всесвітньої організації інтелектуальної власності // Агроінком. - 2010. - № 1/3. - С. 3-6.
 20. Добриніна Г. Актуальні проблеми інтелектуальної власності // Справочник экономиста. - 2009. - № 10. - С. 7-8.
 21. Манів С. З. Захист інтелектуальної власності в інвестиційно-інноваційному розвитку держави // Економіка та держава. - 2008. - № 10. - С. 80-83. - Бібліогр.: 8 назв.
 22. Аранович Ю. В. Економіко-математична модель визначення вартості науково-технічної власності // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. - № 5. – С. 31-34.
 23. Маргащук С. Роль об'єктів інтелектуальної власності у конкурентоздатності виробництва // Винахідник і раціоналізатор. – 2008. - № 4. – С. 19-23.
 24. Немчин А. Ф. Интеллектуальная собственность - один из источников наполнения бюджета / А. Ф. Немчин, А. Б. Бутник-Сиверский // Стратегія розвитку України. Спецвипуск. - 2008. - № 1/2. - С. 331-339.
 25. Марчевская Т. Интеллектуальная собственность: камень преткновения для частного предпринимателя // Справочник экономиста. - 2007. - № 2. - С. 46-49.
 26. Лазня И. В. Экономическое содержание интеллектуальной собственности // Экон. теория. – 2006. - № 4. – С. 54-62.
 27. Косолапов В. Л. Проблеми створення системи інформаційного забезпечення використання та захисту об’єктів інтелектуальної власності / В. Л. Косолапов, О. В. Отрішко // Наук.-техн. власність. – 2006. - № 1. – С. 10-14.
 28. Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю // Економіка АПК. - 2005. - № 12. - С. 8-11.
 29. Годенко-Наконечна О. Інтелектуальна власність: історія та сучасність // Свічадо. – 2005. - № 4 (14). – С. 99-104.
 30. Меренков О. В. Методика оцінки об'єктів інтелектуальної власності: практичний аспект // Облік і фінанси АПК. – 2005. - № 3. – С. 60-69.
 31. Павлова Т. Підготовка спеціалістів з інтелектуальної власності: використання зарубіжного досвіду // Інтелект. власність. – 2004. - № 6. – С. 54-56.
 32. Вачевський М. В. Організаційна структура системи управління інтелектуальною власністю // Актуал. проблеми економіки. – 2004. - № 4. – С. 155-162.
 33. Крайнєв П. Стратегічне управління активами інтелектуальної власності // Інтелект. капітал. – 2004. - № 3. – С. 18-25.
 34. Щелкунов В. Стратегічні аспекти у сфері інтелектуальної власності // Інтелект. капітал. – 2004. - № 3. – С. 14-18.
 35. Нежиборець В. Правові аспекти комерціалізації інтелектуальної власності. Верчурна діяльність // Інтелект. капітал. – 2004. - № 1. – С. 35-41. – Бібліогр.: 9 назв.
 36. 907897 65.5-55 Э40 Інтелектуальна власність та її захист // Економіка й організація інноваційної діяльності / під ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенко. - К. : Професіонал, 2004. – С. 777-797.
 37. Олійник О. С. Проблеми становлення системи інтелектуальної власності України в