Вы здесь

Гендерні стереотипи жінки в серіалах

(2019)

 1. 975013 60.5 С69 Коваленко Ю. П. Гендерні стереотипи як невід'ємний атрибут повсякденного мислення // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол. Бех В. П. та ін.]. - Запоріжжя : КПУ. – 2013. - Вип. 59-60. – С. 51-58. – Бібліогр.: 13 назв.
 2. 988595 60.5 М29 Марценюк Т. О. Гендер для всіх. Виклик стереотипам / Тамара Марценюк. – К. : [Основи], 2017. – 256 с.
 3. 962216 60.5 С69 Серга Т. О. Трансформація гендерної системи та гендерних стереотипів у сучасному українському суспільстві // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / КПУ ; [редкол.: Бех В. П. та ін.].- Запоріжжя : КПУ. – 2011. - Вип. 51. – С. 78-86. – Бібліогр.: 9 назв.
 4. Ворона М. В. Гендерні стереотипи: сутність, функції, наслідки // Статистика України. – 2010. – № 4. – С. 71-74.
 5. Гулевський С. В. Дискурсивний підхід до формування гендерної ідентичності у просторі телесеріалів // Гуманітар. вісн. ЗДІА. – 2014. – Вип. 58. – С. 64-74.
 6. Еміріл'ясова С. С. Про необхідність руйнування стереотипів: гендерний аспект // Вісник ЗНУ. Філол. науки. – 2009. – № 2. – С. 21-24. – Бібліогр.: 12 назв.
 7. Коваль Т. Л. Жіночий образ у телерекламі: гендерний аспект // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації. – 2014. – № 3. – С. 73-77. – Бібліогр.: 7 назв.
 8. Маевская А. Гендерная проблематика в контенте глянцевых журналов // Вестн. Санкт-Петербург. ун-та. Серия 9, Филология. Востоковедение. Журналистика. – 2012. – № 2. – С. 261-267. – Библиогр.: 9 назв.
 9. Маркова Г. Е. Гендерні стереотипи та їх відображення в жіночих та чоловічих журналах // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації. – 2014. – № 4. – С. 85-88. – Бібліогр.: 11 назв.
 10. Палагнюк М. М. Гендерна проблематика: виклики сучасності // Гуманітар. вісн. ЗДІА. – 2015. – № 60. – С. 73-83. – Бібліогр.: 10 назв.
 11. Синякова В. Гендерні стереотипи та цінності сучасного українського суспільства // Вісн. Київ. Нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Психологія. – 2016. – № 2 (5). – С. 72-74.
 12. Шебанова В. І. "Телеменю" для хлопчиків і дівчаток / В. І. Шебанова, С. Г. Шебанова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 1. – С. 38-44.
 13. Вознесенська О. Медіасоціалізація: гендерні стереотипи серіальної реальності [Електронний ресурс] // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Психологія. - 2014. - Вип. 1. - С. 22-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknup_2014_1_8
 14. Дьоміна О. Американські мотиви у гендерній проблематиці пострадянських комедійних телесеріалів (на матеріалі ситкому «Інтерни») [Електронний ресурс] // Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 4–5 жовт. 2013 р. - С. 103-108. - Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5492
 15. Ландяк О. М. Практики конструювання гендерної ідентичності у телесеріалах [Електронний ресурс] / О. М. Ландяк // Вестн. Нац. техн. ун-та «ХПИ» : сб. науч. тр. Темат. вып.: Философия. – 2009. – № 9. – С. 44-52. - Режим доступу: