Вы здесь

Доба бароко в українській історії

 1. 885907 87.3(4Укр) Г70 Горський В. С. Історія української філософії  : навч. посіб. / В. С. Горський ; Міжнар. фонд "Відродження". - 4-те вид. доп. - К. : Наук. думка, 2001. - 375 с. - Із змісту: Філософія України доби бароко. Києво-Могилянська академія. - С. 79-100 ; Філософія Г. Сковороди. - С. 101-126.
 2. 818715 63.3(4Укр)4 З-33 Запорожці : До історії козацької культури / упоряд. Кравченко І. Є. - Київ : Мистецтво, 1993. - 400 с. - Із змісту: Макаров А. Козацтво і Бароко. Лицарі Бароко. - С. 280-325.
 3. 981060 87.8 И90 Історія української естетичної думки : монографія / за ред. В. А. Личковаха. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 388 с. - Із змісту: Естетосфера українського Бароко. - С. 106-140.
 4. Ф73498 63.3(4Укр) И90 Історія української культури у 5 т. Т. 3. Українська культура другої половини XVII-XVIII століть / гол. редкол.: Б. Є. Патон (гол. ред.) [та ін.] ; редкол. тому: В. А. Смолій (гол. ред.) [та ін.]. - К. : Наук. думка, 2003. - 1246 с. - Із змісту: Феномен українського бароко (С. Б. Кримський). - С. 67-93.
 5. 985036 63.3(4Укр) И90 Історія української культури : навч. посібник для внз / за ред. О. Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 340 с. - Із змісту: Утвердження бароко в українському мистецтві. - С. 165-170.
 6. 880149 63.3(4Укр) И90 Історія української культури : збірник матеріалів і документів / [упоряд. Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура]; за ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. - К. : Вища школа, 2000. - 608 с. - Із змісту: Українське бароко доби козацько-гетьманської держави  (середина {ХVІІ — ХVІІІ ст.). - С. 127-156.
 7. Бр 85.03(4Укр) К59 Козуля О. Я. Мистецтво козацької України / О. Я. Козуля ; Респ. центр духов. культури. - К. : [б. в.], 1992. - 23 с. - Із змісту: Козацьке бароко. - С. 10-16.
 8. 940425 71.0 К90 Культурологія : українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / за ред. М. М. Заковича. - 3-є вид., стереотип. - К. : Знання, 2007. - 568 с.  - Із змісту: Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво. - С. 426-431.
 9. Ф80683 71.0 К90 Культурологія: теорія та історія культури  : навч. посібник для вузів / за ред. І. І. Тюрменко. - вид. 3-тє, перероб. та доп. - К. : Центр. учб. л-ри, 2010. - 372 с. - Із змісту: Феномен українського бароко. - С. 237-251.
 10. Ф81460 85.11(4Укр) Л47 Леонтьев Д. В. Архитектура Украины : от античности до наших дней : большая иллюстрированная энциклопедия / Дмитрий Леонтьев. - [Х.] : Ранок, [2010]. - 244 с. - Из содерж: Украинское барокко. - С. 98-125.
 11. Ф69500 85.113(4Укр) Л84 Лукомский Г. К. Киев. Церковная архитектура XI-XIX века. Византийское зодчество. Украинское барокко / Г. К. Лукомский. - репр. воспр. изд. 1923 г. - К. : Техніка, 1999. - 136 с.
 12. 828670 85.03(4Укр) М15 Макаров А. М. Світло українського бароко / А. М. Макаров. - К. : Мистецтво, 1994. - 288 с. : іл.

 

 

 

 1. 969878 85.1 М65 МІСТ # 6: мистецтво, історія, сучасність, теорія : зб. наук. пр. з мистецтвознавства і культурології / Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасн. мистецтва ; [ред.-упоряд. О. О. Роготченко ; відп. за вип. О. В. Сіткарьова]. - К. : [ІПСМ АМУ], 2009. - 480 с. - Із змісту: Кара-Васильєва Т. В. Нове дослідження мистецтва бароко. - С. 137-151.
 2. 944561 63.3(4Укр)43 Н23 Наливайко Д. С. Україна очима Заходу / Дмитро Наливайко. - Вид. 2-е, доп. - К. : Грамота, 2008. - 784 с. - Із змісту: У західних джерелах епохи бароко. - С. 247-375.
 3. 946374 63.3(4Укр-4Пол) С24 Свербигуз В. Полтава барокова. До історії становлення Полтавського культурного центру кінця ХVII ст. / Володимир Свербигуз. - К. : Аратта, 2009. - 52 с.
 4. 991276 316.3(=16) С48 Слов'янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали Міжнар. наук. конф. до Дня слов'ян. писемності і культури (Київ, 24 трав. 2017 р.) / НАН України [та ін. ; вид. підгот.: Л. Г. Дем'яненко, І. І. Стамбол]. - К : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2017. - 404 с. - Із змісту: Школьна О. В. Зачіска, косметичні засоби і костюм польсько-української еліти епохи бароко за нотатками сучасників. - С. 214-220.
 5. 89141 85.103(49=Сл) С47 Славянское барокко : ист.-культ. пробл. эпохи : сборник / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: А. И. Рогов и др.]. - М. : Наука, 1979. - 374 с.
 6. Ф67730 63.3(4Укр) П58 Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. - К. : АртЕК, 1998. - 728 с. - Із змісту: Староукраїнська барокова культура. - С. 190-208 ; Пізнє українське бароко. Кінець староукраїнської барокової культури. Гр. Сковорода. - С. 263-290. 
 7. 865758 63.3(4Укр) У45 Українська та зарубіжна культура : навч. посібник / за ред. М. М. Заковича. - К. : Знання, 2000. - 622 с. - Із змісту: Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво. - С. 471-476 ; Специфіка національного варіанта бароко в літературі, театрі, і музиці. - С. 476-485 ; Барокова архітектура. - С. 499-500.
 8. 828024 85.03(4Укр) У85 Українське барокко: матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27 серп. - 3 верес. 1990 р.) / АН України [та ін. ; відп. ред. Олекса Мишанич]. - К. : [б. в.], 1993. - 260 с.
 9. 795184 85.03(4Укр)1 У45 Українське барокко та європейський контекст / [редкол.: О. К. Федорук (відп. ред.) та ін.]. - К. : Наук. думка, 1991. - 256 с. : іл.
 10. 700005 83.3(2Укр)4 У 45 Українське літературне бароко : зб. наук. пр. / Ан УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; [відп. ред.  С. В. Мишанич ; передм. І. В. Іваньо]. - К. : Наук. думка, 1987. - 299 с.
 11. 966203 63.3(4Укр) Х76 Хома І. Я. Історія української культури : навч. посібник / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : вид-во Львів. політехніки, 2012. - 356 с. - Із змісту: Українська культура періоду Бароко (друга половина ХVІІ - ХV ІІІ ст.). - С. 118-157.
 12. 881362 63.3(4Укр) Ш37 Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура : навч. пос. / О. Л. Шевнюк. - К. : Знання-Прес, 2002. - 277 с. - Із змісту: Людина і світ у бароко. Староукраїнська барокова культура. - С. 85-88.
 13. Ф75878 83.3(4=Укр)1 Ш37 Шевчук В. О. Муза Роксоланська. Українська література XVI - XVIII століть : у 2 кн. Кн. 1. Ренесанс. Раннє бароко / В. О. Шевчук. - К. : Либідь, 2004. - 400 с.
 14. Ф75879 83.3(4=Укр)1 Ш37 Шевчук В. О. Муза Роксоланська. Українська література XVI - XVIII століть : у 2 кн. Кн. 2. Розвинене бароко. Пізнє бароко / В. О. Шевчук. - К. : Либідь, 2005. - 728 с .
 15. Горбачов Д. Актуальне бароко // ART Ukraine. - 2011. - № 1. - С. 88-95.
 16. Градовський А. Творчість Сковороди у контексті європейського барокко / А. Градовський, М. Галушко // Укр. літ. в загальноосв. шк. - 2015. - № 4. - С. 6-10. - Бібліогр.: 3 назв.
 17. Д'орс Є. Барокко - историческая константа // Филос. науки. - 2006.- № . - С. 59-70.
 18. Ісіченко І. "Василіанське бароко" // Слово і час. - 2011. - № 1. - С. 3-33.
 19. Литвин Т. Символіка бароко. Спроба філософського аналізу // Схід. - 2007. - № 2. - С. 95-99.
 20. Миненко Ю. Зародження українського бароко у контексті контрреформаційних впливів у Речі Посполитій середини XVI століття // Слово і час. - 2015. - № 7. - С. 32-37. - Бібліогр.: 13 назв.
 21. Наливайко Д. Феномен українського бароко в європейському контексті // Слово і час. - 2002. - № 2. - С. 30-38.
 22. Новак М. Українське бароко // Сучасність. - 2006. - № 10. - С. 111-119.
 23. Павлюк Н. Епічність як елемент в українській бароковій драматургії // Мандрівець. - 2012. - № 6. - С. 26-28. - Бібліогр.: 11 назв.
 24. Сенкевич Н. Чудо і надприродне в українській ранньобароковій літературі: "Парергон святих чудес ікони Пресвятої Богородиці в монастирі Куп'ятицькому" як агіографічний твір // Київ. старовина. - 2010. - № 6. - С. 3-17.
 25. Тимошенко Ю. Українське бароко // Чумац. шлях. - 2012. - № 1. - С. 9-14.
 26. Ямчук, П. Інтерпретаційні виміри української православної соборноправності у духовно-філософській системі поглядів Івана Вишенського // Гуманітар. вісн. ЗДІА. - 2011. - Вип. 45. - С. 157-167.
 27. Ямчук П. Трансдискурсивність середньовічно-барокових жанрів у емантичному світоглядному дискурсі // Гуманітар. вісн. ЗДІА. - 2011. - Вип. 44. - С. 111-119.